Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiały konstrukcyjne i podstawy obróbki cieplnej 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-ZI>MaKoiPo2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiały konstrukcyjne i podstawy obróbki cieplnej 2
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 4 sem. - mechanika i budowa maszyn nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot stanowi kontynuację pierwszej części kursu. W drugiej student zapoznaje się z podstawami obróbki cieplnej materiałów metalicznych. Dokonywany jest przegląd oraz omawiana charakterystyka podstawowych gatunków stopów metali stosowanych w praktyce inżynierskiej

Treści kształcenia

- Stal stopowa. Stal konstrukcyjna, maszynowa, narzędziowa, o określonych właściwościach fizycznych i chemicznych

- Stopy metali nieżelaznych. Miedź i jej stopy. Stopy aluminium. Stopy niklu i tytanu. Stopy specjalne

- Metaliczne materiały spiekane

- Technologia obróbki cieplnej – podstawy teoretyczne

- Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna elementów maszyn i narzędzi

- Wady obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. Kontrola jakości procesów

- Urządzenia do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej

- Stopy żelaza z węglem. Badania metalograficzne stali niestopowej i stopowej, staliwa i żeliwa

- Badania metalograficzne stopów metali nieżelaznych

- Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna stopów żelaza

- Obróbka cieplna stopów metali nieżelaznych

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Dobrzański L. A. - Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo - WNT, Warszawa. - 2006

Przybyłowicz K. - Metaloznawstwo - PWN, Warszawa . - 1999

Ashby M.F., Jones D.R. - Materiały inżynierskie - WNT, Warszawa . - 1995

Rudnik S. - Metaloznawstwo - PWN, Warszawa . - 1996

Blicharski M. - Wstęp do inżynierii materiałowej - WNT, Warszawa . - 1998

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Sieniawski J.(red) - Metaloznawstwo i podstawy obróbki cieplnej - Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów . - 1999

Literatura uzupełniająca

Luty W. - Poradnik inżyniera - obróbka cieplna stopów żelaza - WNT, Warszawa . - 1977

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student zna podstawowe rodzaje stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Poznał podstawy obróbki cieplnej materiałów konstrukcyjnychwykładegzamin cz. pisemna
Student na kolejnych zajęciach zapoznał się z podstawowymi rodzajami materiałów konstrukcyjnych (stal, metale nieżelazne). Poznał podstawowe zagadnienia dotyczące obróbki cieplnej (hartowanie, odpuszczanie, wyżarzanie, przesycanie i starzenie)laboratoriumkolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student zna podstawowe rodzaje stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Poznał podstawy obróbki cieplnej materiałów konstrukcyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Poznał szczegółowo poszczególne grupy materiałów konstrukcyjnych. Zapoznał się szczegółowo z procesami obróbki cieplnejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Poznał dogłębnie wszystkie grupy materiałów konstrukcyjnych. Zapoznał się szczegółowo z procesami obróbki cieplnej oraz przemianami zachodzącymi w czasie obróbki cieplnej
Student na kolejnych zajęciach zapoznał się z podstawowymi rodzajami materiałów konstrukcyjnych (stal, metale nieżelazne). Poznał podstawowe zagadnienia dotyczące obróbki cieplnej (hartowanie, odpuszczanie, wyżarzanie, przesycanie i starzenie)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Poznał szczegółowo poszczególne grupy materiałów konstrukcyjnych. Zapoznał się z najczęściej stosowanymi procesami obróbki cieplnejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Poznał wszystkie grupy materiałów konstrukcyjnych. Zapoznał się szczegółowo z procesami obróbki cieplnej oraz przemianami zachodzącymi w czasie obróbki cieplnej. Posiada umiejętność doboru poszczególnych materiałów na konstrukcje oraz warunków ich obróbki cieplnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Góral
Prowadzący grup: Marek Góral, Daria Serafin, Dariusz Szeliga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Góral
Prowadzący grup: Marek Góral, Daria Serafin, Dariusz Szeliga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Góral
Prowadzący grup: Marek Góral, Przemysław Kwolek, Dariusz Szeliga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Góral
Prowadzący grup: Marek Góral, Barbara Kościelniak, Maryana Zaguła-Yavorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Góral
Prowadzący grup: Marek Góral, Barbara Kościelniak, Maciej Pytel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)