Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy logistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP0-ZI>PodLog
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy logistyki
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zarządzanie i inżynieria produkcji nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Treści kształcenia

- 1. Definicje, znaczenie i zadania logistyki. Fazy rozwoju logistyki.

- 2. Procesy logistyczne. Infrastruktura procesów logistycznych.

- 3. Podstawa i istota podejścia systemowego w logistyce. Systemy logistyczne.

- 4. Logistyka zaopatrzenia. Logistyka produkcji. Logistyka dystrybucji.

- 5. Łańcuch logistyczny. Podział łańcucha logistycznego. Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym.

- 6. Efektywność systemów logistycznych i jej pomiar. Koszty logistyczne.

- 7. Projektowanie systemów logistycznych.

- 8. Komputerowe wspomaganie systemów logistycznych.

- Rozwój infrastruktury logistycznej w dziejach ludzkości

- Charakterystyka środków logistycznych (transportowych, magazynowych, opakowań).

- Charakterystyka podziału fazowego i instytucjonalnego logistyki.

- Automatyzacja przetwarzania informacji w systemach logistycznych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z. - Logistyka w przedsiębiorstwie - PWE, Warszawa . - 2008

Praca zbiorowa pod red. W. Zieleckiego - Logistyka w przedsiębiorstwie - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Matulewski M., Konecka S., Fajfer P., Wojciechowski A. - Systemy logistyczne. Komponenty, działania, przykłady - Biblioteka Logistyka, Poznań. - 2008

Pfohl H.Ch. - Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. - ILiM, Poznań . - 1998

Literatura do samodzielnego studiowania

Praca zbiorowa pod red. E. Gołembskiej - Kompendium wiedzy o logistyce. - PWN Warszawa. - 1999

Cole J.J., Bardi E.J., Langley C.J. - Zarządzanie logistyczne. - PWE, Warszawa . - 2002

Literatura uzupełniająca

Witkowski J. - Zarządzanie łańcuchem dostaw - PWE, Warszawa . - 2010

Twaróg J. - Koszty logistyki przedsiębiorstw - ILiM, Poznań . - 2003

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę ogólną o logistyce niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżyniera.wykład, ćwiczenia problemowewykład: sprawdzian pisemny, ćwiczenia: referat ustny - prezentacja komputerowa
Ma szczegółową wiedzę dotyczącą zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie przemysłu maszynowego.wykład, ćwiczenia problemowewykład: sprawdzian pisemny,ćwiczenia: referat ustny - prezentacja komputerowa
Potrafi samodzielnie pozyskiwać informacje z literatury oraz innych źródeł (także w języku angielskim), integrować je, w celu przygotowania referatu ustnego - prezentacji komputerowejćwiczenia problemowereferat ustny - prezentacja komputerowa
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się.wykład, ćwiczenia problemowereferat ustny - prezentacja komputerowa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę ogólną o logistyce niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżyniera.
Ma szczegółową wiedzę dotyczącą zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie przemysłu maszynowego.
Potrafi samodzielnie pozyskiwać informacje z literatury oraz innych źródeł (także w języku angielskim), integrować je, w celu przygotowania referatu ustnego - prezentacji komputerowej
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Zielecki
Prowadzący grup: Anna Czerniecka-Kubicka, Władysław Zielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Zielecki
Prowadzący grup: Anna Czerniecka-Kubicka, Katarzyna Łabno, Władysław Zielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Zielecki
Prowadzący grup: Anna Czerniecka-Kubicka, Władysław Zielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Zielecki
Prowadzący grup: Władysław Zielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Zielecki
Prowadzący grup: Feliks Stachowicz, Władysław Zielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-27 - 2025-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)