Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiałoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP0-ZI>Mater
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiałoznawstwo
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 4 sem. - zarządzanie i inżynieria produkcji nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące:

budowy wewnętrznej materiałów – struktury krystalicznej, budowy fazowej, mikrostruktury,

mechanizmów umocnienia stopów metali,

podstawowych materiałów konstrukcyjnych – stopów na osnowie żelaza (stal, staliwo, żeliwo), aluminium i miedzi oraz materiałów niemetalicznych – polimerów, ceramiki i kompozytów.

Treści kształcenia

- Budowa wewnętrzna materiałów, struktura krystaliczna metali, elementy krystalografii

- Budowa stopów dwuskładnikowych - układy równowagi fazowej, układ Fe-C, charakterystyka stopów metali.

- Techniczne stopy żelaza - stal niestopowa, staliwo i żeliwo.

- Stal stopowa - konstrukcyjna, narzędziowa, szybkotnąca, łożyskowa, sprężynowa, specjalna.

- Kształtowanie mikrostruktury i właściwości stopów metali metodami technologicznymi – przeróbka plastyczna, obróbka cieplna i cieplno-chemiczna.

- Stopy aluminium - klasyfikacja, technologie, właściwości i zastosowanie.

- Stopy miedzi - klasyfikacja, technologie, właściwości i zastosowanie.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

K. Przybyłowicz - Metaloznawstwo - WNT Warszawa. - 2007

J. Sieniawski, A. Cyunczyk - Struktura ciał stałych - Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów. - 2008

J. Sieniawski, A. Cyunczyk - Fizykochemia przemian fazowych - Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów. - 2008

J. Sieniawski, A. Cyunczyk - Właściwości ciał stałych - Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów. - 2009

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

J. Sieniawski (red.) - Metaloznawstwo i podstawy obróbki cieplnej - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 1999

Literatura do samodzielnego studiowania

L.A. Dobrzański - Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo - WNT Warszawa. - 2006

M. Blicharski - Inżynieria materiałowa. Stal. - WNT, Warszawa. - 2010

Literatura uzupełniająca

S. Prowans - Struktura stopów - PWN Warszawa. - 2000

L.A. Dobrzański - Metalowe materiały inżynierskie - WNT, Warszawa. - 2009

M.F. Ashby, D.R.H. Jones - Materiały inżynierskie - WNT, Warszawa. - 1995

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi scharakteryzować elementy budowy wewnętrznej materiałów, ich związek z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i technologicznymi oraz oddziaływanie procesów technologicznych na budowę wewnętrzną i właściwości stopów metaliwykład, laboratorium zaliczenie cz. pisemna, egzamin cz. pisemna
Posiada wiedzę na temat podstawowych grup materiałów konstrukcyjnych w zakresie kształtowania ich mikrostruktury oraz właściwości mechanicznych i technologicznych oraz zasad doboru materiałówwykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, egzamin cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi scharakteryzować elementy budowy wewnętrznej materiałów, ich związek z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i technologicznymi oraz oddziaływanie procesów technologicznych na budowę wewnętrzną i właściwości stopów metalinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi szczegółowo scharakteryzować technologie kształtowania właściwości materiałów inżynierskich, z uwzględnieniem opisu zjawisk fizycznych i chemicznych, na których się opierająnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dobrać sposób obróbki w celu otrzymania materiału o określonych właściwościach dla konkretnych zastosowań.Potrafi uzasadnić zastosowanie określonych materiałów i procesów technologicznych w przykładowych elementach konstrukcyjnych
Posiada wiedzę na temat podstawowych grup materiałów konstrukcyjnych w zakresie kształtowania ich mikrostruktury oraz właściwości mechanicznych i technologicznych oraz zasad doboru materiałównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi uzasadnić zakres zastosowania poszczególnych materiałówinżynierskich wykazując związki między ich właściwościami a warunkami pracy elementów maszyn i szybkością ich zużycianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna podstawowe kryteria i sposoby doboru materiałów inżynierskich i umie je zastosować w rozwiązywaniu prostych zagadnień technicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pytel
Prowadzący grup: Andrzej Ciećko, Robert Fularski, Kamil Gancarczyk, Andrzej Gradzik, Maciej Pytel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pytel
Prowadzący grup: Andrzej Ciećko, Robert Fularski, Maciej Pytel, Patrycja Wierzba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kubaszek
Prowadzący grup: Robert Fularski, Barbara Kościelniak, Tadeusz Kubaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kubaszek
Prowadzący grup: Barbara Kościelniak, Tadeusz Kubaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Kościelniak, Tadeusz Kubaszek, Mateusz Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)