Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MES

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-ZU>MES
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MES
Jednostka: Katedra Przeróbki Plastycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł w części teoretycznej obejmuje podstawowe pojęcia stosowane w MES jak: macierz sztywności, funkcje kształtu, obciążenia kinematycznie równoważne itp. Studenci uczą się w jaki sposób rozwiązywane są liniowe i nieliniowe problemy statyki, zagadnienia dynamiki oraz problemy przepływu ciepła. Poznają podstawowe elementy skończone typu: pręt, belka, tarcza, powłoka, element trójwymiarowy. Wiedza studentów uzupełniana jest informacjami dotyczącymi metod numerycznych stosowanych w mes.

W części praktycznej studenci uczą się modelowania, wykonywania obliczeń oraz wizualizacji wyników w standardowym komercyjnym programie mes.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie, obiekt fizyczny, model matematyczny, rozwiązanie numeryczne

- Macierz sztywności elementu, globalna macierz sztywności, warunki brzegowe - pręty

- Element belkowy, funkcje kształtu, obciążenia kinematycznie równoważne

- Podstawowe równania teorii sprężystości, element płaski prostokątny

- Koncepcja elementu izoparametrycznego

- Rozwiązywanie układów równań algebraicznych, całkowanie numeryczne, kwadratura Gaussa

- Płyty, czterowęzłowy prostokątny niedostosowany element płytowy 12 DOF

- Warunki zbieżności rozwiązania, drgania swobodne, konsystentna i skupiona macierz mas

- Analiza ciał nieściśliwych, macierz sztywności elementu u/p

- Problemy nieliniowe, nieliniowości geometryczne i fizyczne, metoda Newtona-Raphsona

- Stacjonarne przepływy ciepła, dyskretyzacja elementami skończonymi

- Przepływy płynów, potencjał prędkości, rodzaje przepływów, dyskretyzacja MES

- Podstawowe sformułowania problemów mechaniki – sformułowanie różniczkowe, wariacyjne, zasada prac wirtualnych, ogólne sformułowanie przemieszczeniowej wersji MES

- Rozwiązywanie liniowych i nieliniowych problemów mechaniki ciała stałego w programie ABAQUS

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

G. Rakowski, Z. Kacprzyk - Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji - Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa. - 2005

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

A. Skrzat - Modelowanie liniowych i nieliniowych problemów mechaniki ciała stałego - Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2010

Literatura do samodzielnego studiowania

M. Kleiber - Wprowadzenie do metody elementów skończonych - IPPT PAN, Warszawa. - 1989

Literatura uzupełniająca

K.J. Bathe - Finite element procedures - Prentice Hall, Upper Saddle River. - 1996

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe pojęcia: macierz sztywności, funkcje kształtu, obciążenia kinematycznie równoważnewykładegzamin cz. pisemna
Wie jak na podstawie zasady przemieszczeń wirtualnych tworzona jest macierz sztywności elementu oraz obliczane są obciążenia kinematycznie równoważnewykładegzamin cz. pisemna
Zna koncepcję elementu izoparametrycznegowykładegzamin cz. pisemna
Wie czym różni się od siebie rozwiązywanie problemów liniowych i nieliniowychwykładegzamin cz. pisemna
Zna podstawowe elementy skończone, wie w jakich problemach można je stosowaćwykładegzamin cz. pisemna
Zna podstawowe metody numeryczne stosowane w algorytmach meswykładegzamin cz. pisemna
Wie czym różni się rozwiązanie problemu statyki od rozwiązania problemu dynamikiwykładegzamin cz. pisemna
Zna niewiadome oraz rodzaje obciążeń i warunków brzegowych w problemach przepływu ciepławykładegzamin cz. pisemna
Umie przygotować model obliczeniowy mes dla problemu o średniej złożonościlaboratoriumzaliczenie cz. praktyczna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe pojęcia: macierz sztywności, funkcje kształtu, obciążenia kinematycznie równoważnenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi w praktyce zastosować swoją wiedzęnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi kojarzyć fakty i wzory oraz potrafi formułować wnioski
Wie jak na podstawie zasady przemieszczeń wirtualnych tworzona jest macierz sztywności elementu oraz obliczane są obciążenia kinematycznie równoważnenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi w praktyce zastosować swoją wiedzęnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi kojarzyć fakty i wzory oraz potrafi formułować wnioski
Zna koncepcję elementu izoparametrycznegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi w praktyce zastosować swoją wiedzęnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi kojarzyć fakty i wzory oraz potrafi formułować wnioski
Wie czym różni się od siebie rozwiązywanie problemów liniowych i nieliniowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi w praktyce zastosować swoją wiedzęnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi kojarzyć fakty i wzory oraz potrafi formułować wnioski
Zna podstawowe elementy skończone, wie w jakich problemach można je stosowaćnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi w praktyce zastosować swoją wiedzęnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi kojarzyć fakty i wzory oraz potrafi formułować wnioski
Zna podstawowe metody numeryczne stosowane w algorytmach mesnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi w praktyce zastosować swoją wiedzęnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi kojarzyć fakty i wzory oraz potrafi formułować wnioski
Wie czym różni się rozwiązanie problemu statyki od rozwiązania problemu dynamikinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi w praktyce zastosować swoją wiedzęnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi kojarzyć fakty i wzory oraz potrafi formułować wnioski
Zna niewiadome oraz rodzaje obciążeń i warunków brzegowych w problemach przepływu ciepłanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi w praktyce zastosować swoją wiedzęnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi kojarzyć fakty i wzory oraz potrafi formułować wnioski
Umie przygotować model obliczeniowy mes dla problemu o średniej złożonościnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi w praktyce zastosować swoją wiedzęnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi kojarzyć fakty i wzory oraz potrafi formułować wnioski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Skrzat
Prowadzący grup: Andrzej Skrzat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Skrzat
Prowadzący grup: Łukasz Bąk, Andrzej Skrzat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Skrzat
Prowadzący grup: Łukasz Bąk, Andrzej Skrzat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)