Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-04:00 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
Strona główna

Projektowanie i wdrażanie standaryzowanych systemów zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP/G-ZI>ProWdrStd
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie i wdrażanie standaryzowanych systemów zarządzania
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 8 sem.-zarządzanie i inż.produkcji-sys.zapewnienia jakości produkcji nst. I-go st. (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla specjalności

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do wdrażania SSZ.

- Wdrażanie ISO 9001.

- Wdrażanie ISO 14001

- Wdrażanie EMAS metodyką EMASeasy

- Wdrażanie_PN_18001

- Wdrażanie HACAP i ISO 22000

- Wdrażanie ISO 17025 i GLP

- Wdrażanie ISO/TS 16949 i AS 9100

- Integracja systemów zarządzania PASS 99 Etapy wdrażania i certyfikowania standaryzowanych systemów zarządzania

- Test

- Wprowadzenie i omówienie ćwiczeń

- Założenie hipotetycznej organizacji; Założenia odnośnie struktury organizacyjnej, uprawnień i obowiązków

- Opracowanie zarządzania o wdrażaniu ZSZ, harmonogramu wdrażania

- Polityka zintegrowana. Księga zintegrowana- spis treści.

- Struktura dokumentacji. Szata graficzna dokumentacji. Zawartość treściowa dokumentacji. Procedury, instrukcje

- Procedury i instrukcje

- Wstępna identyfikacja procesów i sporządzenie listy procedur/instrukcji. Mapa procesów.

- Opracowanie procedury nadzoru nad dokumentami.

- Aspekty środowiskowe. Identyfikacja, ocena

- Opracowanie procedury identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych

- Identyfikacja stanowisk. Wybór metody i ocena ryzyka zawodowego.

- Opracowanie procedury Oceny ryzyka zawodowego

- Opracowanie mapy relacji pomiędzy dokumentami systemowymi

- Planowanie auditów wewnętrznych. Wniosek certyfikacyjny.

- Zaliczanie i omawianie prac.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Pacana A. - Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego zgodnych z ISO 14001 - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów . - 2010

Pacana A. - Projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem higieną pracy zgodnych - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów . - 2015

Stadnicka D., Pacana A. - Budowa i rozwój skutecznych systemów zarządzania jakością - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów . - 2015

Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J. - Zintegrowane systemy zarządzania - PWE, Warszawa. - 2011

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Pacana A. - System EMAS - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów . - 2015

Woźny A., Pacana A. - Ocena ryzyka zawodowego. Teoria i przykłady. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2013

Literatura do samodzielnego studiowania

PN ISO EN 14001:2004 - System zarządzania środowiskowego - PKN, Warszawa. - 2004

PN ISO EN 9001:2009 - Zarządzanie jakością. Wymagania. - PKN, Warszawa. - 2009

PN-N 18001:2004 - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - PKN, Warszawa. - 2004

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1221/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie - - . -

PN-EN ISO 22000:2006 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - wymagania dla wszystkich uczestników łańcucha żywności - PKN, Warszawa. - 2006

PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących - PKN, Warszawa. - 2005

ISO/TS 16949 - System zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym - ISO, IATF. - 2009

AS 9100 - System zarządzania jakością w branży lotniczej. Rev C - FAA. - 2009

Literatura uzupełniająca

Matuszak - Flejszman A. - System zarządzania środowiskowego w organizacji - WAE, Poznań. - 2007

ISO 9001 dla małych firm. Metody postępowania. - Poradnik Komitetu ISO/TC 176 - PKN, Warszawa. - 2003

Pawłowska Z. - System zarządzania bhp w przedsiębiorstwie - CIOP-PIP. - 2011

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę dotyczącą wymagań, projektowania i wdrażania wybranych standaryzowanych systemów zarządzania opartych na normach międzynarodowych a także rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym zakresie.wykładtest pisemny lub/i odpytanie ustne
Potrafi pozyskiwać informacje dotyczące wymagań wybranych norm w zakresie SSZ, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski z wykorzystaniem instrumentów zarządzania. Potrafi planować prace indywidualne i zespołowe, umiejąc oszacować czas potrzebny na realizację zadania przy tworzeniu harmonogramów.projekt indywidualnyprezentacja projektu
Posiada umiejętność projektowania elementów systemów oraz hipotetycznego wdrażania wybranych elementów systemów zarządzania uwzględniając aspekty systemowe i pozatechniczne. projekt indywidualnyprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę dotyczącą zarządzania przedsiębiorstwem przemysłu maszynowego, w tym zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.Posiada wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania.
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski. Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań typowych dla ZiIP, potrafi wybierać i stosować odpowiednie metody i narzędzia. Posiada umiejętność projektowania i doskonalenia konkretnych systemów zarz. z wyk. standard. metod i narzędzi.
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zadania, potrafi opracować harmonogram prac inżynierskich zapewniający dotrzymanie terminów. Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne. Potrafi opracować specyfikację nieskomplikowanych systemów organizacyjnych obejmującą podst.parametry
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia innych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Artur Bełzo, Andrzej Pacana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Małgorzata Kawalec, Andrzej Pacana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Andrzej Pacana, Dominika Siwiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Andrzej Pacana, Dominika Siwiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Andrzej Pacana, Dominika Siwiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)