Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ogrzewnictwo i wentylacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/A-DI>OiW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ogrzewnictwo i wentylacja
Jednostka: Zakład Termodynamiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Stanowi podstawową wiedzę poznawczą funkcjonowania systemu grzewczego i klimatyzacyjnego budynku oraz przekazuje nabycie umiejętności prowadzenia obliczeń projektowych instalacji ogrzewania w zakresie podstawowym.

Treści kształcenia

- Wymagania komfortu cieplnego. Mikroklimat pomieszczenia – parametry. Temperatury

obliczeniowe wewnętrzne i zewnętrzne. Obliczanie współczynników przenikania ciepła. Straty ciepła przez przenikanie i na wentylację. Zasady obliczeń zapotrzebowania ciepła dla potrzeb ogrzewania. Klasyfikacja i charakterystyka systemów ogrzewania. Ogrzewanie miejscowe i ogrzewanie centralne, kryteria podziału instalacji centralnego ogrzewania. Wybór systemu, układu, parametrów obliczeniowych. Elementy instalacji c.o. Klasyfikacja, charakterystyka i kryteria doboru grzejników. Graficzne obrazowanie instalacji c.o. Układy wodnych instalacji c.o. - grawitacyjne z zasilaniem dolnym i górnym, dwururowe z obiegiem wymuszonym z zasilaniem dolnym i górnym. Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o. Regulacja hydrauliczna instalacji, montażowa i eksploatacyjna. Klasyfikacja i charakterystyka źródeł ciepła. Przegląd typów kotłów dla kotłowni wbudowanych. Dobór typu, ilości i wielkości kotłów.

Charakterystyka materiałów przewodowych stosowanych w instalacjach c.o. - stalowe, miedziane, z tworzyw sztucznych. Charakterystyka pomp stosowanych w instalacjach c.o. Dobór i regulacja pomp. Zabezpieczenia instalacji c.o. systemu otwartego i zamkniętego.

Armatura - zawory grzejnikowe odcinające i termostatyczne, zawory odcinające proste i kątowe,

zawory dwudrogowe, zawory zwrotne, zawory bezpieczeństwa, odpowietrzenie instalacji c.o. Ogrzewanie podłogowe. Wymagania i zasady projektowania kotłowni wbudowanych. Układy odprowadzania spalin. Projektowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych kotłowni.

Zużycie i magazynowanie paliwa. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych. Próby ciśnieniowe, odbiory instalacji c.o. Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji c.o. Jakość wody do celów ciepłowniczych.

Wentylacja naturalna: grawitacyjna, wietrzenie. Mikroklimat pomieszczenia. Wykres Molliera i jego wykorzystanie w wentylacji i klimatyzacji. Wentylatory, filtry, nagrzewnice, centrale wentylacyjne. Odzysk ciepła w wentylacji i klimatyzacji. Podstawowe typy regeneracji i rekuperacji ciepła w wentylacji. Wymiennik ciepła typy i konstrukcja. Rury cieplne. Sprężarkowe i absorpcyjne systemy w klimatyzacji. Ekonomizery. Niekonwencjonalne systemy regeneracji ciepła. Gruntowe wymienniki ciepła.

- Wykonać projekt instalacji centralnego ogrzewania wodnego z wymuszonym obiegiem wody dla

budynku, którego podkład budowlany stanowi załącznik do tematu.

Zadania do wykonania obejmują: opracowanie założeń odnośnie zapotrzebowania energetycznego i schematu technologicznego instalacji, obliczenia energetyczne instalacji - wymiarowanie urządzeń generujących i magazynujących ciepło, opracowanie schematu technologicznego instalacji, obliczenia hydrauliczne instalacji, dobór osprzętu, opracowanie wykazu materiałowego instalacji, obliczenia podstawowych parametrów ekonomicznych inwestycji - NPV, SPB, IRR, prezentacja wyników projektu.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Babiarz B., Szymański W. - Ogrzewnictwo - Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej. - 2010

Koczyk H. red. - Ogrzewnictwo praktyczne - Systtherm Serwis Poznań. - 2005

Pełech A. - Wentylacja i klimatyzacja: podstawy - Oficyna Wydawnicza Pol. Wrocławskiej. - 2008

Pisarev Vyacheslav - Projektowanie systemów klimatyzacji jednoprzewodowej scentralizowanej - Ofic.Wydaw.Politech.Rzesz.. - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Recknagel H. i inni - Ogrzewnictwo + Klimatyzacja - EWFE, Gdańsk. - 2008

Mielnicki J. S. - Centralne ogrzewanie, regulacja i eksploatacja - Arkady, Warszawa. - 1985

Klinke T. - Wentylacja : tablice do obliczeń strat ciśnienia - Ofic.Wydaw.Politech.Warsz.. - 2007

Gaziński B. - Technika klimatyzacyjna dla praktyków - Systhem Serwis, Poznań. - 2005

Literatura do samodzielnego studiowania

Nantka M. - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. - 2006

Opaliński S., Rabczak S. - Wentylacja grawitacyjna - Ofic.Wydaw.Politech.Rzesz.. - 2003

Maciejczyk M. - Wentylacja i klimatyzacja : warunki techniczne wykonywania i odbioru - Wydaw.Verlag Dashofer, Warszawa. - 2011

Literatura uzupełniająca

Krygier K., Klinke T., Sewerynik J. - Ogrzewnictwo wentylacja klimatyzacja - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. - 1991

Staniszewski D., Targański W. - Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych - IPPU MASTA. - 2007

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Umie określić parametry projektowe do obliczeń zapotrzebowania mocy cieplnej dla potrzeb ogrzewania.wykład, projekt indywidualnyprezentacja projektu
umie obliczyć wartość projektowego zapotrzebowania obciążenia cieplnego pomieszczenia i całego budynku zgodnie z aktualną normą.wykład, projekt indywidualnysprawdzian pisemny, sprawozdanie z projektu
Umie dobrać do projektowanej instalacji grzewczej poszczególne elementy z danych katalogowych producentów oraz umie dobrać technologię instalacji grzewczej.wykład, projekt indywidualnysprawdzian pisemny, prezentacja projektu
Umie przedstawić graficznie i wykonać obliczenia hydrauliczne instalacji systemu wodnego i zna zakres badań odbiorczy instalacji grzewczej. wykład, projekt indywidualnyprezentacja projektu, sprawozdanie z projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Smusz
Prowadzący grup: Aleksandra Lipiec, Robert Smusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Smusz
Prowadzący grup: Aleksandra Lipiec, Robert Smusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)