Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP/K-DU>ZarzŁańDos
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie łańcuchem dostaw
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 2 sem. - zarz. i inż prod. - Nowo. tech. inf.-kom. w przed., st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy na 2 semestrze

Treści kształcenia

- Podstawy zarządzania łańcuchem dostaw. Struktura łańcucha dostaw.

Geneza zarządzania łańcuchem dostaw. Szkoły zarządzania łańcuchem dostaw.

- Charakterystyka współczesnych struktur łańcuchów dostaw

Strategia outsourcingu i partnerstwa w łańcuchach dostaw.

Centra dystrybucji i strategia Cross Docking.

- Komputerowe systemy zarządzania łańcuchem dostaw SCM.

Symulacja planowania w łańcuchu dostaw DRP- MRP

- Optymalizacja rozmieszczenia przestrzennego elementów łańcucha dostaw (zakładu produkcyjnego, hurtowni, centrum dystrybucji)

Wyznaczanie przepustowości łańcucha dostaw (metoda Forda – Fulkersona)

Symulacja planowania zagregowanego w systemach MRP-II (strategie)

Planowanie zagregowane – metoda macierzowa

Ocena efektywności łańcucha dostaw

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Witkowski Jarosław - Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia - PWE Warszawa. - 2003

Bozarth C., Handfield R. B. - Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Kompletny podręcznik logistyki i zarządza - HELION Gliwice. - 2007

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Ciesielski Marek - Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw - PWE Warszawa. - 2009

Literatura do samodzielnego studiowania

Ciesielski Marek - Zarządzanie łańcuchami dostaw - PWE Warszawa. - 2011

Literatura uzupełniająca

Szymonik Andrzej - Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw - Difin Warszawa. - 2011

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student ma pogłębioną wiedzę na temat procesów realizowanych w ramach łańcucha dostaw.Wykładzaliczenie pisemne
Student zna i potrafi stosować metody badawcze umożliwiające efektywne zarządzanie łańcuchem dostawwykład i projektzaliczenie pisemne i zrealizowany temat laboratorium
Student potrafi rozwiązywać zadania dotyczące planowania w ramach zarządzania łańcuchem dostaw różnymi metodami oraz analizować otrzymane wyniki i proponować usprawnienia.wykład i projektzaliczenie pisemne i sprawozdanie z laboratorium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student ma szczegółową wiedzę na temat procesów realizowanych w ramach łańcucha dostaw.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również uczestniczył w zajęciachnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również uczestniczył w zajęciach w sposób aktywny
Student zna metody umożliwiające efektywne zarządzanie łańcuchem dostawnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zastosować poznane metody do prostych obliczeńnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zastosować poznane metody do bardziej złożonych problemów
Student potrafi rozwiązywać zadania dotyczące planowania w ramach zarządzania łańcuchem dostaw różnymi metodami oraz analizować otrzymane wyniki i proponować usprawnienia.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również bez pomocy nauczycielanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również bez pomocy nauczyciela również w przypadku bardziej złożonych problemów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Zielecki
Prowadzący grup: Artur Bełzo, Lidia Gałda, Władysław Zielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Gałda
Prowadzący grup: Lidia Gałda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)