Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MT0-DI>MechOg
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika ogólna
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy: Przedmioty 2 sem. - transport st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia "Mechanika ogólna" obejmuje zagadnienia statyki, kinematyki i dynamiki nieodkształcalnych ciał materialnych

Treści kształcenia

Literatura: (tylko po angielsku)

Bibliography used during lectures

Engel Z., Giergiel J. - Mechanika ogólna. Tom I i II - PWN, Warszawa. - 1990

Leyko J. - Mechanika ogólna. Tom I i II - PWN, Warszawa. - 1997

Hendzel Z., Żylski W. - Mechanika ogólna. Cz. I, II i III - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzewowskiej. - 2010

Bibliography used during classes/laboratories/others

Nizioł J. - Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki - WNT, Warszawa. - 2009

Hendzel Z., Żylski W. - Mechanika ogólna. Cz. I, II i III - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2010

Noga S., Strojny P., Witkowski W. - Mechanika Techniczna, Mechanika ogólna, materiały pomocnicze - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2015

Bibliography to self-study

Leyko J. - Mechanika ogólna. Tom I i II - PWN, Warszawa. - 1997

Noga S., Strojny P., Witkowski W. - Mechanika techniczna, Mechanika ogólna, materiały pomocnicze - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2015

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
posiada podstawową wiedzę z zakresu statyki nieodkształcalnych ciał materialnych i opanował wymagane zagadnienia w co najmniej50%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągniecia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3, opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 70%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągniecia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4, opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 90%
posiada podstawową wiedzę z zakresu kinematyki nieodkształcalnych ciał materialnych i opanował wymagane zagadnienia w co najmniej50%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągniecia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3, opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 70%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągniecia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4, opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 90%
posiada podstawową wiedzę z zakresu dynamiki nieodkształcalnych ciał materialnych i opanował wymagane zagadnienia w co najmniej50%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągniecia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3, opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 70%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągniecia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4, opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 90%
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, posiada umiejętność samokształcenia się i rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie mechaniki ogólnejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również cechuje się określonymi kompetencjami społecznyminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również cechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
potrafi rozwiązywać zadania z zakresu statyki, kinematyki i dynamiki wykorzystując metody analityczne i opanował wymagane zagadnienia w co najmniej50%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągniecia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3, opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 70%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągniecia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4, opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 90%
potrafi ocenić przydatność rutynowych metod służących do rozwiązywania prostych zadań z zakresu mechaniki ogólnej i opanował wymagane zagadnienia w co najmniej50%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągniecia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3, opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 70%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągniecia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4, opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 90%
rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się z zakresu mechaniki ogólnejCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Noga
Prowadzący grup: Wiktor Kamycki, Stanisław Noga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)