Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Utrzymanie i obsługa środków transportu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MT/L-DI>UtrObsl
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Utrzymanie i obsługa środków transportu
Jednostka: Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów 6 semestru specjalności Logistyka transportu samochodowego

Treści kształcenia

- Metodyka opracowania strategii obsług na podstawie programowania dynamicznego i schematów decyzyjno-losowych. Zarządzanie utrzymaniem i obsługą środków transportu - strategie, zasady eksploatacji maszyn i urządzeń, zadania służb utrzymania ruchu. Podatność obsługowa. Technologiczność obsługowa. Obsługiwalność i narzędzia obsługi na etapie konstrukcji pojazdu. Utrzymanie maszyn w ruchu- obsługa codzienna, sezonowa, zabezpieczająca, diagnostyczna i gwarancyjna. Obsługa okresowa - remont bieżący, remont średni, remont kapitalny, modernizacja i adaptacja, cykl remontowy. Gospodarka obsługowa - planowanie, organizacja, przygotowanie, prowadzenie, kontrola. Planowanie procesów naprawczych - naprawy bieżące, cykl remontowy. Zalecenia producentów środków transportu odnośnie sposobu prowadzenia obsług. Ocena granicznego zużycia oraz możliwości regeneracji części. Technologie regeneracyjne. Koszty naprawy i jej opłacalność. Części wymienne - normatywy i metody wyznaczania zapasów części wymiennych. Kształtowanie systemów jakości w procesach obsług naprawczych. Proces technologiczny naprawy - operacje, zabiegi. Fazy procesu technologicznego naprawy i remontu - przyjęcie, oczyszczanie, demontaż, weryfikacja zespołów i części, regeneracja i wymiana części, montaż, badania oraz odbiór po naprawie. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas napraw. Komputerowe systemy wspomagania zarządzania eksploatacją, oceny stanu niesprawności, zdatności środków transportu i poprawności naprawy.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Hebda M. - Eksploatacja samochodów - Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji. - 2005.

Niziński S., Michalski R. (Red.), Mikołajczak P., Drożyner P - Utrzymanie pojazdów i maszyn - Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Olsztyn 2007. Współpraca wydawnicza ITE-PIB, Radom . - 2007.

Tylicki H. - Eksploatacja silników spalinowych pojazdów mechanicznych. - Wyższa Szkoła Zawodowa, Piła . - 2005.

Knopik L. - Metoda wyboru efektywnej strategii eksploatacji obiektów technicznych - Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz. - 2010.

Kozłowski M. (red.) - Budowa i eksploatacja pojazdów : praca zbiorowa. Cz. 2, Obsługa, diagnostyka i naprawa zespołów i po - Raven Media, Wrocław. - 2012.

Gilles T.: - Automotive Service. Inspection. Maintenance . Repair. - CENGAGE Learning, Australia, Brazil, Mexico, Singapore, United Kingdom, United States, . - 2014.

Wróblewski P., Kupiec J. - Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. - WKiŁ Warszawa, . - 2015.

Młyńczak M. - Metodyka badań eksploatacyjnych obiektów mechanicznych. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław . - 2012.

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Michalski R. (red) - Procesy naprawy maszyn - teoria i praktyka - Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn - Kaliningrad . - 2002.

Gabryelewicz M. - Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych Cz. 1 Podstawy teorii ruchu i eksploatacji oraz układ przeniesienia napędu. - WKiŁ, Warszawa . - 2010.

Kotnis G. - Budowa i eksploatacja układów hydraulicznych w maszynach. - Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", Krosno . - 2011.

Tylicki H., Żółtowski B. - Terra - technologia eksploatacji wybranych układów pojazdów - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Piła . - 2005.

Bocheński C. (red.) - Badania kontrolne samochodów: praca zbiorowa - Warszawa, WKiŁ. - 2000.

Niziński S., Żółtowski B. - systemy zarządzania eksploatacją obiektów technicznych. - Markar-B.Ż., Olsztyn-Bydgoszcz . - 2001.

Etzold H.-R. - Sam naprawiam samochód. Volkswagen Jetta VI, Touran II Golf VI Variant, Golf VI Plus: Jetta VI od VII 2010, Touran II Variant od X 2009, Golf VI Plus od III 2009. - WKŁ, Warszawa . - 2013.

Literatura do samodzielnego studiowania

Lausen G. Grummer A., Herold R., [i in.] - Lakiernictwo samochodowe - Wydawnictwo REA, Warszawa . - 2012.

Ozimina D. (red.) - Eksploatacja systemów tribologicznych T. 3, Problemy eksploatacyjne wielkogabarytowych obiektów technicznych. Monografie, Studia, Rozprawy, - Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Politechnika Świętokrzyska, Kielce . - 2013.

Tylicki H., Żółtowski B. - Genezowanie stanu maszyn. - Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Radom. - 2012.

Literatura uzupełniająca

Woropay M., Budzyński A., Migawa K. - Podstawy badań eksploatacyjnych wybranych elementów maszyn. - Wydawnictwo Uczelniane ATR, Bydgoszcz . - 2001.

Żółtowski B., Łukasiewicz M., Kałaczyński T. - Techniki informatyczne w badaniach stanu maszyn. - Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz. - 2012.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada umiejętność rozwiązywania pogłębionych problemów związanych z organizacją, planowaniem i realizacją utrzymania i obsługi środków transportu oraz umiejętność prowadzenia badań naukowych.Wykład, laboratoriumEgzamin część pisemna, egzamin część ustna, prezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada umiejętność rozwiązywania problemów związanych z organizacją, planowaniem i realizacją utrzymania i obsługi środków transportu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalski
Prowadzący grup: Dariusz Konieczny, Jacek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalski
Prowadzący grup: Dariusz Konieczny, Jacek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalski
Prowadzący grup: Dariusz Konieczny, Jacek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)