Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania operacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MT0-DI>BOp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania operacyjne
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 2 sem. - transport st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów drugiego semestru

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do badań operacyjnych

- Podstawy teoretyczne programowania liniowego, przykłady liniowych zadań decyzyjnych

- Metoda geometryczna rozwiązywania zadań programowania liniowego, zmiana postaci zadania, zagadnienie dualne, metoda simpleks

- Model matematyczny zadania transportowego, metody otrzymywania rozwiązania bazowego

- Algorytm rozwiązania zagadnienia transportowego, inne problemy sprowadzane do zagadnienia transportowego

- Optymalizacja dyskretna: metoda podziału i ograniczeń, metoda płaszczyzn tnących, metody przybliżone

- Algorytmy rozwiązywania problemu komiwojażera

- Zagadnienia przydziału i harmonogramowania

- Analiza sieciowa przedsięwzięć: model sieciowy przedsięwzięcia, metoda ścieżki krytycznej, metoda czasowo-kosztowa, planowanie sieciowe w warunkach niepewności

- Elementy programowania dynamicznego

- Gry i strategie: gry dwuosobowe o sumie zero, gry z naturą, strategie mieszane

- Problemy wielokryterialne, programowanie nieliniowe

- modele obsługi masowej, symulacja systemów

- komputerowe systemy wspomagające badania operacyjne

- Metoda geometryczna rozwiązywania zadań programowania liniowego

- Zmiana postaci zadań programowania liniowego, tworzenie zadania dualnego

- Zadanie transportowe

- Problem komiwojażera

- Zagadnienie harmonogramowania

- Metoda ścieżki krytycznej, zagadnienie wyboru najkrótszej drogi

- Gry i strategie

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

E. Ignasiak - Badania operacyjne - PWE, Warszawa. - 1996

M. Siudak - Badania operacyjne - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. - 1998

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Z. Jędrzejczyk, K.Kukuła, A. Walkosz - Badania operacyjne w przykładach i zadaniach - PWN, Warszawa. - 2001

E.M. Reingold, J. Nievergelt, N. Deo - Algorytmy kombinatoryczne - PWN, Warszawa. - 1985

Literatura do samodzielnego studiowania

T. Trzaskalik - Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem - PWE, Warszawa. - 2003

F. Wolszczan - Zastosowanie teorii masowej obsługi w transporcie samochodowym - WKŁ, Warszawa. - 1970

Literatura uzupełniająca

T. Sawik - Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania - Wydawnictwo AGH, Kraków. - 1998

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna i rozumie aparat matematyczny niezbędny do opisu zagadnień transportowych, w tym: algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej.wykładzaliczenie, część praktyczna
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, zasobów informacji patentowej, baz danych orz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie, dotyczące wspomagania procesu zarządzania transportem z użyciem metod matematycznychWykład, ćwiczeniaZaliczenie, egzamin
Potrafi rozwiązać zagadnienie optymalizacji jedno- i wielokryterialnejwykład, ćwiczeniaZaliczenie, egzamin

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna i rozumie aparat matematyczny niezbędny do opisu zagadnień transportowych, w tym: algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma rozszerzony zakres wiedzy związanej z treścią kształcenia przedmiotunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, zasobów informacji patentowej, baz danych orz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie, dotyczące wspomagania procesu zarządzania transportem z użyciem metod matematycznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma rozszerzony zakres wiedzy związanej z treścią kształcenia przedmiotunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zakres wiedzy związanej z treścią kształcenia przedmiotu
Potrafi rozwiązać zagadnienie optymalizacji jedno- i wielokryterialnejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma rozszerzony zakres wiedzy związanej z treścią kształcenia przedmiotunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zakres wiedzy związanej z treścią kształcenia przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pawlus
Prowadzący grup: Paweł Pawlus, Sławomir Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)