Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-04:00 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
Strona główna

Oprzyrządowanie technologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/K-ZI>OT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Oprzyrządowanie technologiczne
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 7 sem. - mech. i bud. maszyn-komp. wspom. wytwarzanie, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Obowiązkowy dla specjalności Komputerowo wspomagane wytwarzanie

Treści kształcenia

- Omówienie tematyki zajęć, literatura. Oprzyrządowanie technologiczne – podział, zalety stosowania, zagadnienia bazowania i oznaczania elementów ustalających i mocujących. Przegląd obrabiarek ze zwróceniem uwagi na wyposażenie standardowe i specjalne oraz opis konstrukcji stołów i wrzecion. Rozwiązania konstrukcyjne stołów i końcówek wrzecion obrabiarek. Elementy uchwytów obróbkowych, zasady ustalania, ustalanie płaszczyznami. Ustalanie powierzchniami walcowymi zewnętrznymi i wewnętrznymi, powierzchniami kształtowymi. Elementy mocujące uchwytów, zamocowania gwintowe, klinowe, mimośrodowe i krzywkowe. Elementy ustalające i prowadzące narzędzia, elementy i mechanizmy podziałowe.

- Omówienie cech uchwytów specjalnych, prezentacja uchwytów. Omówienie ogólnych zasad projektowania uchwytów obróbkowych, przedstawienie przykładu praktycznego. Wydanie tematów projektów. Bieżąca konsultacja zagadnień występujących w trakcie projektowania.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Feld Mieczysław - Uchwyty obróbkowe - WNT, Warszawa. - 2002

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Dobrzański Tadeusz - Uchwyty obróbkowe. Poradnik konstruktora - WNT, Warszawa. - 1987

Literatura do samodzielnego studiowania

- Katalogi oprzyrządowania - . -

Literatura uzupełniająca

Praca zbiorowa - Poradnik inżyniera: Obróbka skrawaniem t.2 - WNT, Warszawa . - 1993

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę związaną z zagadnieniami wytwarzania części maszyn oraz niezbędnym do ich wykonania wyposażeniem. Ma wiedzę z zakresu technologii obróbki ubytkowej, rozwiązaniami konstrukcyjnymi narzędzi skrawających i ściernych oraz stosowanymi uchwytami obróbkowymi. Zna zasady konstrukcji uchwytów obróbkowych, ich elemety składowe i potrafi je właściwie wykorzystaćwykładzaliczenie cz. ustna
Potrafi posługiwać się wybranymi aplikacjami komputerowymi wspomagającymi projektowanie (CAD) w projektowaniu oprzyrządowania . Potrafi przy projektowaniu elementów uchwytów obróbkowych dostrzegać ich aspekty pozatechniczne i wyciągać stąd poprawne wnioski. Potrafi zaprojektować uchwyt obróbkowy, zgodnie z zadaną specyfikacją, przy użyciu właściwych metod, technik i narzędziprojekt indywidualnyprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę związaną z zagadnieniami wytwarzania części maszyn oraz niezbędnym do ich wykonania wyposażeniem. Ma wiedzę z zakresu technologii obróbki ubytkowej, rozwiązaniami konstrukcyjnymi narzędzi skrawających i ściernych oraz stosowanymi uchwytami obróbkowymi. Zna zasady konstrukcji uchwytów obróbkowych, ich elemety składowe i potrafi je właściwie wykorzystać
Potrafi posługiwać się wybranymi aplikacjami komputerowymi wspomagającymi projektowanie (CAD) w projektowaniu oprzyrządowania . Potrafi przy projektowaniu elementów uchwytów obróbkowych dostrzegać ich aspekty pozatechniczne i wyciągać stąd poprawne wnioski. Potrafi zaprojektować uchwyt obróbkowy, zgodnie z zadaną specyfikacją, przy użyciu właściwych metod, technik i narzędzi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Skoczylas
Prowadzący grup: Leszek Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Skoczylas
Prowadzący grup: Leszek Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Skoczylas
Prowadzący grup: Leszek Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Skoczylas
Prowadzący grup: Leszek Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)