Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zintegrowane systemy wytwarzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP0-ZU>ZSW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zintegrowane systemy wytwarzania
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 2 sem. - zarządzanie i inżynieria produkcji nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Obowiązkowy dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Treści kształcenia

- Istota i elementy składowe zintegrowanego wytwarzania: komputerowe wspomaganie projektowania CAD, komputerowe wspomaganie planowania procesów (CAP), komputerowe wspomaganie wytwarzania (CAM), komputerowo wspomagana kontrola jakości (CAQ), komputerowo wspomagane zarządzanie produkcją (PPC)

- Podstawy budowy zintegrowanych systemów wytwarzania: struktura systemu produkcyjnego, struktura funkcjonalna , strategie organizacji produkcji., formy organizacji produkcji (skoncentrowana, gniazdowa i liniowa forma organizacji produkcji, systemy z centralnym magazynem produkcyjnym).

- Implementacja systemu CIM w technologiach przeróbki plastycznej i przetwórstwa tworzyw sztucznych w oparciu o systemy CAE: MSC Marc/Mentat i Moldflow

- Wyznaczanie podstawowych parametrów opisujących właściwości plastyczne metali – definiowanie właściwości materiałów w systemie MSC Marc/Mentat.

- Symulacja MES procesu rozciągania – weryfikacja eksperymentalna procesu

- Symulacja MES procesu spęczania – weryfikacja eksperymentalna procesu

- Konfiguracja elastycznego zrobotyzowanego gniazda obróbkowego

- Dobór podsystemu przepływu materiałów w zintegrowanym gnieździe obróbkowym

- Modelowanie i sterowanie przepływem produkcji w EGO z wykorzystaniem sieci obsługi masowej

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Przybylski W., Deja M - Komputerowe wspomaganie wytwarzania maszyn - WNT. - 2007

Chlebus E. - Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji - WNT. - 2000

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Honczarenko J - Elastyczna automatyzacja wytwarzania - WNT. - 2000

Literatura do samodzielnego studiowania

Kosmol J - Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem - WNT. - 2000

Literatura uzupełniająca

Miecielica M., Kaszkiel G. - Komputerowe wspomaganie wytwarzania - Wyd. MIKOM . - 1999

Publikacje naukowe

R. Chandima; A. Keprate; R. Wdowik - Architecture for Digital Spare-Parts Library: Use of Additive Layer Manufacturing in the Petroleum Industry - Springer. - 2019

R. Chandima; R. Wdowik - Open Access Digital Tools’ Application Potential in Technological Process Planning: SMMEs Perspective - Springer. - 2019

R. Chandima; W. Habrat; J. Świder; R. Wdowik; M. Żółkoś - Surface quality analysis after face grinding of ceramic shafts characterized by various states of sintering - SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG. - 2019

S. Świrad; R. Wdowik - Application of focus-variation technique in the analysis of ceramic chips - . - 2019

S. Świrad; R. Wdowik - Determining the effect of ball burnishing parameters on surface roughness using the Taguchi method - . - 2019

C. Borsellino; M. Magdziak; R. Ratnayake ; R. Wdowik - Application of process parameters in planning and technological documentation: CNC machine tools and CMMs programming perspective - . - 2018

R. Wdowik - Measurements of surface texture parameters after ultrasonic assisted and conventional grinding of carbide and ceramic samples in selected machining conditions - . - 2018

J. Misiura; G. Valiño; R. Wdowik; P. Zapico - Non-contact measurement of grinding pins by means of a 2D laser micrometer - . - 2017

M. Magdziak; J. Porzycki; R. Wdowik - Measurements of Surface Texture Parameters After Ultrasonic Assisted and Conventional Grinding of ZrO2 Based Ceramic Material Characterized by Different States of Sintering - . - 2017

M. Magdziak; R. Wdowik - Comparison of Selected Methods of Probe Radius Correction Based on Measurements of Ceramic Workpieces - . - 2017

C. Ratnayake; R. Wdowik - A robust design based methodology for investigation of optimal parameters' combination in ultrasonic assisted face grinding - IEEE. - 2016

M. Magdziak; J. Porzycki; R. Wdowik - Wstępne badania czołowego szlifowania ze wspomaganiem ultradźwiękowym ceramiki korundowej po wstępnym spieczeniu - . - 2016

M. Magdziak; R. Wdowik - Contact and Non-contact Measurements of Grinding Pins - EDP SCIENCES S A. - 2015

P. Nazarko; J. Porzycki; R. Wdowik - Application of Eddy Current Sensor System and LDV Device for Ultrasonic Vibrations Measurements - SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG. - 2015

R. Wdowik - Application of Focus-Variation Technique in Measurements of Ultrasonic Vibrations of Grinding Pins - EDP SCIENCES S A. - 2015

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie metod i systemów komputerowego wspomagania wykorzystywanych w budowie maszyn ze szczególnym uwzględnieniem: modelowania MES, projektowania CAD, wytwarzania CAM, planowania produkcji CAPP, kontroli jakości CAQ oraz zarządzania produkcją PPC. wykładzaliczenie cz. pisemna
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie wymiany informacji i zarządzania życiem produktu w zintegrowanych systemach wytwarzania.wykładzaliczenie cz. pisemna
Potrafi określić strukturę zintegrowanego systemu wytwarzania oraz wykorzystywać wybrane systemy komputerowego wspomagania prac inżynierskich do konfiguracji , modelowania i sterowania przepływem produkcji w ZSW. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy laboratoriumprezentacja projektu
Potrafi wykorzystać do wyznaczanie podstawowych parametrów opisujących właściwości plastyczne metali metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne posługując się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej.laboratoriumkolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie metod i systemów komputerowego wspomagania wykorzystywanych w budowie maszyn ze szczególnym uwzględnieniem: modelowania MES, projektowania CAD, wytwarzania CAM, planowania produkcji CAPP, kontroli jakości CAQ oraz zarządzania produkcją PPC.
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie wymiany informacji i zarządzania życiem produktu w zintegrowanych systemach wytwarzania.
Potrafi określić strukturę zintegrowanego systemu wytwarzania oraz zna różne formy organizacji produkcji. Potrafi wykorzystywać wybrane systemy komputerowego wspomagania prac inżynierskich do konfiguracji , modelowania i sterowania przepływem produkcji w ZSW. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Potrafi wykorzystać do wyznaczanie podstawowych parametrów opisujących właściwości plastyczne metali metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne posługując się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Balawender, Roman Wdowik
Prowadzący grup: Tadeusz Balawender, Artur Bełzo, Roman Wdowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Wdowik
Prowadzący grup: Tadeusz Balawender, Artur Bełzo, Roman Wdowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Wdowik
Prowadzący grup: Artur Bełzo, Stanisław Kut, Roman Wdowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Wdowik
Prowadzący grup: Łukasz Bąk, Artur Bełzo, Roman Wdowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Wdowik
Prowadzący grup: Łukasz Bąk, Artur Bełzo, Roman Wdowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)