Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

J. obcy I - lektorat z języka angielskiego cz. 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP-DI>JO1-ANG3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: J. obcy I - lektorat z języka angielskiego cz. 3
Jednostka: Centrum Języków Obcych
Grupy: Przedmioty 5 sem. - zarządzanie i inż. produkcji-zarządzanie sys.produkcyjnymi st. I-go st.
Przedmioty 5 sem.-zarządzanie i inż.produkcji-inf. w zarz.przedsiębiorstwem st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 5 sem.-zarządzanie i inż.produkcji-sys.zapewnienia jakości produkcji st. I-go st. (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Na realizację modułu składa się 30 godzin dydaktycznych w semestrze. Moduł prowadzony jest w formie ćwiczeń. W trakcie ćwiczeń student ćwiczy sprawności mówieni, słuchania, czytania i pisania, a także nabywa wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa języka angielskiego. Celem modułu jest osiągnięcie przez studenta po 4 semestrach poziomu zaawansowania językowego B2.

Treści kształcenia

- Plany na przyszłość.

Optymizm i pesymizm. Gramatyka: czasy przyszłe (Future Perfect, Future Continuous)

- List do samego siebie.

Zdania wyrażające cel.

- Kolokacje.

Przekonywanie.

Prośba o wyjaśnienie.

- Kolokacje.

Długość życia.

Dyskusja klasowa.

Pisanie: wypowiedź na forum internetowym.

- Telewizja.

Rodzaje programów telewizyjnych.

Interesujące fakty dotyczące telewizji.

Czasowniki złożone.

- Wydarzenia prawdziwe i zmyślone.

Kwestionariusz. Gramatyka: mowa zależna

- Rozprawka wyrażająca opinię

- Prasa.

Gazety typu tabloid i broadsheet.

Emfaza.

Zgadywanie, wyrażanie przypuszczeń.

- Błędy w prasie i telewizji.

Opis wydarzenia lub informacji.

Pisanie: artykuł z opisem wydarzenia.

- Trudne sytuacje – artykuły prasowe.

Kolokacje.

Decyzje, które było trudno podjąć. Gramatyka: zdania warunkowe.

- Uczucia.

Zegar biologiczny.

Kwestionariusz: Are you a lark or owl?

Podejścia do czasu. Grmatyka: forma -ing i bezokoliczniki.

- Idiomy dotyczące czasu.

Styl nieformalny.

Pisanie: artykuł w stylu nieformalnym.

- Zachowanie – przymiotniki.

Porady dt. zachowania w delikatnych sytuacjach.

Rozwiązywanie niezręcznych sytuacji.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Oakes S., Frances E. - Speakout Upper-Intermediate - Student's Book with My English Lab (online workbook) - Pearson Longman, Essex. - 2011

Literatura uzupełniająca

Vince M - First Certificate Language Practice - Heinemann, Oxford. - 1996

Murphy R. - English Grammar in Use - Cambridge University Press. - 1995

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Wiedza: Student dysponuje wystarczającym zakresem środków językowych, by formułować przejrzyste opisy lub wyrażać swoje zdanie na większość tematów ogólnych, przy wykorzystaniu niektórych złożonych struktur zdaniowych. Wykazuje dość wysoki stopień poprawności gramatycznej, sporadyczne błędy nie zakłócają komunikacji, co umożliwia aktywne uczestnictwo w dyskusjach formalnych i nieformalnych.ĆwiczeniaW trakcie krótkich testów kontrolnych oraz 2 testów zaliczeniowych w semestrze (kolokwia)
Słuchanie: Potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami pod warunkiem, że temat jest mu w miarę znany. Rozumie większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumie większość filmów w standardowej odmianie języka.ĆwiczeniaNa bieżąco w trakcie zajęć.
Czytanie: Czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumie współczesną prozę literacką.ĆwiczeniaNa bieżąco w trakcie zajęć oraz podczas testów pisemnych.
Interakcja: Potrafi się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że może prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafi brać czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów.ĆwiczeniaNa bieżąco w trakcie zajęć oraz podczas egzaminu ustnego.
Produkcja: Potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują. Potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań.ĆwiczeniaNa bieżąco w trakcie zajęć.
Pisanie: Potrafi pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z jego zainteresowaniami. Potrafi napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafi pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla niego dane wydarzenia i przeżycia. ĆwiczeniaW trakcie testów pisemnych i zadanych prac domowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Doroszkiewicz, Małgorzata Jagiełło, Piotr Januszewski, Izabela Kalandyk, Ewa Kolasa, Magdalena Mamczur, Barbara Rochecka, Aneta Sondej, Mateusz Szal
Prowadzący grup: Małgorzata Doroszkiewicz, Małgorzata Jagiełło, Piotr Januszewski, Izabela Kalandyk, Ewa Kolasa, Magdalena Mamczur, Barbara Rochecka, Mateusz Szal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bieniasz, Iwona Jagusztyn, Kamila Kosturek-Dybaś, Katarzyna Kurek, Barbara Ochab, Aneta Sondej
Prowadzący grup: Magdalena Bieniasz, Iwona Jagusztyn, Kamila Kosturek-Dybaś, Katarzyna Kurek, Barbara Ochab
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bieniasz, Małgorzata Jagiełło, Katarzyna Młodochowska, Kamil Sękowski, Aneta Sondej, Anna Wyrostek
Prowadzący grup: Magdalena Bieniasz, Małgorzata Jagiełło, Katarzyna Młodochowska, Kamil Sękowski, Anna Wyrostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bieniasz, Tomasz Gajdek, Katarzyna Kurek, Helena Lach, Magdalena Paluch, Karolina Potocka, Aneta Sondej
Prowadzący grup: Magdalena Bieniasz, Tomasz Gajdek, Agnieszka Kozik, Katarzyna Kurek, Helena Lach, Magdalena Paluch, Karolina Potocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Doroszkiewicz, Izabela Kalandyk, Katarzyna Kania, Kamila Kosturek-Dybaś, Aneta Sondej, Anna Wyrostek
Prowadzący grup: Magdalena Bieniasz, Małgorzata Doroszkiewicz, Izabela Kalandyk, Katarzyna Kania, Kamila Kosturek-Dybaś, Anna Wyrostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Kalandyk, Kamila Kosturek-Dybaś, Helena Lach, Barbara Ochab, Barbara Oleksiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)