Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo ekspolatacji urządzeń transportowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MT/P-DI>BezEksUrz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo ekspolatacji urządzeń transportowych
Jednostka: Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów 6 semestr specjalności Transport przemysłowy

Treści kształcenia

- Dane statystyczne o stratach powodowanych przez procesy i zdarzenia niepożądane. Inżynieria bezpieczeństwa technicznego. Analiza ryzyka. Efektywność ekonomiczna sposobów poprawy bezpieczeństwa. Ryzyko - bezpieczeństwo zawodowe. Zagrożenie. Miary ryzyka. Model ryzyka - identyfikacja zagrożeń. Niezawodność, jako jeden z obszarów problematyki bezpieczeństwa. Struktura niezawodnościowa obiektu. Modelowanie zjawisk prowadzących do niesprawności. Niezawodność elementu urządzenia mechanicznego a współczynnik bezpieczeństwa. Niezawodność człowieka. Straty, jako skutek zdarzeń niepożądanych. Miary indywidualnych strat ludzkich. Podstawy mierzenia i modelowania strat. Modelowanie strat i zagrożeń. Określenie miar zagrożeń indywidualnych i zbiorowych strat ludzkich. Metody szacowania strat. Analiza ryzyka metodą drzewa: niesprawności i zdarzeń. Ilościowe szacowanie i analiza ryzyka metodą: probabilistyczną, statystycznego szacowania ryzyka. Jakościowa analiza ryzyka. Metody oceny ryzyka zawodowego. Ryzyko związane z działaniem czynników szkodliwych. Modelowanie przyczyn i przebiegu wypadków. Wdrażanie i auditowanie systemów bezpieczeństwa według PN-N-18001. Metody badań wypadków.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Szopa T. - Niezawodność i bezpieczeństwo - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. - 2009.

Krystek R. (red.) - Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu: synteza. Praca zbiorowa - WKiŁ, Gdańsk. - 2010.

Wicher J. - Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego - Wyd.2 rozsz. WKiŁ, Warszawa. - 2004.

Woźny A., Pacana A. - Ocena ryzyka zawodowego: teoria i przykłady - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2014.

Madej B. - BHP : bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie drogowym - Akademia Transportu i Przedsiębiorczości, Warszawa. - 2014.

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Pihowicz W. - Inżynieria bezpieczeństwa technicznego: problematyka podstawowa - WNT, Warszawa. - 2008.

Łunarski J. (red.) - Systemy zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2006.

Pacana A. - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z PN-N-18001: wdrażanie i auditowanie - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2011.

Żółtowski B. - Metody inżynierii wirtualnej w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych - Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz. - 2012.

Wawrzyński W. - Bezpieczeństwo systemów sterowania w transporcie - Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa, Radom. - 2004.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada pogłębioną umiejętność rozwiązywania problemów związanych z organizacją, planowaniem i realizacją bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń transportowych oraz przygotowanie do prowadzenia badań symulacyjnych.Wykład, projektPrezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada umiejętność rozwiązywania problemów związanych z organizacją, planowaniem i realizacją bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń transportowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalski
Prowadzący grup: Artur Krzemiński, Jacek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalski
Prowadzący grup: Artur Krzemiński, Jacek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)