Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przeróbka plastyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-ZI>PrzPla
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przeróbka plastyczna
Jednostka: Katedra Przeróbki Plastycznej
Grupy: Przedmioty 5 sem. - mechanika i budowa maszyn nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów piątego semestru.

Treści kształcenia

- Stan naprężenia; definicja naprężenia w punkcie ciała, trójosiowy stan naprężenia, tensor naprężenia oraz jego rozkład na część kulistą i dewiatorową, osiowo symetryczny stan naprężenia, płaski stan naprężenia i odkształcenia, geometryczne przedstawianie stanów naprężenia za pomocą kół Mohra. Warunki plastyczności i ich graficzna interpretacja.

- Odkształcenie plastyczne; stan odkształcenia, miary odkształcenia, zależności pomiędzy stanami naprężenia i odkształcenia, mechanizm odkształcenia plastycznego, odkształcenie monokryształów oraz ciał polikrystalicznych, zjawiska towarzyszące odkształceniom plastycznym, czynniki wpływające na opór plastyczny i plastyczność materiałów.

- Hutnicze procesy przeróbki plastycznej, przetwarzanie wsadów w postaci kęsisk lub wlewków, półwyroby i wyroby hutnicze wytwarzane na gorąco, półwyroby i wyroby hutnicze wytwarzane na zimno. Pozahutnicze procesy przeróbki plastycznej. Podział metod kształtowania.

- Metody kształtowania objętościowego brył (kucie i prasowanie, walcowanie, wyciskanie, ciągnienie), metody kształtowania blach (cięcie i wykrawanie, gięcie, wytłaczanie, przetłaczanie, wyciąganie, operacje łączenia tłoczeniem, wyoblanie i zgniatanie obrotowe, obciąganie, wywijanie, obciskanie, roztłaczanie, przebijanie) - podstawowe elementy teorii, przebieg procesów, przykłady wyrobów i ich właściwości.

- Wyznaczanie przebiegu krzywych umocnienia plastycznego metali. Wyznaczanie podstawowych zależności w procesie wykrawania krążków z blach. Wyznaczanie podstawowych zależności w procesie gięcia blach. Wyznaczanie granicznego współczynnika odkształceń w procesie wytłaczania naczynia cylindrycznego. Spęczanie walców w procesie kucia swobodnego.

- Projektowanie procesu technologicznego wybranej (lub zadanej) części kształtowanej plastycznie. Dobór rodzaju i metody wytwarzania. Określenie warunków obróbki i przebiegu procesu technologicznego. Wykonanie podstawowych obliczeń inżynierskich i sporządzenie wymaganej dokumentacji. Dobór maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji procesu technologicznego

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Hadasik E., Pater Z: - Obróbka Plastyczna. Podstawy teoretyczne. - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice. - 2013

Erbel S., Kuczyński K., Marciniak Z. - Obróbka plastyczna - PWN, Warszawa. - 1986

Morawiecki M., Sadok L., Wosiek E. - Przeróbka plastyczna: Podstawy teoretyczne - Wydawnictwo "Śląsk" Katowice. - 1986

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Stachowicz F. - Przeróbka plastyczna. Laboratorium. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2003

Literatura do samodzielnego studiowania

Marciniak Z. - Konstrukcja tłoczników. Cz.1 Technologia wytłoczek. Cz.2 Podstawy konstrukcji tłoczników. - Ośrodek Techniczny A. Marciniak, Warszawa. - 2002

Opiekun Z., Orłowicz W., Stachowicz F. - Techniki wytwarzania - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2015

