Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy informatyczne w transporcie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL/1C-DI>SIwT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy informatyczne w transporcie
Jednostka: Zakład Informatyki w Zarządzaniu
Grupy: Przedmioty 6 sem. - logistyka, systemy transportowe, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia obejmuje systemy MRP, MRP II, ERP, ERP II, CRM, systemy rozproszone, planowanie w transporcie, modelowanie transportu, transport inteligentny, prognozowanie w transporcie.

Treści kształcenia

- Systemy informacyjne a systemy informatyczne - rys historyczny i tendencje rozwojowe. Struktury i rozwiązania systemowe sieci komputerowych. Rozproszone systemy informatyczne - klasyfikacja sieci komputerowych, architektura połączeń klient-serwer, metodyka projektowania, ruch danych w sieci. Zintegrowane systemy informatyczne MRP, MRP II, ERP, ERP II, DEM, CRM - zakres, struktura, scenariusze realizacji z uwzględnieniem zastosowania w transporcie. Systemy dedykowane - bazy danych, hurtownie danych, zastosowanie w transporcie; ochrona i zarządzania informacją. Systemy planowania w transporcie - problemy ciągłości transportu, trendy, transport a środowisko naturalne. Modele i metody planowania transportu ładunków - spedycja, wymagania i prognozowanie, zapasy. Modele transportu - wybrane zagadnienia związane z tworzeniem harmonogramów dla sprzętu i załogi, planowaniem tras i rozkładów, monitorowaniem. Podstawowe zagadnienia inteligentnych systemów transportu - podstawowe definicje i właściwości. DARYN - przykładowy algorytm zcentralizowanego podejmowania decyzji dla rozproszonych sieci kolejowych. RYNSORD - przykładowy algorytm dla sieci kolejowych z "miękkim" trasowaniem dla zdecentralizowanego podejmowania decyzji. Prognozowanie w transporcie, matematyczne i niematematyczne metody.

- Charakterystyka funkcjonowania firmy transportowo-spedycyjnej. Analiza SWOT firmy transportowo-spedycyjnej z uwzględnieniem wpływu infrastruktury

transportowej. Cele organizacji. Diagram struktury funkcjonalnej firmy. Przepływ informacji w procesie spedycyjnym. Przygotowanie dokumentów handlowych i spedytorskich w działalności logistyczno-spedycyjnej. Eksploatacja środków transportowych. Obliczanie kosztów, amortyzacja. Projektowanie tras transportu, harmonogram kursów, planowanie czasów pracy obsługi,

zużycie paliwa. Harmonogram czynności procesu logistycznego. Minimalizacja pustych przebiegów w transporcie. Projekt realizacji prac zadania logistycznego.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Banaszak Z. - Zintegrowane systemy zarządzania - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. - 2011

Januszewski A. - Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania T.1 Zintegrowane systemy transakcyjne - PWN, Warszawa. - 2008

Lech P. - Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II : wykorzystanie w biznesie, wdrażanie - Difin, Warszawa. - 2003

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Adamczewski P. - Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce - MIKOM, Warszawa. - 2003

Januła E., Truś T., Gutowska Ż - Spedycja - Difin, Warszawa. - 2011

Literatura do samodzielnego studiowania

red. Kisielnicki J., Pańkowska M., Sroka H. - Zintegrowane systemy informatyczne - PWN, Warszawa. - 2012

Literatura uzupełniająca

Murphy P. B. Jr., Wood D. F. - Nowoczesna logistyka - Helion, Gliwice. - 2011

Ficoń K. - Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna - BEL Studio Sp. z o. o., Warszawa. - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student zna najważniejsze systemy informatyczne funkcjonujące w gospodarce i w szczególności w transporcie. Zna technologie, rozwiązania i problemy dotyczące transportu, inteligentnych systemów transportu. Student zna systemy informatyczne dostępne na rynku, a mogące mieć zastosowanie w transporcie, potrafi wybrać odpowiedni i o odpowiedniej konfiguracji do specyfiki firmy transportowej.wykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student zna najważniejsze systemy informatyczne funkcjonujące w gospodarce i w szczególności w transporcie. Zna technologie, rozwiązania i problemy dotyczące transportu, inteligentnych systemów transportu. Student zna systemy informatyczne dostępne na rynku, a mogące mieć zastosowanie w transporcie, potrafi wybrać odpowiedni i o odpowiedniej konfiguracji do specyfiki firmy transportowej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych dla wybranej firmy transportowej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Wykonanie projektu realizacji prac dla wybranego zadania logistycznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kulig
Prowadzący grup: Łukasz Kulig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kulig
Prowadzący grup: Łukasz Kulig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kulig
Prowadzący grup: Łukasz Kulig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kulig
Prowadzący grup: Łukasz Kulig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)