Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektrotechnika i elektronika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MT0-DI>EiE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektrotechnika i elektronika
Jednostka: Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu
Grupy: Przedmioty 2 sem. - transport st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia obejmuje podstawowe zgadnienia z zakresu elektrotechniki i elektroniki

Treści kształcenia

Literatura: (tylko po angielsku)

Bibliography used during lectures

Paweł Hempowicz [i in.] - Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków - Wydaw.WNT, Warszawa . - 2015

Zdzisław Gientkowski - Wstęp do elektrotechniki - Wydaw.Uczel.Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz. - 2013

Wacław Matulewicz - Elektrotechnika dla mechaników - Wydaw.Politech.Gdańsk., Gdańsk 2010. - 2010

Paul Horowitz, Winfield Hill. - Sztuka elektroniki Cz. 1 i  2 - WKiŁ, Warszawa. - 2013

Charles Platt - Elektronika : od praktyki do teorii - Helion, Gliwice. - 2013

Jacek Przepiórkowski - Silniki elektryczne w praktyce elektronika - Legionowo : Wydaw.BTC, Legionowo. - 2012

Bernard Ziętek - Optoelektronika - Wydaw.Uniw.Mikołaja Kopernika, Toruń. - 2011

Józef Kalisz - Podstawy elektroniki cyfrowej - WKiŁ, Warszawa. - 2007

Robert Wołgajew - Mikrokontrolery AVR dla początkujących : przykłady w języku Bascom - Wydaw.BTC, Legionowo. - 2010

Bibliography used during classes/laboratories/others

Krystyna Bula - Elektrotechnika dla nieelektryków : laboratorium - Ofic.Wydaw.Politech.Rzesz., Rzeszów. - 2014

Bibliography to self-study

Bruce Carter, Ron Mancini - Wzmacniacze operacyjne : teoria i praktyka - Wydaw.BTC, Legionowo. - 2011

Helmut Lindner - Zbiór zadań z elektrotechniki T.1 Prąd stały - obwody - Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa. - 2004

Extra bibliography

Edward Musiał - Zagrożenia elektryczne i ochrona przed nimi : zagadnienia wybrane Cz. 1 - COSiW SEP : Zakład Wydawniczy INPE, Bełchatów. - 2015

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student zna podstawowe prawa obwodów prądu stałego. Student potrafi zastosować prawa do opisu obwodów elektrycznych. Student zna warunki powstawania pola magnetycznego. Student zna własności napięć i prądów sinusoidalnie zmiennych, rodzaje mocy. Student potrafi zmierzyć podstawowe wielkości elektryczne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wyznaczyć rezystancję zastępczą układu szeregowo-równoległegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna własności pola elektrostatycznego, potrafi wyznaczyć pojemność zastępczą układów kondensatorów
Student zna rodzaje odbiorników elektrycznych. Student zna podstawowe typy maszyn i rodzaje pracy. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również student zna szczegóły budowy silników elektrycznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna możliwości sterowania silnikami elektrycznymi i sposoby zabezpieczania układów elektrycznych
Student zna elementy półprzewodnikowe (diody, tranzystory, tyrystory). Student zna właściwości złącza p-n. Student potrafi wyznaczyć podstawowe charakterystyki diody i tranzystora bipolarnego. Student zna podstawowe właściwości wzmacniaczy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna obwody wykorzystujące elementy półprzewodnikowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi narysować i opisać charakterystyki diod i tranzystorów, zna i potrafi opisać układy pracy wzmacniaczy operacyjnych
Student zna podstawowe układy logiczne. Student potrafi zbudować prosty obwód elektroniczny z użyciem elementów logicznych. Student zna elementy optoelektroniczne i potrafi wyznaczyć ich podstawowe charakterystyki.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna podstawy techniki mikroprocesorowej, potrafi narysować schemat urządzenia z wykorzystaniem elementów optoelektronicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi narysować charakterystyki elementów optoelektronicznych, zna podstawy programowania mikrokontrolerów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Balawender
Prowadzący grup: Krzysztof Balawender, Mirosław Jakubowski, Artur Krzemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)