Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy komputerowe CAD

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-DI>SKCAD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy komputerowe CAD
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy: Przedmioty 3 sem. - mechanika i budowa maszyn st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł zawiera treści niezbędne do poznania i prawidłowego posługiwania się programem CAD: Inventor, w zakresie modelowania bryłowego i tworzenia złożeń. Wykłady są poświęcone zastosowaniu systemów CAD w projektowaniu inżynierskim oraz możliwościom praktycznego wykorzystania umiejętności w tym zakresie. Zajęcia laboratoryjne polegają na praktycznym zdobywaniu umiejętności posługiwania się poleceniami programu oraz zastosowania technik i strategii modelowania. Odbywa się to przez to przez tworzenie modeli bryłowych typowych części maszyn oraz zespołów a następnie dokumentacji technicznej w postaci rysunków wykonawczych i złożeniowych.

Treści kształcenia

- Metody zapisu geometrii obiektów rzeczywistych.

- Odwzorowania 2D i 3D obiektów technicznych.

- Fazy i metody współczesnego procesu konstruowania.

- Przegląd technik CAx

- Modelowanie krzywych i powierzchni w systemach CAD.

- Modelowanie bryłowe.

- Modelowanie obiektowe.

- Modelowanie parametryczne.

- Modelowanie hybrydowe.

- Stykowe i bezstykowe metody pobierania danych o geometrii obiektów rzeczywistych.

- Techniki Rapid Prototyping.

- Rola systemów CAD w inżynierii odwrotnej.

- Projektowanie współbieżne.

- Integracja systemów CAD/MES.

- Perspektywy i kierunki rozwoju systemów CAD.

- Część typu kostka.

- Część typu płytka (tworzenie szkicu)

- Część typu foremka.

- Część typu wspornik

- Element typu tarcza, wałek

- Część typu dźwignia

- Część typu złączka

- Kolokwium zaliczeniowe z zakresu modelowania części maszyn i tworzenia rysunku wykonawczego

- Zespół : Imak.

- Zespół: Wyciskacz

- Zespół: Rolka

- Kolokwium zaliczeniowe z zakresu modelowania zespołu i rysunku złożeniowego

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Chlebus Edward - Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji - WNT Warszawa. - 2000

Sydor Maciej - Wprowadzenie do CAD - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsazawa. - 2009

opracowania własne na podst. aktualnych publikacji (artykuły naukowe, internet) - - . -

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

rysunki dydaktyczne opracowane w Katedrze Konstrukcji Maszyn PRz - - . -

Stasiak Fabian - Zbiór ćwiczeń. Inventor 2016. Kurs podstawowy - Wyd. ExpertBooks. - 2015

Tremblay Thom - Inventor 2014. Oficjalny podręcznik - Helion. - 2014

Literatura do samodzielnego studiowania

bieżące publikacje na stronach: cadalyst.com, 3dcad.pl; CADblog.pl; cad.pl - - . -

Literatura uzupełniająca

Płuciennik Paweł - Projektowanie elementów maszyn z wykorzystaniem programu Autodesk Inventor - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2013

Stasiak Fabian - Zbior_cwiczen_Autodesk_Inventor_2016.Kurs_zaawansowany - Wyd. ExpertBooks. - 2015

