Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy CAD/CAM 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP0-DI>SysCADCAM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy CAD/CAM 2
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zarządzanie i inż. produkcji-zarządzanie sys.produkcyjnymi st. I-go st.
Przedmioty 6 sem.-zarządzanie i inż.produkcji-inf. w zarz.przedsiębiorstwem st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 6 sem.-zarządzanie i inż.produkcji-sys.zapewnienia jakości produkcji st. I-go st. (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Obowiązkowy dla programu logistyka produkcji

Treści kształcenia

- Zapoznanie z obsługą i programowaniem obrabiarek CNC. Programowanie interpolacji. Zapoznanie z interfejsem CAM. Projektowanie obróbki wiertarskiej w CAD/CAM. Projektowanie obróbki frezarskiej w CAD/CAM - 2.5D. Generowanie kodu NC w CAM i uruchomienie programu na obrabiarce

- Specyfika i trudności modelowania numerycznego silnie nieliniowych i kontaktowych zagadnień technologicznych. Zapoznanie się z interfejsem i strukturą programu Marc/Mentat, poruszanie się po programie, zasady tworzenia modelu, jego dyskretyzacja, modele materiałowe, modele tarcia, warunki kontaktowe oraz warunki brzegowe, rodzaje analiz, typy elementów, uwagi na temat modelowania procesów plastycznego kształtowania. Modelowanie numeryczne procesu spęczania na zimno w osiowosymetrycznym stanie naprężenia, przygotowanie modelu do obliczeń, prezentacja i analiza wyników. Budowa modelu powierzchniowego procesu wytłaczania sztywnymi narzędziami. Symulacja zachowania się kształtowanej blachy dla przypadków wytłaczania: bez dociskacza i z dociskaczem kołnierza. Przygotowanie modeli do obliczeń, prezentacja i analiza wyników obliczeń.

- Budowa modułu CAD do projektowania konstrukcji blaszanych. Ocena możliwości projektowych. Rodzaje narzędzi projektowych stosowanych do projektowania cech konstrukcyjnych typowych dla konstrukcji blaszanych. Wpływ czynników konstrukcyjnych na wymiary wykroju. Składanie konstrukcji blaszanych w module do złożeń (Assembly). Generowanie dokumentacji technicznej z uwzględnieniem rzutów zawierających płaskie wykroje blaszane jako podstawa do obróbki CAM

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Praca zbiorowa - Programowanie obrabiarek CNC. Frezowanie - Wyd REA. Warszawa . - 2013

T. Winkler - Komputerowy zapis konstrukcji - WNT Warszawa . - 2000

Praca zbiorowa - Programowanie obrabiarek CNC. Toczenie - REA. Warszawa. - 2013

Literatura do samodzielnego studiowania

Przybylski L. - Strategia doboru warunków obróbki współczesnymi narzędziami - ZG PK Kraków. - 2000

Dokumentacja oprogramowania MSC. MARC/Mentat - - . -

Literatura uzupełniająca

Ambroziak A., Kłosowski P. - Podstawy obliczeń układów powierzchniowych w systemie MSC.Marc/Mentat - Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk. - 2015

Banabic Dorel, Sheet metal forming process - Constitutive modelling and numerical simulation - Springer, Berlin. - 2010

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma elementarną wiedzę w zakresie inżynierii wytwarzania, procesów produkcyjnych. Potrafi posługiwać się aplikacjami komputerowymi wspomagającymi wytwarzanie.Potrafi, zaprojektować proces obróbki części w CAD/CAM przy użyciu właściwych cykli obróbkowychlaboratoriumprezentacja projektu
MPosiada wiedzę na temat możliwości i zakresu wykorzystania systemów CAE wspomagających obliczenia inżynierskie w projektowaniu procesów i oprzyrządowania z wykorzystaniem systemów CAD/CAM. Posiada wiedzę na temat specyfiki i trudności związanych z modelowaniem MES zagadnień technologicznych. Potrafi zbudować model numeryczny prostego procesu technologicznego, przeprowadzić obliczenia oraz zaprlaboratoriumprezentacja projektu
Posiada wiedzę na temat możliwości projektowania konstrukcji blaszanych w programach CAD z wykorzystaniem specjalizowanych modułów projektowych. Umie wykorzystać zasady projektowania, ocenić stopień złożoności konstrukcji, zbudować konstrukcję złożoną z wielu elementów, przeprowadzić analizę kolizyjności złożenia oraz wykonać dokumentację techniczną, specyficzną dla tego typu elementów konstrukcyjlaboratoriumprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma elementarną wiedzę w zakresie projektowania inżynierskiego.Potrafi posługiwać się odpowiednio dobranymi aplikacjami komputerowymi CAD. Potrafi opracować model CAD części i zespołu i jego specyfikację. Potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować i zrealizować urządzenie mechaniczne przy użyciu właściwych metod, technik i narzędzi.
Ma elementarną wiedzę w zakresie inżynierii wytwarzania, procesów produkcyjnych. Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze inżynierii produkcji (zintegrowane komputerowo systemy wytwarzania). Potrafi posługiwać się aplikacjami komputerowymi wspomagającymi wytwarzanie.Potrafi, zaprojektować proces obróbki części w CAD/CAM przy użyciu właściwych cykli obróbkowych
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł (także w języku angielskim), integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia innych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Ostrowski, Leszek Tomczewski
Prowadzący grup: Robert Ostrowski, Leszek Tomczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Ostrowski, Leszek Tomczewski
Prowadzący grup: Robert Ostrowski, Leszek Tomczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Ostrowski, Leszek Tomczewski
Prowadzący grup: Robert Ostrowski, Leszek Tomczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Bełzo, Robert Ostrowski, Leszek Tomczewski
Prowadzący grup: Artur Bełzo, Robert Ostrowski, Leszek Tomczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Artur Bełzo, Robert Ostrowski, Leszek Tomczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)