Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy zarządzania środowiskiem EMAS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP/G-ZI>SysZarSro
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy zarządzania środowiskiem EMAS
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 7 sem.-zarządzanie i inż.produkcji-sys.zapewnienia jakości produkcji nst. I-go st. (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla specjalności

Treści kształcenia

- Wprowadzenie; Istota EMAS, EMAS I, EMAS II, EMAS III, różnice z ISO 14001

- Podstawowe wymagania w systemach EMAS

- System EMAS w Polsce – zarys funkcjonowania EMAS III

- Podstawy prawne i kwestie wstępne

- Przepisy ogólne (cel, definicje), rejestracja organizacji – rozdział I i II EMAS III

- Obowiązki zarejestrowanych organizacji, zasady mające zastosowanie do organów właściwych – rozdział III i IV EMAS III

- Weryfikatorzy środowiskowi – rozdział V EMAS III

- Jednostki akredytujące i jednostki licencjonujące – rozdział VI EMAS III

- Zasady mające zastosowanie do państw członkowskich, zasady mające zastosowanie do komisji, przepisy końcowe – rozdziały VII, VIII i IX EMAS III

- Załącznik I EMAS III - przegląd środowiskowy

- Załącznik II - Wymogi dotyczące systemu zarządzania środowiskowego oraz dodatkowe zagadnienia, które organizacje wdrażające EMAS mają uwzględnić

- Załącznik III - wewnętrzny audyt środowiskowy

- Załącznik IV - sprawozdawczość w zakresie środowiska

- Załącznik V, VI, VII I VIII - logo emas, informacje wymagane do rejestracji, oświadczenie weryfikatora środowiskowego, tabela korelacji;

Wdrażanie EMAS III - Świat i Polska

- Test

- Wprowadzenie i omówienie etapów wdrażania EMAS metodyka EMAS Easy z podziałem na ćwiczenia.

- Prezentacja lokalizacji organizacji

- Bilans wejść – wyjść

- Projekt ankiety pracowniczej

- Projekt ekomap

- Projekt procedury identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych i jej realizacja. FLIPO

- Projekt ekokart

- Projekt Polityki środowiskowej

- Projekt programu środowiskowego

- Projekt deklaracji środowiskowej

- Wypełnienie wniosku o rejestrację

- Podsumowanie i zaliczenie

- Zaliczenie

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

- Krajowy system Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Poradnik. - Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa, . - 2004

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1221/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie - - . -

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

A. Pacana - System EMAS - ISBN 978-83-7199-991-7, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2015

Literatura do samodzielnego studiowania

Niemiec W., Pacana A., Niemiec O. - Wybrane instrumenty zarządzania ochrony środowiska - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów . - 2012

Niemiec W., Pacana A., Jurgilewicz O., Jurgilewicz M. - Aspekty zarządzania środowiskiem w praktyce inżynierskiej - Podręcznik akademicki, ISBN 978-83-7199-904-6, OWPRz. - 2013

Literatura uzupełniająca

M.Szydłowski, H.W. Engel, A Ociepa - Po prostu EMAS. Wprowadzenie do systemów zarządzania środowiskiem. - Wydawnictwo MFOŚ Warszawa . - 2005

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę dotyczącą wymagań, wdrażania i funkcjonowania zarządzania środowiskowego bazującego na ISO 14001 i  akcie prawnym EMAS z uwzględnieniem pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej w postaci aspektów środowiskowych z nastawieniem na doskonalenie.wykładtest pisemny lub/i od odpytanie ustne
Potrafi na podstawie pozyskiwać informacji dla wybranej organizacji zaprojektować metodyką EMAS EASY system EMAS oraz wyciągać wnioski dostrzegając aspekty systemowe, ekologiczne i inne.ćwiczenia problemoweprezentacja ćwiczeń składających się na projekt systemu EMAS i jego obrona

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę dotyczącą zarządzania przedsiębiorstwem przemysłu maszynowego, w tym zarządzania środowiskiem. Posiada wiedzę o normach i aktach prawnych organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 5.
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie.Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 5.
Posiada umiejętność posługiwania się systemami normatywnymi (+ akty prawne) oraz konkretnymi normami i aktami prawnymi (EMAS) .Ma świadomość pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej, dostrzega aspekty ekologiczne i ochrony środowiska przyrodniczego w rozwiązaniach technicznych i technologicznych przemysłu maszynowego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 5.
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania organizacyjne w szczególności systemy, procesy, usługi. Posiada umiejętność projektowania oraz doskonalenia konkretnych procesów i systemów zarządzania z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 5.
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia innych.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Andrzej Pacana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Andrzej Pacana, Dominika Siwiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Andrzej Pacana, Dominika Siwiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Andrzej Pacana, Dominika Siwiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Andrzej Pacana, Dominika Siwiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)