Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie środowiskowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP0-DI>ZarzŚ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie środowiskowe
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 2 sem. - zarządzanie i inżynieria produkcji st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla programu logistyka produkcji

Treści kształcenia

- Wprowadzenie; Podstawowe pojęcia w SZŚ; Ewolucja zarządzania środowiskiem: Edukacja ekologiczna, Produkcyjne problemy ochrony środowiska, Zasady zarządzania środowiskowego, Strategie zarządzania środowiskowego (3R, 4R, 5R , 3R/3U) w kontekście zrównoważonego rozwoju i czystszej produkcji

- Systemowe podejście do ochrony środowiska: ISO 14000, EMAS, Ekorozwój regionalny - REMAS. Podstawowe pojęcia w Systemowym Zarządzaniu Środowiskowym; Normy ISO serii 14000; Geneza i istota norm ISO serii 14000; Zakres stosowania poszczególnych norm;

- Struktura; Terminologia, Wymagania normy PN-EN ISO 14001:2015

- Wymagania normy PN-EN ISO 14001:2015.

- Wymagania EMAS; EMAS w Polsce i na świecie.

- Czyste technologie, Czystsza Produkcja (Program CP: Filozofia CP, ochrona środowiska a CP, Polski Program CP),

- Najlepsze dostępne praktyki w technice i technologiach. BAT (Best Available Technique ) Najlepsze dostępne technologie. Ekoetykietowanie (Ecolabel)

- Test

- Wprowadzenie i omówienie ćwiczeń. Prezentacja wybranej (hipotetycznej organizacji)

- Analiza aktualnych działań prośrodowiskowych w organizacji, określenie aktualnej Polityki Środowiskowej

- Opracowanie instrukcji/procedury Identyfikacji znaczących aspektów środowiskowych. Wybór znaczących aspektów i weryfikacja celów w Polityce Środowiskowej. Sporządzanie Polityki Środowiskowej;

- Opracowanie programu środowiskowego

- Opracowanie listy procedur, procedury lub instrukcji SZŚ np. postępowania na wypadek awarii itp

- Przygotowanie prezentacji w Power Point nt. wybranego zagadnienia z zakresu zarządzania środowiskowego - opcja / zaliczenie.

- Zaliczenie / prezentacje - opcja

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

A.Pacana - Zarządzanie środowiskowe zgodne z ISO 14001:2015 - OWPRZ, Rzeszów . - 2018

Pacana A. - Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego zgodnych z ISO 14001 - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów . - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Pacana A., - Zarządzanie środowiskowe zgodne z ISO 14001:2015. Monografia - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2018

Pacana A. - Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego zgodnych z ISO 14001 - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów . - 2010

Niemiec W., Pacana A., Jurgilewicz O., Jurgilewicz M. - Aspekty zarządzania środowiskiem w praktyce inżynierskiej - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2013

Literatura do samodzielnego studiowania

Nierzwicki Witold - Zarządzanie środowiskowe - PWE. - 2006

PN-EN ISO 14001:2015 - System Zarządzania Środowiskowego - 2016. - 2016

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1221/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie - - . -

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1505 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we W - - . - 2017

Literatura uzupełniająca

M.Szydłowski, H.W. Engel, A Ociepa - Po prostu EMAS. Wprowadzenie do systemów zarządzania środowiskiem - Wydawnictwo MFOŚ Warszawa . - 2005

A. Matuszak-Flejszman - Jak skutecznie wdrażać system zarządzania środowiskowego wg norm ISO 14001 - PZITS,Poznań . - 2001

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma pogłębioną wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżyniera w przedsiębiorstwie przemysłu maszynowego ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania środowiskowego opartego o ISO 14001. Posiada wiedzę o normach i  aspektach ekologicznych w rozwiązaniach technicznych i w organizacjach, rozumiejąc jednocześnie potrzebę doskonaleniwykładtest pisemny
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie. Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania organizacyjne w szczególności systemy, procesy środowiskowe. Posiada umiejętności prowadzenia badań naukowych.ćwiczenia problemoweprezentacja projektu
Potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować elementy systemu zarządzania środowiskowego (PŚ, procedura/instrukcja, program) posiadając przy tym umiejętność posługiwania się systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami ISO serii 14000. ćwiczenia problemoweprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżyniera w przedsiębiorstwie przemysłu maszynowego ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania środowiskowego opartego o ISO 14001. Posiada wiedzę o normach i  aspektach ekologicznych w rozwiązaniach technicznych i w organizacjach, rozumiejąc jednocześnie potrzebę doskonalenia.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 5.
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie. Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania organizacyjne w szczególności systemy, procesy środowiskowe. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 5.
Potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować elementy systemu zarządzania środowiskowego (PŚ, procedura/instrukcja, program) posiadając przy tym umiejętność posługiwania się systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami ISO serii 14000. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 5.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Karolina Czerwińska, Andrzej Pacana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Nyklewicz, Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Karolina Czerwińska, Tadeusz Nyklewicz, Andrzej Pacana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Karolina Czerwińska, Andrzej Pacana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Karolina Czerwińska, Andrzej Pacana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Karolina Czerwińska, Andrzej Pacana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)