Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja systemów produkcyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP0-ZU>OSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja systemów produkcyjnych
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 1 sem. - zarządzanie i inżynieria produkcji nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla kierunku (wszystkich specjalności).

Treści kształcenia

- System produkcyjny. Przemysłowy system produkcyjny i jego otoczenie. Struktura systemu produkcyjnego w ujęciu technicznym i funkcjonalnym.

- Formy powiązań elementów systemów produkcyjnych. Powiązania bezpośrednie i pośrednie oraz powiązania luźne i sztywne. Formy integracji oraz elastyczności systemów produkcyjnych.

- Modele powiązań elementów systemu produkcyjnego. Zapis w rachunku zbiorów, graf systemu produkcyjnego i jego otoczenia, macierz przyległości oraz intensywności powiązań. Modelowanie wybranych systemów produkcyjnych.

- Metodologia projektowania tradycyjnych systemów produkcyjnych. Podejście diagnostyczne (metoda SLP) oraz systemowe (metoda IDEALS).

- Charakterystyka wybranych metod optymalizacji rozmieszczenia stanowisk roboczych (metoda trójkątów Schmigalli, metoda CORELAP, metodą HC-66, metoda programowania liniowego).

- Elastyczne systemy produkcyjne - ESP. Charakterystyka struktury ESP. Modelowanie podsystemu wytwarzania oraz transportowego ESP za pomocą sieci Petriego. Metodologia projektowania elastycznych systemów produkcyjnych. Optymalizacja rozmieszczania modułów produkcyjnych.

- Lokalizacja systemów produkcyjnych. Strategie lokalizacji. Metody oceny miejsca lokalizacji.

- Optymalizacja rozmieszczenia stanowisk roboczych metodą trójkątów Schmigalli.

- Optymalizacja rozmieszczenia stanowisk roboczych metodą Corelap.

- Optymalizacja rozmieszczenia komórek produkcyjnych o strukturze technologicznej metodą programowania sieciowego.

- Optymalizacja rozmieszczenia modułów produkcyjnej w elastycznej linii produkcyjnej.

- Optymalizacja rozmieszczenia stanowisk roboczych metodą HC-66.

- Projektowanie rozmieszczenia komórek produkcyjnych wyższych stopni metodą analizy grafu sąsiedztwa.

- Optymalizacja lokalizacji systemów produkcyjnych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Mazurczak J,: - Projektowanie struktur systemów produkcyjnych. - Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań . - 2004

Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G.: - Zarządzanie. Produkcja i usługi. - PWN, Warszawa . - 2001

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Santarek K.: - Podstawy metodologiczne projektowania rozmieszczenia komórek produkcyjnych. - PWN, Warszawa. - 1987

Lis S., Santarek K.: - Projektowanie rozmieszczenia stanowisk roboczych. - PWN, Warszawa. - 1980

Literatura do samodzielnego studiowania

Durlik I.: - Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych w gospo-darce rynkowej. cz - Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa. - 2005

Lis S., Santarek K., Strzelczak S.: - Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych. - PWN, Warszawa. - 1990

Praca zbiorowa pod red. J Jędrzejewskiego i B. Skołud. - Symulacja procesu wytwarzania i inżynieria współbieżna. - Inżynieria Zarządzania. Rok 3, zeszyt 2-3, . - 1998

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma szczegółową wiedzę dotyczącą organizacji oraz projektowania systemów produkcyjnych pozyskaną na zajęciach wykładowych i projektowych oraz z samodzielnie studiowanej literatury.wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, sprawozdanie z projektu
Zna podstawowe metody optymalizacyjne wspomagające projektowanie systemów produkcyjnych. wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, sprawozdanie z projektu
Potrafi rozwiązywać zadania z zakresu organizacji systemów produkcyjnych wykorzystując metody analityczne i symulacyjne oraz dostrzegać przy rozwiązywaniu zadań ich aspekty systemowe i ekonomiczne.wykład, projekt indywidualnysprawozdanie z projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma szczegółową wiedzę dotyczącą organizacji oraz projektowania systemów produkcyjnych pozyskaną na zajęciach wykładowych i projektowych oraz z samodzielnie studiowanej literatury.
Zna podstawowe metody optymalizacyjne wspomagające projektowanie systemów produkcyjnych.
Potrafi rozwiązywać zadania z zakresu organizacji systemów produkcyjnych wykorzystując metody analityczne i symulacyjne oraz dostrzegać przy rozwiązywaniu zadań ich aspekty systemowe i ekonomiczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kubit
Prowadzący grup: Andrzej Kubit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kubit
Prowadzący grup: Andrzej Kubit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kubit
Prowadzący grup: Andrzej Kubit, Katarzyna Łabno
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kubit
Prowadzący grup: Andrzej Kubit, Katarzyna Łabno
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kubit
Prowadzący grup: Andrzej Kubit, Katarzyna Łabno
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)