Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiały lotnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML0-DI/14>MatLot
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiały lotnicze
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje zagadnienia z zakresu:

struktury, klasyfikacji i charakterystyki materiałów inżynierskich, kształtowania ich właściwości, ogólnej charakteryzacji materiałów metalicznych, niemetalicznych i kompozytowych.

Treści kształcenia

- Struktura, klasyfikacja i charakterystyka materiałów inżynierskich

- Kształtowanie właściwości materiałów metalicznych (krystalizacja, umocnienie

odkształceniowe, rekrystalizacja)

- Podstawy teoretyczne obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej

- Stal niestopowa. Odlewnicze stopy żelaza

- Stal stopowa

- Stopy metali nieżelaznych (Al, Ti, Ni, Cu)

- Materiały niemetaliczne, kompozyty

- Zabezpieczenia antykorozyjne

- Podstawy doboru materiałów lotniczych

- Badania nieniszczące i makroskopowe

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Dobrzański L. A. - Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo - WNT, Warszawa. - 2006

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Struktura ciał stałych - Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów. - 2008

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Właściwości ciał stałych - Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów. - 2009

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Sieniawski J.(red) - Metaloznawstwo i podstawy obróbki cieplnej - Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów. - 1999

Literatura do samodzielnego studiowania

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Fizykochemia przemian fazowych - Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów. - 2008

Blicharski M. - Wstęp do inżynierii materiałowej - WNT, Warszawa. - 2009

Boczkowska A. i inni - Kompozyty - Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa. - 2003

Ashby M.F., Jones D.R.H. - Materiały inżynierskie - WNT, Warszawa. - 1995

Literatura uzupełniająca

Chodorowski J., Ciszewski A., Radomski T. - Materiałoznawstwo lotnicze - Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa. - 2003

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna właściwości materiałów inżynierskich i umie je powiązać ze strukturą i mikrostrukturąwykład, laboratoriumkolokwium, sprawdzian pisemny
zna zjawiska i procesy stosowane w technologiach kształtowania właściwości materiałów inżynierskichwykład, laboratoriumkolokwium, sprawdzian pisemny
zna podstawowe metody badawcze do oceny jakości i mikrostruktury materiałów inżynierskich (metalografia, metody nieniszczące)laboratoriumsprawdzian pisemny, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Student posiada pogłębioną wiedzę i jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych.laboratorium, wykładsprawdzian pisemny, sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
zna właściwości materiałów inżynierskich i umie je powiązać ze strukturą i mikrostrukturąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi scharakteryzować budowę wewnętrzną, składniki mikrostruktury materiałów inżynierskich i ocenić ich wpływ na właściwości mechaniczne, umie uzasadnić zakres zastosowania poszczególnych materiałów inżynierskichnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna kryteria doboru materiałów lotniczych, potrafi sklasyfikować materiały inżynierskie wg właściwości mechanicznych i technologicznych, gęstości oraz odporności na korozję
zna zjawiska i procesy stosowane w technologiach kształtowania właściwości materiałów inżynierskichnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi scharakteryzować:- zjawiska zachodzące w materiałach i umożliwiające zmianę ich właściwości (mechanizmy odkształcania, rekrystalizacja, przemiany fazowe),- podstawowe operacje obróbki cieplnej stopów metali,- sposoby kształtowania właściwości mechanicznych podstawowych grup materiałów inżynierskichnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również orientuje się w najnowszych trendach rozwojowych w inżynierii materiałów lotniczych
zna podstawowe metody badawcze do oceny jakości i mikrostruktury materiałów inżynierskich (metalografia, metody nieniszczące)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umiejętnie je stosuje i poprawnie interpretuje wynikinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi szczegółowo opisać stosowane metody oraz zjawiska fizyczne, których efekty wykorzystują
jest przygotowany do prowadzenia badań naukowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Motyka
Prowadzący grup: Kamil Dychtoń, Maciej Motyka, Dariusz Szeliga, Maryana Zaguła-Yavorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Motyka
Prowadzący grup: Kamil Dychtoń, Andrzej Gradzik, Maciej Motyka, Dariusz Szeliga, Paulina Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)