Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy zarządzania jakością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP/G-DI/S>SysZarzJak
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy zarządzania jakością
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 6 sem.-zarządzanie i inżynieria produkcji-s.z.jakości.prod. st. I-go st. (inż.), St. Wola
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot podstawowy dla specjalności. Omawia podstawy wdrażania i zarządzania jakością w oparciu o standard międzynarodowy jakim jest norma ISO 9001.

Treści kształcenia

- Norma ISO 9000 – podstawy i terminologia.

- Systemowe zarządzanie jakoscią.

- Zasady zarządzania jakością

- 12 kwestii podstawowych z ISO 9000

- ISO 9001 – wymagania normy z roku 2008

- Norma ISO 9001 – wymagania normy z roku 2015

- Doskonalenie systemu - norma ISO 19011 – auditowanie oraz ISO 9004.

- Identyfikacja i mapowanie procesów, ocena procesów. Projektowanie procesów i ich walidacja.

- Struktura dokumentacji systemowej. Dokumentowanie bazujące na ISO 10013.

- Polityka jakości i księga jakości

- Procedury, karty procesów, instrukcje

- Udokumentowane informacje, zarządzanie ryzykiem i doskonalenie w ISO 9001:2015

- Wdrażanie i certyfikacja. Etapy wdrażania systemu.

- Korzyści z ISO 9001

- Test

- Wprowadzenie i omówienie wymagań; założenie hipotetycznego zakładu; charakterystyka działalności zakładu

- Projekt zarządzenia o wdrażaniu systemu jakości.

- Projekt check listy (fragment) zgodności z ISO 9001 i ocena aktualnego systemu.

- Projekt harmonogramu wdrażania SZJ z uwzględnieniem faz i szkoleń.

- Projekt umowy z konsultantem zewnętrznym. Zakres obowiązków konsultanta.

- Projekt Polityki Jakości.

- Identyfikacja procesów. Mapa procesów. Struktura dokumentacji.

- Projekt algorytmu i procedury i/lub karty procesu.

- Projekt elementów księgi jakości.

- Przygotowanie wniosku o certyfikację SZJ.

- Symulacje auditów wewnętrznych

- Podsumowanie, zaliczenie

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Pacana A., Stadnicka D. - Nowoczesne systemy zarządzania jakością zgodne z ISO 9001:2015 - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2017

Pacana A., Stadnicka D. - Systemy zarządzania jakością zgodne z ISO 9001. Wdrażanie, auditowanie i doskonalenie. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów . - 2011

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Stadnicka D., Pacana A. - Budowa i rozwój skutecznych systemów zarządzania jakością - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów . - 2015

Literatura do samodzielnego studiowania

Hamrol A., Mantura S. - Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. - PWN Warszawa . - 2006

Pacana A., Ingaldi M., Czajkowska A. - Projektowanie i wdrażanie sformalizowanych systemów zarządzania. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2017

Literatura uzupełniająca

PN-EN ISO 9001 - Systemy zarządzania jakością - Wymagania - PKN, Warszawa, 2009 . - 2015

PN-EN ISO 9000 - Systemy zarządzania jakością -- Podstawy i terminologia - PKN, Warszawa, 2006. - 2015

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO 9001 rozumiejąc potrzebę i znając możliwości ciągłego dokształcania się.wykładtest pisemny lub/i odpytanie ustne
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, identyfikować wymagania normy ISO 9001, wyciągać wnioski do skutecznego projektowania, wdrażania, certyfikowania i doskonalenia takich systemów.Posiada umiejętności prowadzenia badań naukowych.ćwiczenia problemoweprezentacja projektu i dyskusja nad nim
Potrafi projektować wybrane dokumenty systemu ISO 9001 dostrzegając ich aspekty systemowe i pozatechniczne jednocześnie dokonując analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań.ćwiczenia problemoweprezentacja projektu i dyskusja nad nim

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Karolina Czerwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)