Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Napędy mechaniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/N-DU>NM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Napędy mechaniczne
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy: Przedmioty 2 sem.- mech. i bud. maszyn - napędy mechaniczne, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W module przedstawiono treści i efekty kształceni, oraz formę i warunki zaliczenia przedmiotu.

Treści kształcenia

- Napędy i cel ich stosowania, rodzaje napędów. Przekładnie mechaniczne i ich podział.

- Przekładnie ślimakowe. rodzaje przekładni, cel i zakres stosowania. Parametry ślimaka i ślimacznicy, prędkośćślizgania zębów, rozkład sił w przekładni, korekcja konstrukcyjna i technologiczna, obliczenia wytrzymałościowe elementów przekładni.

- Przekładnie planetarne. Schematy kinematyczne i zakresy uzyskiwanych przełożeń. Wykresy Kutzbaha. Obciążenia elementów przekładni i ich obliczenia wytrzymałościowe.

- Przekładnie falowe i ich rodzaje. Zakresy uzyskiwanych przełożeń. Główne części i zespoły tych przekładni z oraz zasady ich obliczania i projektowania. Przemieszczenia promieniowe, obwodowe i kąt obrotu normalnej punktu warstwy obojętnej. Droga względna zęba koła podatnego.

- Przekładnie cięgnowe i ich rodzaje. Przekładnie z pasem płaskim, z paskami klinowymi, z paskiem wieloklinowym, z pasem zębatym. Główne elementy tych przekładni, ich obciążenia i projektowanie.

- Przekładnie łańcuchowe. Konstrukcja łańcuchów drabinkowych i zębatych. Dobór łańcuchów. Konstrukcja i projektowanie przekładni z łańcuchem rolkowym i zębatym.

- Projekt I: Projekt przekładni planetarnej, przekładni stożkowej z zębami kołowo-łukowymi lub przekładni falowej. Projekt powinien zawierać: obliczenia kinematyczne i wytrzymałościowe, rysunek złożeniowy, rysunki wykonawcze wskazanych dwóch części przekładni.

- Referat w formie pisemnej z zagadnień związanych z konstrukcją maszyn i urządzeń.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Dietrich M. (red) - Podstawy konstrukcji maszyn. Tom III, IV - PWN Warszawa. - 1989,

Dudziak M. - Przekładnie cięgnowe - PWN Warszawa. - 1997

Muller L., Wilk A. - Zębate przekładnie obiegowe - PWN Warszawa. - 1996

Ochęduszko K. - Koła zębate Tom I, II, III - PWN Warszawa. - 1985

Dziama A., Michniewicz M., Niedźwiecki A. - Przekładnie zębate - PWN Warszawa. - 1995

Knosala R., Gwiazda A., Baier A., Gendarz P. - Podstawy Konstrukcji Maszyn - WNT Warszawa. - 2009

Homik W., Połowniak P. - Podstawy konstrukcji maszyn - wybrane zagadnienia - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2012

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Muller L. - Przekładnie zębate, projektowanie - WNT Warszawa. - 1996

Kurmaz L., Kurmaz O. - Projektowanie węzłów i części maszyn - Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej Kielce. - 2008

Mazanek E. (red.) - Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn - WNT Warszawa. - 2008

Maziarz M., Kuliński S. - Obliczenia wytrzymałościowe przekładni zębatych wg norm ISO - AGH Ucelniane Wydawnictwa naukowo-Techniczne Kraków. - 2007

Juchnikowski W., Żółtowski J. - Podstawy konstrukcji maszyn.Pomoce do projektowania z atlasem - Oficyna Wyd.Politechniki Warszawskiej Warszawa. - 2004

Literatura do samodzielnego studiowania

Markowski T., Mijał M., Rejman E. - Podstawy konstrukcji maszyn. Napędy mechaniczne cz. II - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej Rzeszów. - 1999

Literatura uzupełniająca

Osiński Zb. (red.) - Podstawy konstrukcji maszyn - PWN Warszawa. - 1998

Osiński J. - Wspomagane komputerowo projektowanie typowych zespołów i elementów maszyn - PWN warszawa. - 1994

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi uzyskiwać i wykorzystywać informacje zawarte w literaturze technicznej.projekt indywidualnysprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa
Zna rodzaje napędów stosowanych w budowie maszyn oraz potrzebę i zakres ich stosowania.wykład, projekt indywidualnyzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna, sprawozdanie z projektu,
Potrafi zaprojektować i obliczyć przekładnię ślimakową ze ślimakiem walcowym.wykład, projekt indywidualnyzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna, sprawozdanie z projektu
Potrafi zaprojektować i obliczyć przekładnie falową.wykładzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna
Potrafi zaprojektować i obliczyć przekładnie planetarną.wykład, projekt indywidualnyzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna, sprawozdanie z projektu
Zna rodzaje i sposoby obliczeń typowych napędów cięgnowych - pasowych, łańcuchowych.wykład, projekt indywidualnyzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna, sprawozdanie z projektu
Potrafi wykorzystać komputer i dostępne oprogramowanie inżynierskie w celu wykonania obliczeń wytrzymałościowych oraz wykonaniu rysunków złożeniowych i wykonawczych urządzeń mechanicznych.projekt indywidualnysprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi uzyskiwać i wykorzystywać informacje zawarte w literaturze technicznej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3.5nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4.5
Zna rodzaje napędów stosowanych w budowie maszyn oraz potrzebę i zakres ich stosowania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3.5. Potrafi samodzielnie przeanalizować właściwości konstrukcji napędów mechanicznych omawianych na wykładzie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4.5. Potrafi dokonać analizy optymalizacyjnej właściwości konstrukcji napędów maszyn
Potrafi zaprojektować i obliczyć przekładnię ślimakową ze ślimakiem walcowym.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3.5 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4.5 (bezbłędnie).
Potrafi zaprojektować i obliczyć przekładnie falową.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3.5 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4.5 (bezbłędnie).
Potrafi zaprojektować i obliczyć przekładnie planetarną.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3.5 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4.5 (bezbłędnie)..
Zna rodzaje i sposoby obliczeń typowych napędów cięgnowych - pasowych, łańcuchowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3.5 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4.5 (bezbłędnie).
Potrafi wykorzystać komputer i dostępne oprogramowanie inżynierskie w celu wykonania obliczeń wytrzymałościowych oraz wykonaniu rysunków złożeniowych i wykonawczych urządzeń mechanicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3.5 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4.5 (bezbłędnie).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Marciniec
Prowadzący grup: Adam Marciniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Marciniec
Prowadzący grup: Adam Marciniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)