Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiały eksploatacyjne w transporcie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MT0-DI>MatEksTra
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiały eksploatacyjne w transporcie
Jednostka: Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu
Grupy: Przedmiot 5 sem.- transport-diag. i eksploatacja poj. samochodowych, st.I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów piątego semestru.

Treści kształcenia

- Wiadomości wstępne – klasyfikacja i rodzaje paliw oraz substancji smarowych.

Wykorzystanie paliw ciekłych – podstawy działania systemów zasilania spalinowych napędów środków transportu.

Powstawanie paliw węglowodorowych – przeróbka ropy naftowej.

Konwencjonalne paliwa do silników o zapłonie iskrowym – właściwości, wymagania i ocena parametrów fizyko-chemicznych.

Przechowywanie, dystrybucja i użytkowanie benzyn silnikowych.

Konwencjonalne paliwa do silników o zapłonie samoczynnym – właściwości, wymagania i ocena parametrów fizyko-chemicznych.

Przechowywanie, dystrybucja i użytkowanie olejów napędowych.

Paliwa roślinne i alkohole.

Paliwa gazowe.

Tarcie i smarowanie elementów maszyn.

Powstawanie, właściwości i klasyfikacja olejów smarowych.

Płyny hydrauliczne i płyny do układów chłodzenia.

Smary plastyczne – klasyfikacja i ocena jakości.

Prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty stosowania biopaliw.

Metody badawcze paliw i środków smarowych.

- Wprowadzenie do zajęć. Zasady BHP w laboratorium ME.

Oznaczanie prężności par nasyconych benzyny silnikowej.

Pomiar temperatury zapłonu paliw.

Pomiar temperatury mętnienia i zablokowania zimnego filtru dla oleju napędowego.

Pomiar wskaźnika lepkości oleju silnikowego.

Wyznaczanie lepkości dynamicznej i kinematycznej paliw.

Oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej paliwa konwencjonalnego i biopaliwa.

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Baczewski K., Kałdoński T. - Paliwa do silników o zapłonie iskrowym. - WKŁ . - 2005

Baczewski K., Kałdoński T. - Paliwa do silników o zapłonie samoczynnym. - WKŁ . - 2004

Sitnik L.J. - Ekopaliwa silnikowe - Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. - 2004

Zwierzycki W. - Oleje smarowe - ITE Radom. - 1996

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

- Normy dotyczące badań paliw i środków smarowych. - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Bocheński C.I. - Biodiesel – Paliwo rolnicze. - Wydawnictwo SGGW Warszawa. - 2003

Lotko W. - Zasilanie silników spalinowych paliwami alternatywnymi - Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Radom. - 1995

Literatura uzupełniająca

Podniało A. - Paliwa, oleje i smary w ekologicznej eksploatacji. Poradnik. - WNT . - 2002

Szlachta Z. - Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami rzepakowymi - WKŁ . - 2002

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna ogólne zasady powstawania paliw i środków smarowych stosowanych w środkach transportu.wykładtest pisemny
Zna zasady transportu, magazynowania, dystrybucji materiałów eksploatacyjnych stosowanych w transporcie wykładtest pisemny
Umie wykorzystać uregulowania normatywne w ocenie parametrów fizykochemicznych paliw i środków smarowychlaboratoriumzaliczenie cz. ustna
Potrafi wykonać podstawowe pomiary z zakresu parametrów fizykochemicznych różnych paliw ciekłych, olejów smarowych i hydraulicznychlaboratoriumobserwacja wykonawstwa, zaliczenie cz. ustna
Umie wykonywać w zespole badania eksperymentalne z zakresu parametrów fizykochemicznych materiałów eksploatacyjnych stosowanych w transporcielaboratoriumzaliczenie cz. ustna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna ogólne zasady powstawania paliw i środków smarowych stosowanych w środkach transportu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
Zna zasady transportu, magazynowania, dystrybucji materiałów eksploatacyjnych stosowanych w transporcie nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
Umie wykorzystać uregulowania normatywne w ocenie parametrów fizykochemicznych paliw i środków smarowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
Potrafi wykonać podstawowe pomiary z zakresu parametrów fizykochemicznych różnych paliw ciekłych, olejów smarowych i hydraulicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
Umie wykonywać w zespole badania eksperymentalne z zakresu parametrów fizykochemicznych materiałów eksploatacyjnych stosowanych w transporcieCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Kuszewski
Prowadzący grup: Artur Krzemiński, Hubert Kuszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Kuszewski
Prowadzący grup: Artur Krzemiński, Hubert Kuszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Kuszewski
Prowadzący grup: Artur Krzemiński, Hubert Kuszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)