Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne materiały inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP0-ZU>WMI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne materiały inżynierskie
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 1 sem. - zarządzanie i inżynieria produkcji nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące procesów degradacji konstrukcyjnych materiałów kompozytowych oraz materiałów żaroodpornych i żarowytrzymałych stosowanych w technice lotniczej – w tym mechanizmów pękania i pełzania oraz charakterystykę nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, zarówno metalicznych (stopy tytanu i niklu) jak i kompozytowych (o osnowie polimerowej, metalicznej i ceramicznej).

Treści kształcenia

- Nadstopy

- Żarowytrzymałość elementów konstrukcji

- Tytan i stopy tytanu

- Materiały kompozytowe

- Żaroodporność metali i metody jej zwiększania

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

M.F. Ashby, D.R.H. Jones - Materiały inżynierskie - WNT, Warszawa. - 1995

A. Hernas - Żarowytrzymałość stali i stopów - Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice. - 2000

A. Boczkowska i in. - Kompozyty - Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa. - 2003

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

J. German - Podstawy mechaniki kompozytów włóknistych - Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków. - 1998

L.A. Dobrzański - Podstawy nauki o materiałach. Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego - WNT, Warszawa . - 2002

Literatura do samodzielnego studiowania

J.W. Wyrzykowski, J. Sieniawski, E. Pleszakow - Odkształcanie i pękanie metali - WNT, Warszawa. - 1999

J. Nowacki - Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną - WNT, Warszawa. - 2004

Literatura uzupełniająca

J. Sieniawski - Kryteria i sposoby oceny materiałów na elementy lotniczych silników turbinowych - Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej. - 1995

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę dotyczącą mechanizmów odkształcenia plastycznego i niszczenia materiałów w warunkach obciążenia w wysokiej temperaturze (pełzanie) oraz czynników determinujących te procesy.wykład, laboratoriumkolokwium, sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych
Posiada wiedzę na temat budowy fazowej, mikrostruktury, właściwości i obszarów zastosowania konstrukcyjnych stopów tytanu i żarowytrzymałych stopów na osnowie niklu, kobaltu i żelaza (nadstopów).wykład, laboratoriumkolokwium, sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych
Posiada wiedzę na temat budowy wewnętrznej, właściwości i obszarów zastosowania kompozytów o osnowie polimerowej, metalicznej i ceramicznej.wykład, laboratoriumkolokwium, sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych
Posiada wiedzę dotyczącą korozji wysokotemperaturowej materiałów metalicznych, żaroodporności oraz metod jej zwiększania (wytwarzania warstw i powłok żaroodpornych).wykład, laboratoriumkolokwium, sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę dotyczącą mechanizmów niszczenia materiałów w warunkach obciążeń cyklicznie zmiennych (zmęczenie) oraz poddanych obciążeniom w wysokiej temperaturze (pełzanie) oraz na temat wzajemnego oddziaływania zmęczenia i pełzania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Posiada wiedzę dotyczącą metod badania wytrzymałości zmęczeniowej i wytrzymałości na pełzanie oraz wielkości charakteryzujących właściwości materiału w warunkach zmęczenia i pełzania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Posiada wiedzę na temat sposobów zwiększania trwałości materiałów konstrukcyjnych w warunkach zmęczenia i pełzania poprzez kształtowanie ich składu fazowego i mikrostruktury w procesach technologicznych.
Posiada wiedzę na temat budowy fazowej, mikrostruktury, właściwości i obszarów zastosowania konstrukcyjnych stopów tytanu i żarowytrzymałych stopów na osnowie niklu, kobaltu i żelaza.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Posiada wiedzę na temat wpływu technologii wytwarzania elementów konstrukcyjnych ze stopów niklu, kobaltu i tytanu na mikrostrukturę stopu i właściwości wytrzymałościowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Posiada wiedzę w zakresie kryteriów i zasad doboru stopów na osnowie niklu, kobaltu, żelaza i tytanu stosowanych w konstrukcjach lotniczych.
Posiada wiedzę na temat budowy wewnętrznej, właściwości i obszarów zastosowania kompozytów o osnowie polimerowej, metalicznej i ceramicznej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Posiada wiedzę w zakresie czynników strukturalnych i zjawisk fizycznych determinujących właściwości materiałów stosowanych w kompozytach oraz mechanizmów niszczenia materiałów kompozytowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Posiada wiedzę w zakresie kryteriów i zasad doboru materiałów kompozytowych do określonych zastosowań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Ziaja
Prowadzący grup: Paweł Rokicki, Waldemar Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Ziaja
Prowadzący grup: Tadeusz Kubaszek, Dariusz Szeliga, Waldemar Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Motyka
Prowadzący grup: Tadeusz Kubaszek, Maciej Motyka, Dariusz Szeliga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Motyka
Prowadzący grup: Tadeusz Kubaszek, Maciej Motyka, Dariusz Szeliga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Motyka
Prowadzący grup: Tadeusz Kubaszek, Maciej Motyka, Dariusz Szeliga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Motyka
Prowadzący grup: Tadeusz Kubaszek, Maciej Motyka, Dariusz Szeliga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)