Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dynamika maszyn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-DU>DM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dynamika maszyn
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy: Przedmioty 2 sem. - mech. i bud. maszyn-pojazdy samochodowe, st. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - mech. i bud. maszyn-program. i automatyzacja obróbki, st. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - mech. i bud.maszyn-inżynieria medyczna, st. II-go st.
Przedmioty 2 sem. - mechanika i budowa maszyn-komp. wspom.wytwarzanie, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia "Dynamika Maszyn" obejmuje zagadnienia związane z drganiami mechanicznymi oraz teorią maszyn i mechanizmów

Treści kształcenia

- Pojęcia podstawowe

- Ruch drgający w układach mechanicznych, modele dyskretne, drgania swobodne i wymuszone

- Częstość drgań własnych, rezonans mechaniczny, wibroizolacja, metody pomiaru drgań mechanicznych

- Klasyfikacja mechanizmów

- Kinematyka wybranych mechanizmów płaskich, mechanizm korbowo wodzikowy, czworobok przegubowy, mechanizm jarzmowy, mechanizm krzywkowy

- Kinematyka mechanizmów zębatych, kinematyka przekładni obiegowych, zasada Willisa

- Manipulatory, manewrowość i strefa robocza, przykłady rozwiązań tych mechanizmów

- Dynamika wybranych mechanizmów płaskich, modele zastępcze, równowaga kinetostatyczna mechanizmów płaskich, reakcje w parach kinematycznych, redukcja mas i sił, nierównomierność pracy układu

- Sprawność mechanizmmu. Wyważanie mechanizmów płaskich, wyważanie członów w ruchu obrotowym

- Kolokwium

- Drgania wzdłużne, giętne, skrętne układu dyskretnego, częstości własne, charakterystyki.

- Charakterystyka amplitudowo - czestościowa, rezonans drgań, bezpieczne strefy pracy, charakterystyka fazowo - częstościowa, ustalenie tematów indywidualnych zagadnień do rozwiązania

- Kinematyka mechanizmów, określenie równania kinematyki dowolnie wybranego punktu mechanizmu, przykład, ustalenie tematów indywidualnych zagadnień do rozwiązania

- Kinematyka mechanizmów zębatych, zasada Willisa w przypadku kół walcowych i stożkowych, przykład, ustalenie tematów indywidualnych zagadnień do rozwiązania.

- Analiza kinetostatyczna, określenie reakcji w parach kinematycznych, przykład określenia reakcji w przypadku mechanizmu płaskiego, ustalenie tematów indywidualnych zagadnień do rozwiązania

- Wyrównoważanie mechanizmów, wyrównoważanie statyczne i dynamiczne, modele zastępcze, przykład wyrównoważenia mechanizmu płaskiego, ustalenie tematów indywidualnych zagadnień do rozwiązania.

- Zaliczenie zadanych prac do samodzielnego rozwiązania

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Giergiel J. - Drgania mechaniczne układów dyskretnych: teoria, przykłady, zadania - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.. - 2004

Miller S. - Teoria maszyn i mechanizmów - Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.. - 1989

Morecki A., Oderfeld J. - Teoria maszyn i mechanizmów - PWN, Warszawa. - 1987

Rozumek D. - Podstawy teorii maszyn i mechanizmów z przykładami zadań - Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. - 2012

Morecki A., Knapczyk J., Kędzior K. - Teoria mechanizmów i manipulatorów: postawy i przykłady zastosowań w praktyce - WNT, Warszawa. - 2002

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Giergiel J. - Drgania mechaniczne układów dyskretnych: teoria, przykłady, zadania - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2004

Miller S. - Teoria maszyn i mechanizmów - Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. - 1989

Morecki A., Oderfeld J. - Teoria maszyn i mechanizmów - PWN, Warszawa. - 1987

Rozumek D. - Podstawy teorii maszyn i mechanizmów z przykładami zadań - Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. - 2012

Morecki A., Knapczyk J., Kędzior K. - Teoria mechanizmów i manipulatorów: postawy i przykłady zastosowań w praktyce - WNT, Warszawa. - 2002

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
posiada pogłębioną wiedzę z zakresu kinematyki i dynamiki układów mechanicznych oraz formalizmów matematycznych służących do opisu kinematyki i dynamiki układów i opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 50%wykład, ćwiczenia rachunkowekolokwium, aktywność podczas ćwiczeń, prace kontrolne
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, posiada umiejętność samokształcenia się i rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie tematyki przedmiotuwykład, ćwiczenia rachunkowe, kolokwium, aktywność podczas ćwiczeń, prace kontrolne
Potrafi dobierać i stosować formalizmy matematyczne do rozwiązywania zagadnień związanych kinematyką i dynamiką układów mechanicznych i opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 50%ćwiczenia rachunkoweaktywność podczas ćwiczeń, prace kontrolne
Posiada wiedzę na temat metod badania drgań mechanicznych i opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 50%wykładkolokwium, aktywność podczas zajęć
Posiada umiejętność analizowania drgań układów o jednym stopniu swobody i opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 50%wykład, ćwiczenia rachunkowekolokwium, aktywność podczas ćwiczeń, prace kontrolne

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
posiada wiedzę z zakresu kinematyki i dynamiki układów mechanicznych oraz formalizmów matematycznych służących do opisu kinematyki i dynamiki układów i opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 50%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiagnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3, opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 70%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiagnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4, opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 90%
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, posiada umiejętność samokształcenia się i rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie tematyki przedmiotunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również cechuje się określonymi kompetencjami społecznyminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również cechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Potrafi dobierać i stosować formalizmy matematyczne do rozwiązywania zagadnień związanych kinematyką i dynamiką układów mechanicznych i opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 50%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiagnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3, opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 70%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiagnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4, opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 90%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Noga
Prowadzący grup: Stanisław Noga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Noga
Prowadzący grup: Stanisław Noga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Noga
Prowadzący grup: Stanisław Noga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Noga
Prowadzący grup: Stanisław Noga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Noga
Prowadzący grup: Stanisław Noga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)