Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/A-DI>SD1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Zakład Termodynamiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Różnorodna tematyka, nakreślona przez prowadzącego, dotycząca jednego z podstawowych problemów ludzkości, jakim jest problem energii na tle środowiska, będzie poruszana w szeregu referatów, przygotowywanych według powszechnie przyjętych zwyczajów i wygłaszanych przez studentów z wykorzystaniem najnowszych urządzeń audiowizualnych.

Treści kształcenia

- Przykładowa tematyka referatów : 1.Wpływ klimatu na liczbę konfliktów na Ziemi; 2.Światowe połowy ryb a ocieplanie się oceanów; 3.Wpływ emisji gazów do atmosfery na stan ekosystemu; 4.Niektóre składniki biomasy oceanów wobec zmian klimatu; 5.Przyczyny przewidywanego wzrostu poziomu oceanów; 6.Zmiany parametrów niektórych akwenów i ich przyczyny; 7.Czynniki wpływające na występowanie trzęsień ziemi; 8.Zwiąek sposobu wykorzystywania ziemi ze stanem ekosystemu; 9.Globalna temperatura na Ziemi; 10.Zmiany w obszarze Arktyki; 11.Erozja podłoża powodowana przez rzeki; 12.Niektóre trendy w produkcji biopaliw; 13.Susze i ich związek z kondycją lasów; 14a.Następstwa rozmarzania "wiecznej" zmarzliny Północnej Syberii; 14b.Firn na Grenlandii a poziom oceanów

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

P. Lenar - Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych - Wydawnictwo Helion. - 2008

Literatura do samodzielnego studiowania

Różni autorzy - Jak w najnowszych materiałach dostarczonych przez prowadzącego, dotyczących uzgodnionej tematyki. - Prasa naukowa (Science, Nature), popularno-naukowa i bieżąca. - 2013

Literatura uzupełniająca

Różni autorzy - Jak w materiałach - Internet. - 2013

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Rozpoznaje i analizuje najważniejsze problemy współczesności związane ze specjalnością postrzegając właściwe relacje między człowiekiem, a przyrodą.ProjektyPrzygotowanie referatu na temat zaproponowany i uzgodniony odpowiednio wcześnie z wykorzystaniem materiałów źródłowych, częściowo dostarczonych. Wygłoszenie go na forum grupy, dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Rozpoznaje i analizuje najważniejsze problemy współczesności związane ze specjalnością postrzegając właściwe relacje między człowiekiem, a przyrodą.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wskazał środki zaradcze w celu poprawy tych relacji, a jego referat był poprawny co do formy i treści.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również sprowokował audytorium do ożywionej merytorycznej dyskusji, w czasie której wykazał się dużą znajomością poruszanej problematyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wilk
Prowadzący grup: Joanna Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wilk
Prowadzący grup: Joanna Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)