Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP0-DI>PZarz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 1 sem. - zarządzanie i inżynieria produkcji st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla programu

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do zarządzania. Organizacje i potrzeba kierowania. Pojęcie kierowania i zarządzania. Funkcje i czynności kierownicze. Rodzaje kierowników. Proces zarządzania. Zakres zarządzania. Synergia a efekt organizacyjny

- Rozwój zarządzania Szkoła naukowa. Szkoła naukowej organizacji pracy. Szkoła klasycznej teorii organizacji. Szkoła behawioralna. Szkoła ilościowa. Szkoła systemowa. Kierunek sytuacyjny

- Zarządzanie celami organizacji i planowanie. Cele organizacji – funkcje i rodzaje. Istota, metody, techniki i style zarządzania, Proces planowania. Planowanie w organizacji. Zarządzanie ustalaniem celów i procesem planowania.

- Proces organizowania. Tworzenie struktur organizacyjnych. Typy struktur organizacyjnych i ich projektowanie. Zarządzanie zmianami w organizacjach. Reorganizacja

- Proces przywództwa. Przywództwo i proces oddziaływania. Style kierowania. Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji.(planowanie, organizowanie, zatrudnianie, kierowanie) Motywowanie pracownika do pracy. Sterowanie, kierowanie a zarządzanie.

- Podejmowanie decyzji kierowniczych. Istota podejmowania decyzji. Typy decyzji. Klasyczny model podejmowania decyzji. Etapy podejmowania decyzji. Grupowe podejmowanie decyzji w organizacjach. Procesy informacyjno- decyzyjne.

- Kontrola i controlling. Istota kontroli. Proces kontroli. Zadania i funkcje kontroli. Rodzaje kontroli. Controlling w zarządzaniu organizacjami.

- Zarządzanie marketingowe. Filozofia marketingu. Zadania marketingu. Strategie marketingowe: ofensywne, defensywne, konkurencyjne, cenowe

- Zarządzanie logistyczne i Zarządzanie innowacyjne. Istota procesów logistycznych. Strategie zarządzania logistycznego. Istota i rodzaje innowacji. Bariery wprowadzanie innowacji. Strategie zarządzania innowacyjnego.

- Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.. Pojęcie jakości. Rozwój zarządzania jakością. 14 punktów Deminga. Podstawy prawne zarządzania jakością. Kompleksowe zarządzanie jakością TQM. Ekologiczna bariera rozwoju. Podstawy prawne zarządzania środowiskiem. Systemy zarządzania środowiskiem. Badanie zagrożeń i ocena ryzyka.

- Podsumowanie zajęć. Egzamin

- Przedstawienie zakresu ćwiczeń.

- Wykonanie prac mających na celu sporządzenie biznes planu cz.1. (informacje ogólne o wnioskodawcy, plan rynkowy obejmujący min. analizę rynku oraz strategię marketingową)

- Wykonanie prac mających na celu sporządzenie biznes planu cz.2. (plan zarządzania, harmonogram działań, zakres rzeczowo-finansowy, źródła finansowania projektu, ocena ryzyka przedsięwzięcia).

- Wykonanie prac mających na celu sporządzenie dokumentacji uruchomienia działalności Wniosek CEIDG-1. Formularze niezbędne do założenia firmy (CEIDG-RB, ZUS-ZBA, VAT-R, RG-1, ZUS-ZUA).

- Wykonanie prac mających na celu ukończenie wypełniania dokumentacji uruchomienia działalności.

- Prezentacja projektów.

- Zaliczenie

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Griffin R. W. - Podstawy zarządzania organizacjami - PWN. - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Stoner R. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R. - Kierowanie. - PWE, Warszawa . - 2011

D. Stadnicka - Podstawy zarządzania - OW PRz, Rzeszów. - 2003

Literatura do samodzielnego studiowania

A. K. Koźmiński, W. Piotrowski - Zarządzanie. Teoria i praktyka. - PWN, Wa-wa . - 2015

Dorota Stadnicka - Wybrane metody i narzędzia doskonalenia procesów w praktyce - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2016

Literatura uzupełniająca

Zimmewicz K. - Współczesne koncepcje i metody zarządzania. - PWE, Warszawa . - 2008

Zarządzanie - Jerzy Bogdanienko Włodzimierz Piotrowski - PWE, Warszawa . - 2013

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą historii nauki o zarządzaniu i aktualnych trendów w zarządzaniu przedsiębiorstwem jego organizacji rozumiejąc potrzebę i znając możliwości doskonalenia się w tym obszarze.wykładegzamin cz. pisemna lub/i odpowiedź ustna
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i otoczenia, baz danych oraz innych źródeł , integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski, pozwalające stworzyć biznes plan dla hipotetycznego przedsiębiorstwa.Posiada umiejętności prowadzenia badań naukowych.ćwiczenia problemowesprawozdanie z projektu, prezentacja projektu i dyskusja nad nim
Potrafi pozyskać informacje pozwalające na założenie działalności gospodarczej hipotetycznej organizacji.ćwiczenia problemoweprezentacja dokonań (portfolio) i dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę dotyczącą historii nauki o zarządzaniu i aktualnych trendów w zarządzaniu przedsiębiorstwem jego organizacji rozumiejąc potrzebę i znając możliwości doskonalenia się w tym obszarze.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 5.
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i otoczenia, baz danych oraz innych źródeł , integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski, pozwalające stworzyć biznes plan dla hipotetycznego przedsiębiorstwa.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 5.
Potrafi pozyskać informacje pozwalające na założenie działalności gospodarczej hipotetycznej organizacji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bucior
Prowadzący grup: Magdalena Bucior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bucior
Prowadzący grup: Magdalena Bucior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bucior
Prowadzący grup: Magdalena Bucior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bucior
Prowadzący grup: Magdalena Bucior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bucior
Prowadzący grup: Magdalena Bucior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)