Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-DI>PD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca dyplomowa
Jednostka: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 15.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Tematyka modułu "Praca dyplomowa" jest indywidualnie ustalana z

promotorem pracy i realizowana na zasadzie indywidualnej pracy promotora ze studentem.

Treści kształcenia

- Sporządzenie planu pracy dyplomowej.

- Poszukiwanie i analiza literatury związanej z tematem pracy dyplomowej.

- Wykonanie badań/analiz związanych z częścią praktyczną pracy dyplomowej.

- Wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonych badań/analiz.

- Zredagowanie pracy dyplomowej.

- Obrona pracy dyplomowej.

Literatura:

Literatura do samodzielnego studiowania

- Literatura związana z realiowaną pracą dyplomową - . -

Literatura uzupełniająca

Korzyński M - Praca dyplomowa. Materiały pomocnicze - Oficyna Wtdawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2004

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma szczegółową wiedzę na temat wybranych zagadnień z mechaniki i budowy maszynseminarium, konwersatorium, projekt indywidualnyprezentacja dokonań (portfolio), dyskusja w trakcie zajęć, ocena pracy dyplomowej, obrona pracy dyplomowej
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego. seminarium, konserwatorium, projekt indywidualnyrozmowy i dyskusje w trakcie zajęć, studium przypadku, ocena pracy dyplomowej
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł (także w języku obcym), integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinieseminarium, projekt indywidualnyprezentacja dokonań (portfolio), ocena pracy dyplomowej
Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym, potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną dotyczącą zagadnień z zakresu mechaniki i budowy maszyn. seminariumprezentacja dokonań (portfolio), obrona pracy dyplomowej
Posiada podstawowe umiejętności konieczne do opracowania, udokumentowania i przedstawienia przy użyciu metodologii i technik stosownych w nauce i technice, w sposób komunikatywny, precyzyjny i zrozumiały w środowisku inżynierów ale także poza nim, rożnego rodzaju projektów, raportów, sprawozdań i opracowań dotyczących zagadnień z mechaniki i budowy maszynseminarium, konwersatorium, projekt indywidualnyprezentacja dokonań (portfolio), ocena pracy dyplomowej, obrona pracy dyplomowej
Ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowychseminarium, konwersatorium, projekt indywidualnyprezentacja dokonań (portfolio), dyskusje i rozmowy w trakcie zajęć, obrona pracy dyplomowej
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania organizacyjne i techniczne w szczególności systemy, procesy, usługi i urządzeniaseminarium, konwersatorium, projekt indywidualnyprezentacja dokonań (portfolio), ocena pracy dyplomowej, obrona pracy dyplomowej
Potrafi pracować indywidualnie, potrafi zdefiniować priorytety w działalności indywidualnej oraz ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania.seminarium, konwersatorium, projekt indywidualnyprezentacja dokonań (portfolio), ocena pracy dyplomowej, obrona pracy dyplomowej

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma szczegółową wiedzę na temat wybranych zagadnień z mechaniki i budowy maszynnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również popełnia niewiele błędów w trakcie jej prezentacji oraz wykazuje znaczne jej zrozumienienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje jej pełne zrozumienie oraz wykazuje umiejętność jej krytycznej oceny lub wyciągania niestandardowych wniosków
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi je skutecznie zaimplementować w swojej pracynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również nie popełnia prawie wcale błędów w swojej pracy
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł (także w języku obcym), integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi je skutecznie zaimplementować w swojej pracynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również nie popełnia prawie wcale błędów w swojej pracy
Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym, potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną dotyczącą zagadnień z zakresu mechaniki i budowy maszyn. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również robi to w sposób jasny i komunikatywnynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również robi to płynnie i posługuje się przy tym ładną i gramatyczną polszczyzną
Posiada podstawowe umiejętności konieczne do opracowania, udokumentowania i przedstawienia przy użyciu metodologii i technik stosownych w nauce i technice, w sposób komunikatywny, precyzyjny i zrozumiały w środowisku inżynierów ale także poza nim, rożnego rodzaju projektów, raportów, sprawozdań i opracowań dotyczących zagadnień z mechaniki i budowy maszynnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dba o estetykę opracowania; rysunki techniczne, wykresy, zapis wzorów, wykonywanych obliczeń i wynikównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje umiejętność precyzyjnego i ścisłego formułowania myśli i wniosków
Ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie wymaga wielu zabiegów ze strony promotora w celu uzyskania oczekiwanych rezultatównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również samodzielnie kieruje swoją pracą, skutecznie i we właściwym tempie
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania organizacyjne i techniczne w szczególności systemy, procesy, usługi i urządzenianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również popełnia przy tym niewiele błędów nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje umiejętność wyciągania niestandardowych wniosków
Potrafi pracować indywidualnie, potrafi zdefiniować priorytety w działalności indywidualnej oraz ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Zielecki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Zielecki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kozik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Lis
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Lis
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)