Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP0-DI>MakEk
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia
Jednostka: Zakład Ekonomii
Grupy: Przedmioty 2 sem. - zarządzanie i inżynieria produkcji st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje wiedzę o funkcjonowaniu całości gospodarki państwa

Treści kształcenia

- Zakres i metody analizy w makroekonomii. Podstawowe problemy i główne nurty makroekonomii. Pomiar PKB i dochodu narodowego

- Determinanty dochodu narodowego. Mnożniki Keynesa i ich analiza

- Pieniądz i jego rola w gospodarce. Bank centralny i system bankowy

- System finansów publicznych. Budżet państwa i polityka fiskalna

- Rynek pracy. Determinanty popytu i podaży na rynku pracy, bezrobocie

- Inflacja. Pomiar, przyczyny, analiza skutków. Inflacja a bezrobocie - krzywa Philipsa

- Model IS-LM

- Międzynarodowa wymiana gospodarcza. Międzynarodowy rynek walutowy

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Begg d., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R. - Ekonomia cz. 2 Makroekonomia - PWE, Warszawa . - 2014

Milewski R., Kwiatkowski E. - Podstawy Ekonomii - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 2008

Marciniak S. (red. naukowa) - Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 2013

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Milewski R - Podstawy ekonomii: ćwiczenia, zadania, problemy - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 2006

Smith P., Begg D. - Ekonomia: zbiór zadań - PWE, Warszawa. - 2001

Literatura do samodzielnego studiowania

Mankiv N., Taylor M. - Makroekonomia - PWE, Warszawa . - 2009

Sloman j. - Podstawy ekonomii - PWE, Warszawa. - 2001

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe kategorie makroekonomicznewykład, ćwiczenia problemowe i rachunkoweEgzamin pisemny (test), kolokiwum
Zna zasady pozyskiwania danych makroekonomicznych oraz metody analizy zjawisk makroekonomicznychwykład, ćwiczenia problemowe i rachunkoweEgzamin pisemny (test), kolokwium
Wyjaśnia funkcjonowanie gospodarki w krótkim, średnim i długim okresiewykład, ćwiczenia problemowe i rachunkoweEgzamin pisemny (test), kolokwium
Ma podstawową wiedzę o zakresie, celach i instrumentach polityki gospodarczej wykład, ćwiczenia problemowe i rachunkoweEgzamin pisemny (test), kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe kategorie makroekonomicznenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wskazać związki pomiędzy podstawowymi kategoriami makroekonomicznyminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wykorzystać poznane kategorie makroekonomiczne i związki między nimi w analizach ekonomicznych
Zna zasady pozyskiwania danych makroekonomicznych oraz metody analizy zjawisk makroekonomicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi samodzielnie korzystać ze źródeł danych i opisać przebieg zjawisk makroekonomicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również samodzielnie formułować wnioski w oparciu o przeprowadzone analizy
Wyjaśnia funkcjonowanie gospodarki w krótkim, średnim i długim okresienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi samodzielnie określić skutki działań poszczególnych podmiotów podejmujących decyzje w zakresie polityki gospodarczejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie dokonać całościowej oceny skutków decyzji w zakresie polityki gospodarczej
Ma podstawową wiedzę o zakresie, celach i instrumentach polityki gospodarczej Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Stec
Prowadzący grup: Artur Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Stec
Prowadzący grup: Artur Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Stec
Prowadzący grup: Artur Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Stec
Prowadzący grup: Artur Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Stec
Prowadzący grup: Artur Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)