Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Niezawodność systemów transportowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MT0-DU>NST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Niezawodność systemów transportowych
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 1 sem. - transport st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów 1 semestru kierunku Transport

Treści kształcenia

- Przedmiot i zadania eksploatacji. Użytkowanie i obsługiwanie obiektów. Strategie eksploatacji. Przeglądy profilaktyczne. Lokalizacja uszkodzeń, kontrola stanu. Klasyfikacja uszkodzeń. Prognozowanie uszkodzeń. Planowanie i nadzór procesu eksploatacji.

Charakterystyka obiektów. Podstawowe definicje i modele obiektów. Cykl życia obiektu. Klasyfikacja obiektów w aspekcie niezawodności, trwałości i gotowości.

Niezawodność eksploatacyjne samochodów, starzenie samochodów. Rodzaje tarcia i smarowania. Rodzaje zużycia tribologicznego. Opis trwałości. Przykładowe metody badań trwałościowych.

Podstawy pojęcia i miary w obszarze problematyki niezawodności. Wskaźniki niezawodności systemów transportowych: gotowości, nieuszkadzalności, obsługiwalności i zapewnienia środków obsługi. Struktura niezawodnościowa obiektu. Modele niezawodnościowe systemów technicznych: szeregowe, równoległe, progowe typu „k z n”, szeregowo-równoległe, równoległo-szeregowe, iteracyjne, o strukturach złożonych, o strukturach dynamicznych, z uszkodzeniem zależnym, z elementami trójstanowymi, aproksymowane typowymi rozkładami prawdopodobieństwa, eksperckie. Miary niezawodności obiektów odnawialnych i nieodnawialnych. Fizyczna i statystyczna interpretacja wskaźników niezawodności. Struktury niezawodnościowe - modelowanie zjawisk prowadzących do niesprawności. Metody badania niezawodności. Niezawodność i bezpieczeństwo układów - człowiek, obiekt techniczny, otoczenie. Kształtowanie niezawodności systemów transportowych podczas: w fazie konstruowania w zakresie wytrzymałości niskocyklowej, w zakresie wytrzymałości wysokocyklowej, w fazie wytwarzania.

Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce, uwarunkowania procesu integracji europejskiej, integracji systemów bezpieczeństwa transportu.

- Przegląd urządzeń do badania tarcia i zużycia. Badania odporności elementów pojazdu na zużycie ścierne. Podstawy pojęcia i miary w obszarze problematyki niezawodności. Struktura niezawodnościowa obiektu. Empiryczne charakterystyki funkcyjne niezawodności. Obliczenie niezawodności struktur złożonych. Obliczanie niezawodności obiektów prostych nieodnawialnych, obiektów progowych i obiektów nieodnawialnych.

.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Nowakowski T. - Niezawodność systemów logistycznych - Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. - 2011

Krystek R. (red.) - Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu: synteza - WKiŁ, Gdańsk, . - 2010

M. Hebda - Eksploatacja samochodów - Wydawnictwo Instytutu Transportu i Eksploatacji, Radom. - 2005

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Szopa T. - Niezawodność i bezpieczeństwo - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. - 2009

Drelichowski L., Bojar W., Żółtowski M. - Elementy zarządzania eksploatacją maszyn - Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz. - 2012

Oprzędkiewicz J., Stolarski B. - Komputerowe monitorowanie niezawodności samochodów - Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, Kraków. - 2000

Literatura do samodzielnego studiowania

Stanisław Legutko - Podstawy eksploatacji maszyn - Wydawnictwo politechniki Poznańskiej. - 1999

E. Macha - Niezawodnośc maszyn - Politechnika Opolska. - 2001

Literatura uzupełniająca

J. Bucior - Podtswy teorii i inżynierii niezawodności - Politechnika Rzeszowska. - 2004

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada umiejętność rozwiązywania problemów związanych z niezawodnością systemów transportowych.Wykład, ćwiczeniaPrezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada umiejętność rozwiązywania problemów związanych z niezawodnością systemów transportowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pawlus
Prowadzący grup: Paweł Pawlus, Sławomir Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pawlus
Prowadzący grup: Paweł Pawlus, Sławomir Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)