Literatura uzupełniająca

Romanowski W. P. - Tłoczenie na zimno. Poradnik - WNT, Warszawa. - 1976

Wasiunyk P. - Kucie matrycowe - WNT, Warszawa. - 1987

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw mechaniczno-matematycznego podejścia do opisu odkształcanego materiału za pomocą naprężeń i odkształceń. Zna teoretyczne podstawy odkształceń plastycznych i rozumie ich znaczenie w analizie procesów przeróbki plastycznej. wykładzaliczenie cz. ustna
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą fizycznych podstaw odkształcenia plastycznego oraz zjawisk z nim związanych mających wpływ na przebieg odkształcenia oraz właściwości kształtowanych plastycznie materiałów. wykładzaliczenie cz. ustna
Zna hutnicze i pozahutnicze metody przeróbki plastycznej. Zna metody kształtowania objętościowego materiałów oraz metody kształtowania wyrobów z blach. Potrafi je scharakteryzować i wskazać ich zastosowanie do wytwarzania konkretnych wyrobów.wykład, laboratoriumzaliczenie cz. ustna, sprawdzian pisemny
Potrafi wyznaczać charakterystyki materiałowe w zakresie odkształceń trwałych w postaci tzw. krzywej umocnienia odkształceniowego. Potrafi na podstawie badań eksperymentalnych określić wpływ różnych parametrów (technologicznych, geometrycznych, materiałowych) na przebieg danego procesu technologicznego oraz właściwości kształtowanego materiału. laboratoriumraport pisemny, sprawdzian pisemny
Posiada wiedzę na temat materiałów inżynierskich stosowanych w budowie maszyn oraz metod kształtowania właściwości materiałów metalicznych. Zna i potrafi dobierać odpowiednie technologie wytwarzania produktów oraz parametry procesu produkcyjnego. Potrafi wykonać proste obliczenia inżynierskie przy projektowaniu procesów plastycznego kształtowania metali.projekt indywidualnyobserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z projektu, prezentacja projektu
Posiada wiedzę na temat metod badań właściwości materiałów, w tym wytrzymałościowych i plastycznych oraz wybranych właściwości technologicznych metali i stopów. Posiada umiejętność wyznaczania na drodze badań eksperymentalnych ważniejszych parametrów technologicznych wybranych procesów przeróbki plastycznej.laboratoriumobserwacja wykonawstwa, raport pisemny, sprawdzian pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw mechaniczno-matematycznego podejścia do opisu odkształcanego materiału za pomocą naprężeń i odkształceń. Zna teoretyczne podstawy odkształceń plastycznych i rozumie ich znaczenie w analizie procesów przeróbki plastycznej. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również jest dobrze zorientowany w posiadanej wiedzy, zna obszary cele i możliwości jej praktycznego wykorzystanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązania danego zadania (problemu inżynierskiego) z tego zakresu
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą fizycznych podstaw odkształcenia plastycznego oraz zjawisk z nim związanych mających wpływ na przebieg odkształcenia oraz właściwości kształtowanych plastycznie materiałów. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiadana wiedza jest dobrze uporządkowananie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiadana wiedza jest poparta konkretnymi przykładami
Zna hutnicze i pozahutnicze metody przeróbki plastycznej. Zna metody kształtowania objętościowego materiałów oraz metody kształtowania wyrobów z blach. Potrafi je scharakteryzować i wskazać ich zastosowanie do wytwarzania konkretnych wyrobów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również jest dobrze zorientowany w metodach przeróbki plastycznej, zna ich praktyczne możliwości wykorzystania oraz ich ograniczenia i trudności związane z ich realizacjąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również bardzo dobrze zna i orientuje się w metodach przeróbki plastycznej, zna warunki realizacji procesów plastycznego kształtowania metali i ich stopów, potrafi określić podstawowe parametry tych procesów
Potrafi wyznaczać charakterystyki materiałowe w zakresie odkształceń trwałych w postaci tzw. krzywej umocnienia odkształceniowego. Potrafi na podstawie badań eksperymentalnych określić wpływ różnych parametrów (technologicznych, geometrycznych, materiałowych) na przebieg danego procesu technologicznego oraz właściwości kształtowanego materiału. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi solidnie i ze zrozumieniem opracować wyniki badań eksperymentalnych, dokonać ich analizy oraz wyciągnąć konstruktywne wnioskinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również jest bardzo dobrze zorientowany w tym zakresie i potrafi określić istotność parametrów danego procesu na uzyskane wyniki i ich znaczenie praktyczne
Posiada wiedzę na temat materiałów inżynierskich stosowanych w budowie maszyn oraz metod kształtowania właściwości materiałów metalicznych. Zna i potrafi dobierać odpowiednie technologie wytwarzania produktów oraz parametry procesu produkcyjnego. Potrafi wykonać proste obliczenia inżynierskie przy projektowaniu procesów plastycznego kształtowania metali.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykazuje się dużymi umiejętnościami i zaangażowaniem w zakresie doboru materiałów i technologii obróbki plastycznej oraz umiejętnościami przeprowadzania analiz i obliczeń inżynierskich podczas ich projektowanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania projektowe dotyczące procesów obróbki plastycznej i oprzyrządowania z wykorzystaniem dostępnych metod i narzędzi inżynierskich

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Projekt, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Feliks Stachowicz
Prowadzący grup: Feliks Stachowicz, Tomasz Trzepieciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Projekt, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Feliks Stachowicz
Prowadzący grup: Grażyna Ryzińska, Feliks Stachowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Projekt, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Ryzińska, Feliks Stachowicz
Prowadzący grup: Grażyna Ryzińska, Feliks Stachowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Projekt, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Feliks Stachowicz
Prowadzący grup: Feliks Stachowicz, Marta Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Projekt, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Feliks Stachowicz
Prowadzący grup: Feliks Stachowicz, Marta Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)