Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowanie MES w technologii maszyn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/K-DI>zMESwTM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie MES w technologii maszyn
Jednostka: Katedra Przeróbki Plastycznej
Grupy: Przedmioty 7 sem. - mech. i bud. maszyn-komp. wspom. wytwarzanie, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów siódmego semestru o specjalności Komputerowo Wspomagane Wytwarzanie

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do modelowania MES zagadnień nieliniowych i kontaktowych. Źródła nieliniowości w modelowaniu procesów technologicznych. Podstawowe wymagania programów opartych na MES w zastosowaniu do analizy zagadnień z zakresu technologii maszyn. Zapoznanie się z interfejsem i strukturą programu MSC. Marc/Mentat, poruszanie się po programie, zasady tworzenia modelu, jego dyskretyzacja, modele materiałowe, modele tarcia, warunki kontaktowe oraz warunki brzegowe, rodzaje analiz, typy elementów, uwagi na temat modelowania zagadnień technologicznych (głównie procesów plastycznego kształtowania metali i stopów). Modelowanie numeryczne procesu spęcznia na zimno w osiowosymetrycznym stanie naprężenia, przygotowanie modelu do obliczeń, prezentacja i analiza wyników. Wpływ warunków tarcia na przebieg procesu. Modelowanie numeryczne procesu gięcia w płaskim stanie naprężenia oraz płaskim stanie odkształcenia, przygotowanie modelu do obliczeń, prezentacja i analiza wyników z uwzględnieniem sprężynowania. Wpływ właściwości kształtowanego materiału na wielkość sprężynowania po gięciu. Modelowanie numeryczne procesu wykrawania w płaskim stanie odkształcenia z zastosowaniem symetrii płaszczyznowej oraz w osiowosymetrycznym stanie naprężenia. Przygotowanie modeli do obliczeń z uwzględnieniem konieczności przebudowy siatki elementów skończonych tzw. global remeshing, prezentacja i analiza wyników. Modelowanie numeryczne procesu wyciskania współbieżnego i przeciwbieżnego pręta o przekroju kołowym z wykorzystaniem różnych opcji przebudowy siatki dostępnych w programie. Prezentacja, analiza i porównanie uzyskanych wyników. Modelowanie procesu spłaszczania rury o różnych współczynnikach cienkościenności w płaskim stanie odkształcenia, przygotowanie modeli oraz prezentacja wyników. Określenie wpływu cienkościenności rury na zmianę kształtu przekroju poprzecznego. Budowa modelu powłokowego procesu wytłacznia sztywnymi narzędziami z zastosowaniem dociskacza i bez dociskacza, przygotowanie modeli do obliczeń, prezentacja i analiza wyników obliczeń. Modelowanie procesu wywijania kołnierza z zastosowaniem modelu powłokowego oraz osiowosymetrycznego, przygotowanie modeli do obliczeń, prezentacja, analiza i porównanie wyników obliczeń. Modelowanie procesu ciągnienia drutu przez ciągadło stożkowe w osiowosymetrycznym stanie naprężenia, przygotowanie modelu, prezentacja i analiza wyników badań. Modelowanie procesu wytłaczania z uwzględnieniem anizotropii właściwości plastycznych kształtowanej blachy z wykorzystaniem warunku plastyczności Hilla, przygotowanie modelu, prezentacja wyników obliczeń.

Literatura:

Literatura do samodzielnego studiowania

- Dokumentacja oprogramowania MSC. MARC/Mentat - . -

Ambroziak A., Kłosowski P. - Podstawy obliczeń układów powierzchniowych w systemie MSC.Marc/Mentat - Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk. - 2015

Ambroziak A., Kłosowski P. - MSC.Marc/Mentat. Przykłady obliczeń - Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk. - 2017

Literatura uzupełniająca

Banabic Dorel - Sheet metal forming process: Constitutive modelling and numerical simulation - Springer, Berlin. - 2010

Öchsner A., Öchsner M. - A First Introduction to the Finite Element Analysis Program MSC Marc/Mentat - Springer International Publishing AG. - 2018

Wriggers P. - Nonlinear Finite Element Methods - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co.KG. - 2008

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę na temat specyfiki i trudności związanych z modelowaniem MES zagadnień technologicznych. Potrafi zbudować model numeryczny prostego procesu technologicznego i przeprowadzić obliczenia oraz zaprezentować uzyskane wyniki. laboratoriumzaliczenie cz. praktyczna
Zna możliwości i potrafi posługiwać się programem do analizy zagadnień nieliniowych i kontaktowych MARC/Mentat. Potrafi przeprowadzać analizy prostych procesów technologicznych. Ma świadomość celu i konsekwencji uproszczeń i założeń przyjętych podczas modelowania. Rozróżnia typy modeli i analiz stosowanych podczas modelowania procesów technologicznych. laboratoriumzaliczenie cz. praktyczna
Posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności pozwalające na praktyczne wykorzystanie metody elementów skończonych do wspomagania badań leżących w zakresie nieliniowej mechaniki ciał odkształcalnych.laboratoriumzaliczenie cz. praktyczna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę na temat specyfiki i trudności związanych z modelowaniem MES zagadnień technologicznych. Potrafi zbudować model numeryczny prostego procesu technologicznego i przeprowadzić obliczenia oraz zaprezentować uzyskane wyniki. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma wiedzę dotyczącą dostępnych modeli opisujących właściwości materiałów oraz możliwości ich zastosowania w modelowaniu konkretnego zagadnienia nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma wiedzę i dotyczącą wpływu rożnych parametrów modelu i modelowania na otrzymane wyniki modelowania oraz zna metody weryfikacji ich poprawności
Zna możliwości i potrafi posługiwać się programem do analizy zagadnień nieliniowych i kontaktowych MARC/Mentat. Potrafi przeprowadzać uproszczone (dwuwymiarowe) analizy prostych procesów technologicznych. Ma świadomość celu i konsekwencji uproszczeń i założeń przyjętych podczas modelowania. Rozróżnia typy modeli i analiz stosowanych podczas modelowania procesów technologicznych. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również sprawnie porusza się w programie, potrafi poprawnie zbudować model numeryczny i wykonać wymagane obliczenia i analizynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również bardzo sprawnie porusza się po programie, samodzielnie wykonuje wszystkie zadania począwszy od wyboru odpowiedniego typu modelu i analizy, poprzez zbudowanie modelu numerycznego, przyjęcie założeń do obliczeń i ich analizę
Zna możliwości i potrafi posługiwać się programem do analizy procesu wtrysku tworzyw polimerowych MoldFlow. Potrafi przeprowadzić optymalizację parametrów przetwórstwa na drodze symulacji CAE.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również sprawnie porusza się w programie, potrafi poprawnie zbudować model i określić parametry wtrysku, wykonać wymagane obliczenia i analizynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również bardzo sprawnie porusza się po programie, samodzielnie wykonuje wszystkie zadania począwszy od modelu gniazda formy, układu zasilającego i układu chłodzenia, poprzez optymalizację parametrów przetwórstwa, wykonanie symulacji i analizę wyników

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kut
Prowadzący grup: Stanisław Kut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kut
Prowadzący grup: Stanisław Kut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kut
Prowadzący grup: Stanisław Kut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Frącz, Stanisław Kut
Prowadzący grup: Wiesław Frącz, Stanisław Kut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Frącz, Stanisław Kut
Prowadzący grup: Wiesław Frącz, Stanisław Kut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)