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada podstawową wiedzę niezbędną do odtwarzania geometrii elementów maszynowych i jej modyfikacji. Posiada teoretyczną wiedzę o możliwościach zastosowania systemów CAD do rozwiązywania problemów związanych z konstrukcją obiektów technicznych. wykład, laboratoriumobserwacja wykonawstwa, test pisemny
Potrafi pozyskiwać potrzebne informacje z różnych źródeł oraz krytycznie oceniać ich przydatność do prowadzonych prac. wykład, laboratoriumobserwacja wykonawstwa
Potrafi pracować indywidualnie, umie oszacować czas potrzebny na realizację zadania, potrafi zaplanować sposób realizacji zadania zapewniający dotrzymanie terminu.laboratoriumzaliczenie cz. praktyczna
Ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.realizacja zleconego zadaniazaliczenie cz. praktyczna
Potrafi sprawnie posługiwać się programem Inventor w zakresie obejmującym realizowane treści programowe, potrafi tworzyć dokumentację 3D i 2D obiektów technicznych.laboratoriumzaliczenie cz. praktyczna
Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich typowych dla mechaniki i budowy maszyn oraz wybierać i stosować odpowiednie metody i narzędzia.wykład, laboratoriumzaliczenie cz. praktyczna, test pisemny
Potrafi z użyciem systemów CAD zaprojektować proste urządzenie lub zespół mechaniczny zgodnie z zadaną specyfikacją, przy użyciu właściwych metod, technik i narzędzi.wykład, laboratoriumobserwacja wykonawstwa, test pisemny
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.wykład, laboratorium, realizacja zleconego zadaniaobserwacja wykonawstwa, zaliczenie cz. praktyczna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada podstawową wiedzę niezbędną do odtwarzania geometrii elementów maszynowych i jej modyfikacji. Posiada teoretyczną wiedzę o możliwościach zastosowania systemów CAD do rozwiązywania problemów związanych z konstrukcją obiektów technicznych. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada rozszerzoną wiedzę o technikach pozyskiwania danych do odtwarzania geometrii obiektów rzeczywistych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada rozszerzoną wiedzę o współczesnej metodyce pracy w systemach CAD, potrafi trafnie wskazać odpowiednie techniki rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z odtwarzaniem geometrii obiektów rzeczywistych.
Potrafi pozyskiwać potrzebne informacje z różnych źródeł oraz krytycznie oceniać ich przydatność do prowadzonych prac. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi sprawnie selekcjonować materiały źródłowe pod względem przydatności do prowadzonych prac oraz trafnie wybierać materiały najbardziej wartościowe merytorycznie. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również twórczo interpretuje materiały źródłowe, potrafi wskazywać alternatywne sposoby osiągnięcia pożądanego efektu prac.
Potrafi pracować indywidualnie, umie oszacować czas potrzebny na realizację zadania, potrafi zaplanować sposób realizacji zadania zapewniający dotrzymanie terminu.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również realizuje samokształcenie, dzięki czemu podnosi sprawność w rozwiązywaniu zadań projektowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również systematycznie podnosi swoje kompetencje, dzięki czemu sprawnie i skutecznie realizuje postawione zadania, używając trafnie dobranych metod
Potrafi sprawnie posługiwać się programem Inventor w zakresie obejmującym realizowane treści programowe, potrafi tworzyć dokumentację 3D i 2D obiektów technicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi modyfikować utworzoną dokumentację, osiągając żądany efekt wizualizacji obiektu w postaci 2D i 3D.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również przyswoił sobie umiejętność szybkiej modyfikacji efektów prac, dzięki czemu potrafi w krótkim czasie przygotować różnorodną dokumentację 2D i 3D.
Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich typowych dla mechaniki i budowy maszyn oraz wybierać i stosować odpowiednie metody i narzędzia.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również trafnie wybiera i stosuje odpowiednie metody i narzędzia do rozwiązywania określonych zadań inżynierskich, przy czym osiągnął w tym znaczny poziom sprawnościnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również rutynowe metody i narzędzia uzupełnia własnymi technikami rozwiązywania zadan inżynierskich, dzięki czemu uzyskuje znaczące zwiększenie efektywności prac
Potrafi z użyciem systemów CAD zaprojektować proste urządzenie lub zespół mechaniczny zgodnie z zadaną specyfikacją, przy użyciu właściwych metod, technik i narzędzi.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również osiągnął znaczny stopień sprawności w użyciu właściwych metod, technik i narzędzi do projektowanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Jest w stanie trafnie zaproponować pewne zmiany w projektowanej konstrukcji, podnoszące jej wybrane walory użytkowe.
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Cechuje się określonymi kompetencjami społecznyminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Marciniec
Prowadzący grup: Michał Batsch, Mariusz Dębski, Bogdan Kozik, Kamila Mac, Adam Marciniec, Bartłomiej Sobolewski, Stanisław Warchoł, Małgorzata Zaborniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Sobolewski
Prowadzący grup: Mariusz Dębski, Bogdan Kozik, Olimpia Markowska, Bartłomiej Sobolewski, Stanisław Warchoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Sobolewski
Prowadzący grup: Mariusz Dębski, Małgorzata Gontarz, Bogdan Kozik, Bartłomiej Sobolewski, Stanisław Warchoł, Waldemar Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Sobolewski
Prowadzący grup: Bogdan Kozik, Olimpia Markowska, Jadwiga Pisula, Bartłomiej Sobolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Sobolewski
Prowadzący grup: Michał Batsch, Bogdan Kozik, Bartłomiej Sobolewski, Stanisław Warchoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)