Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Normalizacja i systemy zarządzania jakością w logistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-DI>NiSZJwL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Normalizacja i systemy zarządzania jakością w logistyce
Jednostka: Zakład Systemów Zarządzania i Logistyki
Grupy: Przedmioty 3 sem. - logistyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Geneza zarządzania jakością, wdrażanie i doskonalenie znormalizowanych systemów zarządzania jakością, sposoby opracowania dokumentacji systemowej, stosowanie wybranych instrumentów zarządzania jakością.

Treści kształcenia

- Geneza zarządzania jakością.

- Systemowe podejście do zarządzania jakością w logistyce.

- Wymagania znormalizowanych systemów zarządzania jakością

- Etapy wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania jakością w organizacji.

- Dokumentowanie systemu zarządzania jakością

- Teoretyczne omówienie instrumentarium zarządzania jakością

- Jakość produktu. Mierniki jakości w logistyce.

- Proces doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania jakością.

- Rola czynnika ludzkiego w kreowaniu jakości.

- Podsumowanie.

- Wprowadzenie do problematyki zarządzania jakością w logistyce.

- Opracowanie i ocena polityki jakości wybranej organizacji.

- Podejście procesowe i mapa procesów. Opracowanie mapy procesów dla wybranej organizacji.

- Opracowanie Księgi Jakości dla wybranej organizacji.

- Prezentacja i ocena Księgi Jakości.

- Praktyczne zastosowanie instrumentarium zarządzania jakością w logistyce.

- Test.

- Podsumowanie.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Jerzy Łunarski - Zarządzanie jakością: standardy i zasady. - WNT. - 2008

Adam Hamrol - Zarządzanie jakością z przykładami. - PWN. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Jerzy Łunarski - Zarządzanie jakością w logistyce. - Wyd. Politechniki Rzeszowskiej. - 2012

Literatura do samodzielnego studiowania

D. Lock - Podręcznik zarządzania jakością. - PWN. - 2002

Literatura uzupełniająca

A. Pacana, D. Stadnicka D., - Systemy zarządzania jakością zgodne z ISO 9001. Wdrażanie, auditowanie i doskonalenie. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.. - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna i rozumie wymagania znormalizowanych systemów zarządzania jakościąwykład, ćwiczenia problemowe,zaliczenie cz. pisemna
Potrafi posługiwać się wybranymi instrumentami zarządzania jakością.ćwiczenia problemowesprawozdanie z projektu
Potrafi opracować politykę jakości oraz podstawową dokumentacje systemową.ćwiczenia problemowesprawozdanie z projektu
Zna rolę jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem i logistyką.wykładzaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna i rozumie wymagania znormalizowanych systemów zarządzania jakościąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma rozszerzoną wiedzę o omawianych na zajęciach znormalizowanych systemach zarządzania jakością oraz podstawową o pominiętych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada wiedzę na temat integracji systemów zarządzania jakością.
Potrafi posługiwać się wybranymi instrumentami zarządzania jakością.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dobrać odpowiedni instrument do analizowanego problemu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również poznał szerszy wachlarz instrumentów zarządzania jakością.
Potrafi opracować politykę jakości oraz podstawową dokumentacje systemową.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi przedstawić propozycję doskonalenia wybranych dokumentów systemowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności nabyte poprzez samodzielne studiowanie literatury przedmiotu.
Zna rolę jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem i logistyką.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi określić wpływ jakości na poszczególne sfery funkcjonowania organizacji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności nabyte poprzez samodzielne studiowanie literatury przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Szydełko
Prowadzący grup: Magdalena Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Zimon
Prowadzący grup: Dominik Zimon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Zimon
Prowadzący grup: Dominik Zimon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Zimon
Prowadzący grup: Dominik Zimon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Szydełko
Prowadzący grup: Magdalena Szydełko, Dominik Zimon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Szydełko
Prowadzący grup: Magdalena Szydełko, Dominik Zimon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)