Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zintegrowane systemy zarządzania produkcją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/K-ZI>ZSZP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zintegrowane systemy zarządzania produkcją
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 7 sem. - mech. i bud. maszyn-komp. wspom. wytwarzanie, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Treści kształcenia

- Istota zarządzania produkcją. Tendencje rozwojowe w zarządzaniu produkcją. Geneza i rozwój systemów komputerowego wspomagania zarządzania produkcją MRP, ERP, SCM.

- Prognozowanie i planowanie zagregowane produkcji. Istota prognozowania. Szeregi czasowe. Modele prognozowania. Błąd prognozy. Opcje decyzyjne i strategie planowania zagregowanego.

- Planowanie i sterowanie zasobami produkcyjnymi – systemy MRP II. Rodzaje struktur produktów. Podsystem struktury wyrobów BOM. System planowania potrzeb materiałowych MRP. System planowania zdolności produkcyjnych CRP.

- Planowanie i sterowanie przepływem produkcji – systemy PPC. Funkcje systemów planowania i sterowania produkcją PPC. Integracyjna rola systemów PPC. Funkcjonalne cechy systemów PPC. Systemy kierowania wytwarzaniem SFC.

- Harmonogramowanie dyskretnych procesów produkcyjnych. Klasyfikacja problemów harmonogramowania. Szeregowanie zadań produkcyjnych na jednej maszynie. Harmonogramowanie pracy dwóch maszyn. Harmonogramowanie wielostadialnego procesu produkcyjnego: metodą podziału i ograniczeń, model grafu dysjunktywnego.

- Analiza porównawcza efektywności wybranych metod prognozowania produkcji (model ważonej średniej ruchomej, mode lBrowna, model Wintera).

- Symulacja komputerowa planowania zagregowanego – porównanie efektów ekonomicznych strategii: poziomu zdolności produkcyjnej, pogoni za popytem, mieszanej.

- Budowa struktury wyrobu (BOM) – wykaz kompletacyjny wyrobu.

- Symulacja planowania potrzeb materiałowych MRP.

- Symulacja komputerowa planowania zapotrzebowania na zdolności produkcyjne CRP.

- Szeregowanie zadań produkcyjnych na jednej maszynie metodą węgierską i dekompozycji grafu. Harmonogramowanie pracy dwóch maszyn – algorytm Johsona. Harmonogramowanie wielostadialnego procesu produkcyjnego: metodą podziału i ograniczeń, model grafu dysjunktywnego, algorytm harmonogramowania wielopoziomowego.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J.: - Zintegrowane systemy zarządzania - PWE, Warszawa. - 2011

Praca zbiorowa pod red. R. Knosali - Komputerowo zintegrowane zarządzanie - WNT, Warszawa. - 2001

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Honczarenko J.: - Elastyczna automatyzacja wytwarzania - WNT, Warszawa . - 2000

Sawik T.: - Optymalizacja dyskretna w elastycznych systemach produkcyjnych. - WNT, Warszawa . - 1992

Literatura do samodzielnego studiowania

Lis S., Santarek K., Strzelczak S.: - Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych - PWN, Warszawa . - 1990

Publikacje naukowe

K. Antosz; R. Perłowski - Analiza wpływu sposobu wyznaczania wskaźników sezonowości na trafność prognoz w branży motoryzacyjnej - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. - 2020

K. Antosz; R. Perłowski; W. Zielecki - Optimization of the Medium-Term Production Planning in the Company-Case Study - Springer. - 2019

W. Bochnowski; M. Bucior; R. Kluz; A. Kubit; R. Perłowski - Experimental research of the weakening of the fuselage skin by RFSSW single row joints - . - 2019

K. Antosz; P. Litwin; R. Perłowski; A. Rzucidło; D. Safin; D. Stadnicka - Doskonalenie procesu planowania produkcji z wykorzystaniem elementów koncepcji Lean Manufacturing i Przemysł 4.0. Część I. Gra dydaktyczna - OFICYNA WYDAWNICZA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ. - 2018

K. Antosz; P. Litwin; R. Perłowski; A. Rzucidło; D. Stadnicka - Identyfikacja i eliminacja strat w pracach biurowych i w pracy z wiedzą – gra dydaktyczna - OFICYNA WYDAWNICZA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ. - 2018

K. Antosz; P. Litwin; R. Perłowski; A. Rzucidło; D. Stadnicka - Istota pracy z wiedzą i analiza strat występujących w pracy z wiedzą oraz możliwości ich eliminacji - OFICYNA WYDAWNICZA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ. - 2018

K. Antosz; P. Litwin; R. Perłowski; A. Rzucidło; J. Sęp; D. Stadnicka - Doskonalenie procesu planowania produkcji z wykorzystaniem elementów koncepcji Lean Manufacturing i Przemysł 4.0. Część II. Metody i narzędzia - OFICYNA WYDAWNICZA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ. - 2018

R. Perłowski; R. Tłuczek; W. Zielecki - Mass Customization-typ produkcji dedykowany dla organizacji procesu wytwarzania wyrobów modułowych - . - 2018

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu komputerowo zintegrowanych systemów zarządzania produkcją MRP/ERPwykładegzamin cz. pisemna
Posiada umiejętność przeprowadzenia symulacji funkcjonowania systemów MRP/ERP oraz harmonogramowania produkcjiwykład, laboratorium, projekt indywidualnyraport pisemny
Posiada wiedzę z zakresu metod symulacyjnych wykorzystywanych w systemach MRP/ERPwykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, sprawozdanie z projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Perłowski
Prowadzący grup: Ryszard Perłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Perłowski
Prowadzący grup: Ryszard Perłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Zielecki
Prowadzący grup: Władysław Zielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Zielecki
Prowadzący grup: Władysław Zielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)