Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiały konstrukcyjne i podstawy obróbki cieplnej 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-DI>MaKoiPoOC1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiały konstrukcyjne i podstawy obróbki cieplnej 1
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 3 sem. - mechanika i budowa maszyn st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przyswojenie wiedzy o materiałach konstrukcyjnych, ich klasyfikacji i zastosowaniu

Treści kształcenia

- Budowa atomu, siły oddziaływania, wiązania między atomami, ogólna charakterystyka materiałów krystalicznych

- Idealna budowa krystaliczna

- Rzeczywista budowa krystaliczna metali i stopów

- Stopy metali, metody otrzymywania, fazy stopowe w stopach metali

- Równowaga fazowa w stopach metali, układy równowagi stopów dwuskładnikowych i wieloskładnikowych

- Krystalizacja metali ii stopów

- Plastyczność metali, mechanizmy odkształcenia plastycznego, wpływ temperatury na efekty odkształcenia, zgniot i rekrystalizacja

- Stopy żelaza z węglem; układ równowagi żelazo-węgiel, fazy i przemiany w stopach Fe-C w warunkach równowagi

- Staliwo i stal niestopowa

- Żeliwo

- Budowa krystaliczna metali i stopów

- Badania metalograficzne mikroskopowe

- Badania metalograficzne makroskopowe

- Metalografia ilościowa

- Odkształcenie plastyczne; Zgniot i rekrystalizacja

- Układ równowagi żelazo-wegiel

- Struktura stopów żelazo-węgiel w stanie równowagi

- Stal niestopowa

- Odlewnicze stopy żelaza

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Dobrzański L. A.: - Materiały inzynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo - WNT, Warszawa. - 2006

Przybyłowicz K.: - Metaloznawstwo - PWN, Warszawa. - 2007

Rudnik S.: - Metaloznawstwo. - PWN, Warszawa, . - 1996

Jan Sieniawski, Aleksander Cyunczyk - Fizykochemia przemian fazowych - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2015

Jan Sieniawski, Aleksander Cyunczyk. - Właściwości ciał stałych - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2015

Jan Sieniawski, Aleksander Cyunczyk - Struktura ciał stałych - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2015

Jan Sieniawski, Aleksander Cyunczyk - Metale : wybrane zagadnienia z fizyki metali i metaloznawstwa teoretycznego - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2015

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Sieniawski J. (red.): - Metaloznawstwo i podstawy obróbki cieplnej - Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów. - 1999

- Karty materiałowe - . -

Praca pod red. Jana Sieniawskiego ; aut. Ryszard Filip [i in.]. - Metaloznawstwo i podstawy obróbki cieplnej : laboratorium - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2014

Literatura do samodzielnego studiowania

Blicharski M.: - Wstęp do inżynierii materiałowej - WNT, Warszawa. - 1998

Literatura uzupełniająca

Luty W.: - Poradnik inżyniera - obróbka cieplna stopów żelaza - WNT, Warszawa. - 1977

- Normy PN-EN - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student posiada usystematyzowaną wiedzę dotyczącą klasyfikacji materiałów konstrukcyjnych w oparciu o skład chemiczny, skład fazowy, metody otrzymywania oraz możliwości kształtowania właściwości w oparciu o technologię obróbki cieplnej. Dysponuje wiedzą o procesach obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej i cieplno plastycznej wykład
Student posiada wiedzę z zakresu budowy urządzeń do realizacji nowoczesnej technologii obróbki cieplnej materiałów konstrukcyjnych w tym pieców z atmosferą ochronną, ośrodkami kąpielowymi oraz urządzeniami próżniowymi. Umiejętnie dobiera zabiegi technologiczne kształtujące odpowiednie właściwości materiałów konstrukcyjnychlaboratoriumsprawdzian pisemny
Student posiada pogłębioną wiedzę i jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych.wykład, laboratoriumsprawdzian pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student posiada usystematyzowaną wiedzę dotyczącą klasyfikacji materiałów konstrukcyjnych w oparciu o skład chemiczny, skład fazowy, metody otrzymywania oraz możliwości kształtowania właściwości w oparciu o technologię obróbki cieplnej. Dysponuje wiedzą o procesach obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej i cieplno plastycznej nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi określić wpływ dodatków stopowych na właściwości wytrzymałościowe i użytkowe materiałów konstrukcyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umiejętnie dokonuje analizy przemian fazowych z uwzględnieniem zjawisk fizycznych zachodzących podczas realizowanych zabiegów cieplnych i obróbki cieplno-plastycznej materiałów konstrukcyjnych
Student posiada wiedzę z zakresu budowy urządzeń do realizacji nowoczesnej technologii obróbki cieplnej materiałów konstrukcyjnych w tym pieców z atmosferą ochronną, ośrodkami kąpielowymi oraz urządzeniami próżniowymi. Umiejętnie dobiera zabiegi technologiczne kształtujące odpowiednie właściwości materiałów konstrukcyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Posiada praktyczną wiedzę umożliwiającą realizację technologii obróbki cieplnej i cieplno-plastycznej materiałów konstrukcyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Posiada praktyczną wiedzę umożliwiającą realizację nowoczesnej obróbki cieplno chemicznej - nawęglania, azotowania, węgloazotowania materiałów konstrukcyjnych w oparciu o procesy aktywno dyfuzyjne gazowe, próżniowe oraz regulowane. Umiejętnie opisuje procesy mikrostrukturalne zachodzące podczas realizowanych zabiegów cieplnych i obróbki cieplno-plastycznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kozik
Prowadzący grup: Kamil Dychtoń, Andrzej Kozik, Tadeusz Kubaszek, Kamil Ochał, Patrycja Wierzba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kozik
Prowadzący grup: Kamil Dychtoń, Andrzej Gradzik, Andrzej Kozik, Tadeusz Kubaszek, Grażyna Mrówka-Nowotnik, Kamil Ochał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Ziaja
Prowadzący grup: Kamil Dychtoń, Andrzej Gradzik, Tadeusz Kubaszek, Kamil Ochał, Maciej Pytel, Patrycja Wierzba, Waldemar Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Ziaja
Prowadzący grup: Kamil Gancarczyk, Andrzej Gradzik, Barbara Kościelniak, Tadeusz Kubaszek, Maciej Pytel, Patrycja Wierzba, Waldemar Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Ziaja
Prowadzący grup: Kamil Dychtoń, Kamil Gancarczyk, Andrzej Gradzik, Waldemar Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Ziaja
Prowadzący grup: Kamil Gancarczyk, Andrzej Gradzik, Barbara Kościelniak, Mateusz Woźniak, Waldemar Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)