Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kontrola i badania nieniszczące

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP/G-DI/S>KontBad
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kontrola i badania nieniszczące
Jednostka: Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa
Grupy: Przedmioty 6 sem.-zarządzanie i inżynieria produkcji-s.z.jakości.prod. st. I-go st. (inż.), St. Wola
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł zawiera zagadnienia dotyczące badań nieniszczących

Treści kształcenia

- Badania wizualne.

- Badania penetracyjne.

- Badania magnetyczno-proszkowe.

- Metoda prądów wirowych. Badania powłok i udziału ferrytu.

- Badania radiograficzne.

- Badania ultradźwiękowe.

- Badania siły termoelektrycznej.

- Ocena jakości złączy spawanych na podstawie badań nieniszczących według norm europejskich. Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących.

- Badania wizualne.

- Badania penetracyjne.

- Badania magnetyczno-proszkowe.

- Badania prądami wirowymi. Badania powłok i udziału ferrytu.

- Badania radiograficzne.

- Badania ultradźwiękowe.

- Badania siły termoelektrycznej.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Lewińska-Romicka A. - Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii - WNT, Warszawa. - 2001

D. Senczyk - Radiografia przemysłowa - Wyd. Biuro Gamma, Warszawa. - 2005

Lewińska-Romicka A. - Badania nieniszczące rur metalowych metodą prądów wirowych - PWN, Warszawa. - 1991

R. Jawor, J.Kozłowski, M.K. Lipnicki: - Badanie złączy spawanych wg norm europejskich. Kontrola ultradźwiękowa - Wyd. Biuro Gamma, Warszawa. - 2002

J. Chuchryj, M. Stachurski - Badania złączy spawanych wg norm europejskich. Kontrola penetracyjna i magnetyczno-proszkowa - Wyd. Biuro Gamma, Warszawa. - 2003

Literatura do samodzielnego studiowania

Obraz J.: Ultradźwięki w technice pomiarowej. WNT, Warszawa 1983. - - . -

Ostrowski R., Bigda Cz., Bigda L. - Wykrywanie wad powierzchniowych metodami penetracyjnym - WNT. - 1972

Deputat J. - Badania ultradźwiękowe - Wyd INŻ, gliwice. - 1979

J. Czuchryj - Badania złączy spawanych wg norm europejskich. Kontrola wizualna - Wyd. Biuro Gamma, Warszawa. - 2002

Literatura uzupełniająca

Orłowicz W.: Zastosowanie ultradźwięków w odlewnictwie. Krzepnięcie Metali i Stopów nr 45, r. - - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w badaniach nieniszczącychwykład, ćwiczenia laboratoryjnekolokwium, sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych
Potrafi planować i przeprowadzać badania i pomiary metodami nieniszczącymiwykład, ćwiczenia laboratoryjnekolokwium, sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę z zakresu zakresu badań nieniszczących do wykorzystania w zarządzaniu i inżynierii produkcji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)