Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML0-DI/14>Inf
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka
Jednostka: Katedra Awioniki i Sterowania
Grupy: Przedmioty 2 sem. - lotnictwo i kosmonautyka st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W ramach zajęć z przedmiotu Informatyka student poznaje podstawowe algorytmy stosowane przy rozwiązywaniu prostych zagadnień programistycznych przydatnych w pracy inżyniera (szukanie minimum, sortowanie, opracowanie statystyczne wyników, odczyt i zapis danych w plikach). Algorytmy te implementowane są w języku C++. Student poznaje język C++, ale wiedza i umiejętności wyniesione z zajęć pozwolą mu w przyszłości z powodzeniem stosować inny język programowania wysokiego poziomu o zbliżonych możliwościach.

Treści kształcenia

- Przypomnienie wiadomości z Technologii informacyjnej. Programowanie proceduralne w języku C++. Przekazywanie tablic (jedno- i dwuwymiarowych) do funkcji. Funkcje rekurencyjne. Funkcje biblioteczne.

- Szablony funkcji. Struktury. Definicja typów strukturowych. Tworzenie zmiennych strukturowych. Odwołanie do składników struktur. Unie.

- Pliki tekstowe i nietekstowe (binarne). Zmienne plikowe - strumienie. Operacje na plikach: tryb tekstowy i nietekstowy, otwieranie i zamykanie plików, zmiana wskaźnika danych pliku, odczyt i zapis ciągów znaków i bloków bajtów. Wykorzystanie funkcji biblioteki fstream.

- Podstawy programowania zorientowanego obiektowo. Definicja typów (klas) obiektowych. Enkapsulacja: specyfikacja dostępu do składników. Tworzenie zmiennych obiektowych. Odwołanie do składników (danych i metod) obiektów.

- Programowanie zorientowane obiektowo. Dziedziczenie. Polimorfizm, funkcje wirtualne.

- Kolokwium zaliczeniowe wykładu.

- Zasady tworzenia programów w środowisku C++. Pierwsze programy: instrukcja przypisania, operatory arytmetyczne, relacyjne i logiczne, wprowadzanie i wyprowadzanie danych, formatowanie operacji we/wy.

Programy wykorzystujące instrukcje warunkowe: if, switch.

- Instrukcje iteracyjne for, while, do-while. Rejestracja danych w pętli, wyznaczanie wartości ekstremalnych, obliczanie parametrów statystycznych zarejestrowanych danych. Obliczanie n! przy pomocy wybranej (przez menu z instrukcją switch) instrukcji iteracyjnej, szukanie NWP dwóch liczb całkowitych. Tablicowanie wybranej funkcji jednej zmiennej. Wyznaczanie miejsca zerowego funkcji jednej zmiennej przy pomocy metody bisekcji.

- Tablice jednowymiarowe (wektory). Szukanie wartości ekstremalnych, wyznaczanie parametrów statystycznych, obliczanie iloczynu skalarnego wektorów. Generowanie nowego wektora na bazie zadanych (dwóch) wektorów. Zamiana miejscami wybranych elementów w wektorze (np. zamiana parami, odwracanie kolejności).

- Tablice dwuwymiarowe (macierze). Iloczyn skalarny wiersza i kolumny macierzy zgodnych, mnożenie macierzy. Sumowanie wybranych elementów (wierszy, kolumn, obszarów) macierzy. Wyznaczanie wektora z elementów odpowiednich wierszy (kolumn) macierzy.

- Kolokwium I.

- Programowanie proceduralne - podprogramy. Funkcja wykorzystująca wszystkie sposoby przekazywania parametrów (przez wartość, wskaźnik, referencję) i zwracająca kod błędu. Funkcje wywoływane w pętli.

- Funkcje operujące na tablicach jedno- i dwuwymiarowych. Funkcja do sortowania wektora. Funkcja do wyszukiwania binarnego zadanej wartości w posortowanym wektorze. Wykorzystanie funkcji do operacji na wektorach w postaci wierszy macierzy. Struktury: liczby zespolone, tablice których elementami są struktury.

- Odczyt i zapis danych w plikach tekstowych i nietekstowych (wyznaczanie parametrów statystycznych danych liczbowych zapisanych w pliku, wyszukiwanie danych według zadanego kryterium). Projekt systemu zarządzania bazą danych (np. osobowych) zapisanych w pliku.

- Kolokwium II.

- Programowanie zorientowane obiektowo.

Literatura:

Literatura do samodzielnego studiowania

Grębosz J. - Symfonia C++ standard - Edition 2000. - 2005

Prata S. - Język C++: szkoła programowania - Helion. - 2013

Stroustrup B. - Język C++: kompendium wiedzy - Helion. - 2014

Neapolitan R., Naimipour K. - Podstawy algorytmów z przykładami w C++ - Helion, Gliwice. - 2004

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna składnię języka, struktury danych oraz potrafi objaśnić działanie instrukcji języka C++.WykładZaliczenie w formie pisemnej na końcu semestru, a także w trakcie zajęć laboratoryjnych.
zna i rozumie podstawowe algorytmy stosowane podczas rozwiązywania prostych problemów informatycznych.Wykład, laboratoriumW trakcie zajęć laboratoryjnych oraz kolokwium.
potrafi sformułować prosty algorytm oraz napisać program komputerowy rozwiązujący typowe zagadnienia obliczeniowe.LaboratoriumDwa kolokwia w formie pisemnej, pierwsze około 6-7 tygodnia zajęć, drugie około 12 tygodnia.
potrafi dobrać właściwą metodę rozwiązania postawionego prostego problemu inżynierskiego oraz zaimplementować ją w języku C++.LaboratoriumW trakcie zajęć oraz pisemne kolokwia jak wyżej.
potrafi przedstawić ustnie i pisemnie opracowany program komputerowy posługując się właściwą dla informatyki i języka C++ terminologią.LaboratoriumW trakcie zajęć.
rozumie potrzebę systematycznej pracy w celu zdobywania wyższych kompetencji zawodowych.LaboratoriumW trakcie zajęć.
potrafi działać w grupie, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i całego zespołu.LaboratoriumW trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
zna składnię języka, struktury danych oraz potrafi objaśnić działanie instrukcji języka C++.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie).
zna i rozumie podstawowe algorytmy stosowane podczas rozwiązywania prostych problemów informatycznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie).
potrafi sformułować prosty algorytm oraz napisać program komputerowy rozwiązujący typowe zagadnienia obliczeniowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie).
potrafi dobrać właściwą metodę rozwiązania postawionego prostego problemu inżynierskiego oraz zaimplementować ją w języku C++.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie).
potrafi przedstawić ustnie i pisemnie opracowany program komputerowy posługując się właściwą dla informatyki i języka C++ terminologią.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie).
rozumie potrzebę systematycznej pracy w celu zdobywania wyższych kompetencji zawodowych.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
potrafi działać w grupie, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i całego zespołu.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Rolka
Prowadzący grup: Alicja Mieszkowicz-Rolka, Leszek Rolka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Rolka
Prowadzący grup: Alicja Mieszkowicz-Rolka, Leszek Rolka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Rolka
Prowadzący grup: Alicja Mieszkowicz-Rolka, Leszek Rolka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Rolka
Prowadzący grup: Alicja Mieszkowicz-Rolka, Leszek Rolka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rogalski
Prowadzący grup: Paweł Krzaczkowski, Alicja Mieszkowicz-Rolka, Tomasz Rogalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)