Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Energia biomasy i ekologiczne techniki spalania 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/A-DI>EBiETS2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Energia biomasy i ekologiczne techniki spalania 2
Jednostka: Zakład Termodynamiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Techniki czystego spalania – ograniczenie emisji składników toksycznych w urządzeniach przemysłowych. Spalanie w złożu fluidalnym. Oczyszczanie paliwa – metody oczyszczania węgla.

- Oczyszczanie spalin. Metody odpylania spalin – odpylacze suche, mokre, filtry, elektrofiltry. Usuwanie ze spalin toksycznych składników gazowych – usuwanie NOx, usuwanie tlenków siarki.

- Czyste technologie węglowe. Zgazowanie węgla. Gaz syntezowy. Układy gazowo-parowe z kotłami fluidalnymi. Układy gazowo-parowe zintegrowane ze zgazowaniem węgla.

- Wykorzystanie biomasy jako surowca energetycznego. Pojęcie i rodzaje biomasy. Biomasa stała, ciekła i gazowa. Cechy charakterystyczne biomasy, zasoby – drewno, słoma, osady ściekowe. Właściwości energetyczne biomasy.

- Zgazowanie biomasy. Synteza metanolu i jego zastosowanie. Metanol i jego pochodne w paliwach. Wytwarzanie metanolu z biomasy.

- Układy gazowo-parowe zintegrowane ze zgazowaniem biomasy i synteza metanolu. Etanol jako ciekła forma biomasy.

- Biogaz jako źródło energii odnawialnej. Mechanizm powstawania biogazu. Źródła i technologie pozyskiwania biogazu. Energetyczne wykorzystanie biogazu. Małe układy CHP na biogaz.

- Biopaliwa. Bilans energetyczny pozyskiwania biopaliw. Pojęcie paliw formowanych – ogólne informacje. „Spalanie” paliw w ogniwach paliwowych. Klasyfikacja ogniw paliwowych.

- Analiza składu paliw gazowych.

- Określanie wilgotności biomasy.

- Wyznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych.

- Wyznaczanie ciepła spalania lekkich paliw ciekłych.

- Wyznaczanie stałej bomby kalorymetrycznej.

- Oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej biomasy stałej za pomocą bomby kolorymetrycznej.

- Automatyczny pomiar ciepła spalania paliw stałych.

- Zaliczenie laboratorium.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Jarosiński J. - Techniki czystego spalania. - WNT, Warszawa. - 1996

Warych J. I in. - Procesy oczyszczania gazów. - Oficyna Wydawn. Politechniki Warszawskiej, Warszawa . - 1999

Literatura uzupełniająca

Lewandowski W.M. - Proekologiczne Źródła energii odnawialnej. - WNT, Warszawa. - 2001

Miller A., Lewandowski J. - Układy gazowo-parowe na paliwo stałe. - WNT, Warszawa . - 1993

Gajewski W. I in. - Ekologiczne aspekty przetwarzania energii. - PAN, Warszawa. - 1996

Adamczewski J. I in. - Pomiary cieplne - WNT, Warszawa. - 1995

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie spalania, oczyszczania paliw.wykładegzamin cz. pisemna
Ma podstawowa wiedzę w zakresie biopaliw ciekłych i stałych. wykładegzamin cz. pisemna
Zna metody analizy paliw. Potrafi wyznaczać ciepło spalania i wartość opałową paliw gazowych, ciekłych i stałych.laboratoriumkolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wilk
Prowadzący grup: Sebastian Grosicki, Joanna Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wilk
Prowadzący grup: Sebastian Grosicki, Joanna Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)