Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dystrybucja wyrobów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP/E-ZI>DysWyr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dystrybucja wyrobów
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 8 sem. - zarz. i inż. prod. - Logistyka produkcji, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla specjalności: logistyka produkcji

Treści kształcenia

- Istota i funkcje logistyki dystrybucji. Kanały dystrybucji i ich klasyfikacja. Analiza porównawcza bezpośrednich i pośrednich kanałów dystrybucji. Rodzaje uczestników kanałów dystrybucji. Konflikty w kanałach dystrybucji.

- Projektowanie kanałów dystrybucji. Etapy projektowania kanałów dystrybucji: uzasadnienie potrzeby, sformułowanie celów dystrybucji, identyfikacja potencjalnych kanałów dystrybucji, ocena i wybór kanału dystrybucji, ocena i wybór pośredników.

- Centra logistyczne. Klasyfikacja centrów logistycznych. Funkcje centrów logistycznych. Projektowanie centrów logistycznych.

- Zarządzanie logistyczne dystrybucją towarów. Koncepcja fizycznej dystrybucji towarów. Koncepcja łańcucha dostaw. Zarządzanie łańcuchem dostaw. Systemy komputerowe zarządzania łańcuchem dostaw SCM.

- Planowanie potrzeb dystrybucyjnych. System DRP.

- Logistyczna obsługa klienta. Istota obsługi klienta. Elementy programu obsługi klienta. Zarządzanie relacjami z klientem CRM. Koncepcja efektywnej obsługi konsumenta ECR.

- Logistyka dystrybucji w erze Internetu. Elektroniczne kanały dystrybucji. System logistyki dystrybucji w handlu elektronicznym.

- Koncepcja pogłębionej współpracy w planowaniu bizneu, prognozowaniu popytu i zamówień oraz w uzupełnianiu zapasów – CPFR.

- Określanie terytorialnego zasięgu oddziaływania ośrodków handlowych.

- Lokalizacja obiektów sieci dystrybucji.

- Maksymalizacja przepływu produktów w sieci dystrybucji.

- Planowanie tras dostaw w sieci dystrybucji obsługiwanej przez wiele pojazdów.

- Symulacja planowania potrzeb dystrybucyjnych DRP.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Łapko A., Wagner N. - Logistyka dystrybucji. Trendy - Wyzwania - Przykłady - Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa. - 2019

Bozarth C., Handfield R.B. - Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Kompletny podręcznik logistyki i zarządza - HELION, Gliwice . - 2007

Logistyka dystrybucji. Specyfika, tendencje rozwojowe, dobre praktyki. - Praca zbiorowa pod red. K. Rutkowskiego - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa . - 2005

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Krawczyk S. - Metody ilościowe w logistyce (przedsiębiorstwa) - Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa . - 2001

Literatura do samodzielnego studiowania

Witkowski J. - Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia - PWE, Warszawa . - 2003

Fechner I. - Centra logistyczne. Cel, realizacja, przyszłość - IliM, Poznań . - 2004

Braniecka A. - ECR Efficient Consumer Response. Łańcuch dostaw zorientowany na klienta - IliM, Poznań . - 2004

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma szczegółową wiedzę dotyczącą dystrybucji wyrobów oraz projektowania systemów dystrybucyjnych pozyskaną na zajęciach wykładowych i projektowych oraz z samodzielnie studiowanej literatury.wykładzaliczenie cz. pisemna, kolokwium zaliczeniowe
Zna podstawowe metody optymalizacyjne wspomagające projektowanie systemów dystrybucji oraz planowanie i analizowanie przepływ zasobów w sieciach dystrybucyjnychprojekt indywidualnysprawozdanie z projektu
Potrafi rozwiązywać zadania z zakresu dystrybucji wyrobów wykorzystując metody analityczne i symulacyjne oraz dostrzegać przy rozwiązywaniu zadań ich aspekty systemowe i ekonomiczne.projekt indywidualnyobserwacja wykonawstwa
Potrafi opracować specyfikację systemów dystrybucji (kanałów dystrybucji) oraz wskazać parametry funkcjonalne umożliwiające ich analizę i ocenę.wykład, projekt indywidualnykolokwium zaliczeniowe
Potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować system dystrybucji z wykorzystaniem odpowiednich metod oraz ocenić przydatność zastosowanych metod i narzędzi.projekt indywidualnyprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma szczegółową wiedzę dotyczącą dystrybucji wyrobów oraz projektowania systemów dystrybucyjnych pozyskaną na zajęciach wykładowych i projektowych oraz z samodzielnie studiowanej literatury.
Zna podstawowe metody optymalizacyjne wspomagające projektowanie systemów dystrybucji oraz planowanie i analizowanie przepływ zasobów w sieciach dystrybucyjnych
Potrafi rozwiązywać zadania z zakresu dystrybucji wyrobów wykorzystując metody analityczne i symulacyjne oraz dostrzegać przy rozwiązywaniu zadań ich aspekty systemowe i ekonomiczne.
Potrafi opracować specyfikację systemów dystrybucji (kanałów dystrybucji) oraz wskazać parametry funkcjonalne umożliwiające ich analizę i ocenę.
Potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować system dystrybucji z wykorzystaniem odpowiednich metod oraz ocenić przydatność zastosowanych metod i narzędzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Zielecki
Prowadzący grup: Władysław Zielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Zielecki
Prowadzący grup: Władysław Zielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Podulka
Prowadzący grup: Przemysław Podulka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Podulka
Prowadzący grup: Przemysław Podulka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Podulka
Prowadzący grup: Przemysław Podulka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)