Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie maszyn CNC 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/O-DI>PMCNC1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie maszyn CNC 1
Jednostka: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
Grupy: Przedmioty 6 sem. - mech. i bud. maszyn-program. i automatyzacja obróbki, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł dotyczy podstaw programowania ręcznego i automatycznego frezarek CNC.

Treści kształcenia

- Przykład programowania ręcznego obróbki na frezarce CNC. Opracowanie ramowego programu obróbki. Dobór narzędzi i parametrów skrawania.

- Opracowanie dokumentacji technologicznej obróbki na frezarce CNC.

- Opracowanie programu sterującego z wykorzystaniem cykli stałych (makrocykli frezarskich) charakterystycznych dla sterownika CNC.

- Sprawdzenie programu sterującego. Transmisja programu w sieci komputer PC - sterownik CNC. Symulacja programu sterującego w sterowniku CNC.

- Przykład programowania automatycznego obróbki na frezarce CNC. Modelowanie przedmiotu obrabianego i półfabrykatu za pomocą programu CAD/CAM.

- Tworzenie ścieżek narzędzi. Symulacja danych pośrednich za pomocą programu CAD/CAM.

- Wykorzystanie możliwości programu CAD/CAM w celu sprawdzenia utworzonego programu obróbki z modelem przedmiotu. Poprawa programu ze względu na uzyskane efekty obróbkowe.

- Generowanie programu sterującego obróbką. Transmisja utworzonego programu w sieci komputer PC - sterownik CNC. Symulacja programu sterującego w sterowniku CNC.

- Generowanie programu sterującego dla różnych sterowników CNC. Analiza postaci i budowy otrzymanych programów dla różnych sterowników CNC.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

- Podstawy obróbki CNC. MTS. - Wyd. REA, Warszawa. - 2014

- Programowanie obrabiarek CNC. Frezowanie. MTS - Wyd. REA, Warszawa. - 2013

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Habrat W., Obsługa i programowanie obrabiarek CNC. Podręcznik operatora., Wyd. KaBe, Krosno, 2015 - - . -

Mastercam X2. Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania., Wyd. ZALCO, Warszawa, 2007 - - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Niesłony P. - Podstawy programowania maszyn CNC w systemie CAD/CAM Mastercam. - Wyd. BTC, Legionowo. - 2012

www.haascnc.com - - . -

Literatura uzupełniająca

Kief H. B., NC/CNC Handbuch., Carl Hanser Verlag, Munchen, 2000 - - . -

Evans K., Polywka J., Gabrel S., Programming of CNC machines., Industrial Press Inc.,New York, 2001 - - . -

Publikacje naukowe

M. Grabowy; M. Krok; J. Porzycki; J. Świder; M. Żółkoś - Zautomatyzowane stanowisko do diagnozowania procesów szlifowania - . - 2018

M. Magdziak; J. Porzycki; R. Wdowik - Measurements of Surface Texture Parameters After Ultrasonic Assisted and Conventional Grinding of ZrO2 Based Ceramic Material Characterized by Different States of Sintering - . - 2017

W. Habrat; M. Krok; J. Porzycki; M. Sałata; M. Żółkoś - Wpływ drgań ultradźwiękowych na siłę i chropowatość powierzchni w procesie szlifowania stopu tytanu Ti6Al4V - . - 2017

M. Krok; J. Porzycki; M. Żółkoś - Wybrane zagadnienia projektowania sonotrod na potrzeby obróbki ubytkowej wspomaganej drganiami ultradźwiękowymi obrabianego przedmiotu - . - 2016

M. Magdziak; J. Porzycki; R. Wdowik - Wstępne badania czołowego szlifowania ze wspomaganiem ultradźwiękowym ceramiki korundowej po wstępnym spieczeniu - . - 2016

W. Habrat; M. Krok; J. Porzycki; E. Socha; M. Żółkoś - Wpływ modyfikacji ściernicy z korundu monokrystalicznego na proces szlifowania osiowego zewnętrznych powierzchni walcowych stopu tytanu Ti6Al4V - . - 2016

W. Habrat; M. Krok; J. Porzycki; M. Żółkoś - Wpływ rodzaju ściernicy i parametrów nastawnych na proces wyiskrzania podczas szlifowania osiowego wałków ze stopu Inconel 718 - . - 2016

M. Krok; J. Porzycki; J. Szlęzak - Model siły skrawania w procesie szlifowania obwodowego ceramiki inżynierskiej ze wspomaganiem ultradźwiękowym - STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH. - 2015

P. Nazarko; J. Porzycki; R. Wdowik - Application of Eddy Current Sensor System and LDV Device for Ultrasonic Vibrations Measurements - SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG. - 2015

W. Habrat; M. Krok; J. Porzycki; E. Socha - Wpływ modyfikacji ściernicy z korundu monokrystalicznego na siły skrawania i chropowatość powierzchni podczas szlifowania stopu tytanu Ti6Al4V - STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH. - 2015

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie programowania ręcznego frezarek CNC.Laboratorium.Obserwacja wykonawstwa. Zaliczenie cz. praktyczna.
Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą zapisu składników bloków danych, funkcji pomocniczych i przygotowawczych oraz parametrów technologicznych w zakresie programowania frezarek CNC.Laboratorium.Obserwacja wykonawstwa. Zaliczenie cz. praktyczna.
Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą zapisu programowania interpolacji liniowej i kołowej oraz korekcji toru ruchu narzędzi na frezarkach CNC.Laboratorium.Obserwacja wykonawstwa. Zaliczenie cz. praktyczna.
Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą sprawdzania, symulacji i optymalizacji programów sterujących frezarkami CNC.Laboratorium.Obserwacja wykonawstwa. Zaliczenie cz. praktyczna.
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą programowania automatycznego frezarek CNC.Laboratorium.Obserwacja wykonawstwa. Zaliczenie cz. praktyczna.
Posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania bryłowego i tworzenia ścieżek narzędzi za pomocą programu CAD/CAM dla obróbki prostych przedmiotów na frezarkach CNC .Laboratorium.Obserwacja wykonawstwa. Zaliczenie cz. praktyczna.
Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą sprawdzania i symulacji przykładowych programów sterujących frezarkami CNC otrzymanych metodą programowania automatycznego.Laboratorium.Obserwacja wykonawstwa. Zaliczenie cz. praktyczna.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie programowania ręcznego frezarek CNC.
Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą zapisu składników bloków danych, funkcji pomocniczych i przygotowawczych oraz parametrów technologicznych w zakresie programowania frezarek CNC.
Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą zapisu programowania interpolacji liniowej i kołowej oraz korekcji toru ruchu narzędzi na frezarkach CNC.
Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą sprawdzania, symulacji i optymalizacji programów sterujących frezarkami CNC.
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą programowania automatycznego frezarek CNC.
Posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania bryłowego i tworzenia ścieżek narzędzi za pomocą programu CAD/CAM dla obróbki prostych przedmiotów na frezarkach CNC .
Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą sprawdzania i symulacji przykładowych programów sterujących frezarkami CNC otrzymanych metodą programowania automatycznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Michał Chlost, Rafał Flejszar, Witold Habrat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Michał Chlost, Rafał Flejszar, Witold Habrat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Michał Chlost, Rafał Flejszar, Witold Habrat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Michał Chlost, Rafał Flejszar, Witold Habrat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Michał Chlost, Rafał Flejszar, Witold Habrat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)