Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wytrzymałość materiałów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP0-DI>WM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wytrzymałość materiałów
Jednostka: Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej
Grupy: Przedmioty 3 sem. - zarządzanie i inżynieria produkcji st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W module przedstawiono treści i efekty kształcenia oraz formę i warunki zaliczenia przedmiotu

Treści kształcenia

- Wprowadzenie, pojęcia podstawowe, modele materiałów, elementów konstrukcji i obciążeń, uogólnione zredukowane siły wewnętrzne, definicje naprężenia, przemieszczenia i odkształcenia, podstawowe założenia

- Elementy teorii naprężeń, odkształceń i elastyczności: Rozciąganie i ściskanie prętów prostych, warunki równowagi, warunki geometryczne, związki fizyczne – prawo Hooke’a, stałe materiałowe. Podstawy doświadczalnego określania charakterystyk materiałów-statyczna próba rozciągania. Naprężenia dopuszczalne, współczynnik bezpieczeństwa, warunek wytrzymałościowy, analiza pręta rozciąganego.

- Dwuwymiarowy stan naprężenia – wzory transformacyjne, naprężenia główne, koło naprężeń Mohra, przypadki szczególne płaskiego stanu naprężenia,. Czyste ścinanie.

- Trójwymiarowy stan naprężenia i odkształcenia – oznaczenia składowych, tensor naprężeń, tensor odkształceń, podział tensorów. Uogólnione prawo Hooke’a, prawo zmiany obobjętości.

- Elementy teorii naprężeń, odkształceń i elastyczności: Zginanie proste – założenia, analiza naprężeń i odkształceń, warunek wytrzymałościowy. Wykresy momentów gnących i sił tnących.

- Trójwymiarowy stan naprężenia i odkształcenia - energia odkształcenia sprężystego.

- Wytężenie materiału, podział hipotez wytrzymałościowych, hipotezy: największego odkształcenia wzdłużnego, największych naprężeń stycznych, energii odkształcenia sprężystego – Beltramiego, energii odkształcenia postaciowego – Hubera, Misesa, Hencky’ego.

- Elementy teorii naprężeń, odkształceń i elastyczności: Skręcanie prętów o przekrojach kołowych – założenia, rozkład naprężeń, deformacje pręta skręcanego. Warunek wytrzymałościowy i sztywnościowy, analiza pręta skręcanego.

- Charakterystyki geometryczne figur płaskich.

- Elementy teorii naprężeń, odkształceń i elastyczności: Rozciąganie i ściskanie prętów prostych – analiza pręta rozciąganego, układy prętowe, projektowanie przekrojów prętów.

- Elementy teorii naprężeń, odkształceń i elastyczności: Zginanie proste – wykresy momentów gnących i sił tnących, projektowanie przekrojów belek zginanych.

- Dwuwymiarowy stan naprężenia – zastosowanie wzorów transformacyjnych, koło naprężeń Mohra.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

M. Niezgodziński, T. Niezgodziński - Wytzrzymałość Materiałów - WNT Warszawa. - 1997

Z. Dyląg, A. Jakubowicz, Z. Orłoś - Wytrzymałość materiałów - . -

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

M. Niezgodziński, T. Niezgodziński - Zadania z wytrzymałości materiałów - WNT. - 1997

M. Niezgodziński, T. Niezgodziński - Wzory, wykresy i tablice wytrzymałośćiowe - WNT. - 1996

Literatura do samodzielnego studiowania

M. Bijak-Żochowski, A. Jaworski, G. Krzesiński, T. Zagrajek - Wytrzymałość konstrukcji, tom 1. i 2. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. - 2004

Literatura uzupełniająca

R. Bąk, T. Burczyński - Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego - Wydawnictwa Naukowo - Techniczne. - 2001

M. Kopkowicz - Wytrzymałość materiałów - laboratorium - Oficyna wydawnicza PRz. - 2006

M. Kopkowicz - Metody doświadczalne badań konstrukcji - Oficyna wydawnicza PRz. - 2003

M. Banasiak - Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów - PWN. - 2000

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw wytrzymałości materiałówwykładzaliczenie cz. pisemna
Posiada umiejętności w zakresie obliczeń wytrzymałościowych elementarnych przypadków struktur nośnychćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna
Umiejętność korzystania z katalogów i normćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw wytrzymałości materiałównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie przedmiotu uzupełnioną wiadomościami z zalecanej literaturynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada poszerzoną wiedzę z zakresu przedmiotu wraz z dogłębną znajomością zagadnień z nim związanych, po przeprowadzeniu dodatkowych, samodzielnych studiów zalecanej literatury
Posiada umiejętności w zakresie obliczeń wytrzymałościowych elementarnych przypadków struktur nośnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada umiejętność rozwiązywania przykładów o podwyższonym stopniu trudnościnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada umiejętność rozwiązywania przykładów o wysokim stopniu trudności, wymagającą studiów zalecanej literatury
Umiejętność korzystania z katalogów i normnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi poprawnie przeliczać jednostki wykorzystywane w normachnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi wykorzystywać w złożonych zadaniach wartości odczytane z norm

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Witek
Prowadzący grup: Monika Lubas, Lucjan Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Witek
Prowadzący grup: Monika Lubas, Lucjan Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Lubas, Lucjan Witek
Prowadzący grup: Monika Lubas, Lucjan Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Witek
Prowadzący grup: Monika Lubas, Lucjan Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Witek
Prowadzący grup: Monika Lubas, Lucjan Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)