Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-DI>PTS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Jednostka: Katedra Przeróbki Plastycznej
Grupy: Przedmioty 3 sem. - mechanika i budowa maszyn st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące budowy strukturalnej, metod identyfikacji, podstawowych właściwości mechanicznych tworzyw polimerowych oraz wyznaczania właściwości przetwórczych a także zagadnienia dotyczące metod i problemów ich przetwórstwa.

Treści kształcenia

- Tworzywa sztuczne, budowa, wpływ budowy na właściwości, stany fizyczne, krzywa termomechaniczna, klasyfikacja tworzyw, modyfikatory, wybrane właściwości

- Charakterystyka właściwości eksploatacyjnych tworzyw sztucznych: pełzanie, relaksacja naprężeń, zmiany właściwości użytkowych w zależności od warunków eksploatacyjnych

- Charakterystyka właściwości przetwórczych tworzyw sztucznych, przemiany stanów polimerów podczas przetwórstwa, zjawiska i właściwości reologiczne przy przetwórstwie, podstawy procesu uplastyczniania, wykresy pvT, projektowanie przetwórstwa.

- Przetwórstwo fizyko-chemiczne polimerów. Charakterystyka technologii formowania wtryskowego: specjalne techniki wtrysk z gazem, wtrysk z wodą, wtrysk wielokomponentowy, wtrysk z rozdmuchem, wtrysk reaktywny; wtrysk ze spienieniem,obliczenia podstawowych wielkości, parametrów przetwórczych oraz charakterystyka urządzeń

- Charakterystyka technologii wytłaczania i prasowania

- Termoformowanie próżniowe i mechaniczne, wady, zalety, budowa urządzeń, metody kształtowania wyrobów; metody obróbki wykończeniowej: dzielenie, łączenie, powlekanie, kalandrowanie

- Identyfikacja gatunkowa tworzyw sztucznych.

- Ocena właściwości mechanicznych i lepkosprężystych tworzyw sztucznych na podstawie statycznej próby rozciągania

- Wyznaczanie właściwości przetwórczych tworzyw sztucznych za pomocą plastometru.

- Ocena skurczu wyprasek wtryskowych i/lub wpływ parametrów wtryskiwania na właściwości wyprasek wtryskowych

- Projektowanie procesu wtryskiwania - analiza wypełniania gniazd formy wtryskowej za pomocą programów symulacyjnych

- Ocena dokładności kształtowo-wymiarowej wyrobów formowanych w technologii termoformowania

- Ocena wydajności oraz parametrów reologicznych tworzywa w procesie wytłaczania. Zaliczenie

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

red. R. Sikora - Przetwórstwo tworzyw polimerowych : podstawy logiczne, formalne i technologiczne : praca zbiorowa - Wydawnictwo Pol. Lubelskiej. - 2006

M. Bieliński - Przetwórstwo tworzyw polimerowych - Wyd. Pol. Rzeszowskiej. - 2009

K. Wilczyński - Reologia w przetwórstwie tworzyw sztucznych - WNT. - 2001

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

W. Frącz - Przetwórstwo tworzyw polimerowych, laboratorium - wyd. Politechniki Rzeszowskiej. - 2014

Literatura do samodzielnego studiowania

Frącz W., Krywult B. - Podstawy projektowania i wytwarzania elementów z tworzyw sztucznych - wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2008

Sikora Janusz W. - Selected problems of polymer extrusion - Wyd. Pol. Lubelskiej. - 2008

Literatura uzupełniająca

Metody badań i ocena właściwości tworzyw sztucznych - Praca zbiorowa - WNT Warszawa. - 2000

Żuchowska D. - Polimery konstrukcyjne - WNT, Warszawa. - 2000

H. Saechtling - Tworzywa sztuczne – poradnik - WNT. - 2008

W. Kucharczyk - Przetwórstwo tworzyw sztucznych dla mechaników - Wyd. Pol. Radomskiej. - 2002

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna różnice w budowie strukturalnej tworzyw oraz jej wpływ na ich przetwórstwo, podstawowe rodzaje tworzyw sztucznych, ich metody identyfikacji oraz właściwości mechaniczne. wykład, laboratoriumsprawdzian pisemny
Umie zdefiniować i wyznaczyć właściwości przetwórcze termoplastycznych tworzyw polimerowychwykład, laboratoriumsprawdzian pisemny
Zna główne problemy związane z przetwórstwem tworzyw oraz sposoby ich eliminacji bądź minimalizacji.wykład, laboratoriumsprawdzian pisemny
Zna podstawowe metody przetwórstwa tworzyw oraz obszary ich zastosowania dla różnych kategorii wyrobów z tworzyw wykład, laboratoriumsprawdzian pisemny
Zna metodykę projektowania procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych, potrafi zaprojektować w podstawowym zakresie proces technologicznylaboratorium, wykładsprawdzian pisemny
Ma pogłębioną wiedzę i umiejętności dotyczące wyznaczania charakterystyk reologicznych pozyskane na zajęciach wykładowych i laboratoryjnych oraz na podstawie samodzielnie studiowanej literatury.Posiada umiejętność prowadzenia wybranych badań właściwości tworzyw termoplastycznych z wykorzystaniem wybranych metodwykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna różnice w budowie strukturalnej tworzyw oraz jej wpływ na ich przetwórstwo, podstawowe rodzaje tworzyw sztucznych, ich metody identyfikacji oraz właściwości mechaniczne. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (popełnia sporadyczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (nie popełnia błędów)
Umie zdefiniować i wyznaczyć właściwości przetwórcze termoplastycznych tworzyw polimerowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (popełnia sporadyczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (nie popełnia błędów)
Zna główne problemy związane z przetwórstwem tworzyw oraz sposoby ich eliminacji bądź minimalizacji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (popełnia sporadyczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (nie popełnia błędów)
Zna podstawowe metody przetwórstwa tworzyw oraz obszary ich zastosowania dla różnych kategorii wyrobów z tworzyw nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (popełnia sporadyczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (nie popełnia błędów)
Zna metodykę projektowania procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych, potrafi zaprojektować w podstawowym zakresie proces technologicznynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (popełnia sporadyczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (nie popełnia błędów)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Frącz
Prowadzący grup: Wiesław Frącz, Grzegorz Janowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Balawender
Prowadzący grup: Tadeusz Balawender, Grzegorz Janowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Janowski
Prowadzący grup: Grzegorz Janowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Frącz
Prowadzący grup: Wiesław Frącz, Grzegorz Janowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Frącz
Prowadzący grup: Wiesław Frącz, Grzegorz Janowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)