Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ/01-DL>PR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka rachunkowości
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-zarządzanie finansami, st. I-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje swym zakresem zagadnienia dotyczące tworzenia zasad (polityki) rachunkowości jako wewnętrznego prawa bilansowego jednostki.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do modułu. Prawo bilansowe w Polsce – istota, geneza, hierarchia.

- Pojęcie polityki rachunkowości i jej zakres. Rok obrotowy i okresy sprawozdawcze.

- Metody wyceny aktywów i pasywów.

- Procedury pomiaru wyniku finansowego.

- Opis sposobu prowadzenia ksiąg. System ochrony danych. Zakładowy plan kont. Księgi główna i pomocnicze.

- Dostosowanie polityki rachunkowości do potrzeb jednostki gospodarczej.

- Dokonywanie zmian w polityce rachunkowości. Polityka rachunkowości a wspomaganie procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie.

- Zaliczenie modułu.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Kabalski P. - Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa . - 2009

Gierusz J. - Plan kont z komentarzem. Handel.Produkcja. Usługi - ODDK, Gdańsk . - 2011

Cebrowska T. (red.) - Rachunkowość finansowa i podatkowa - PWN, Warszawa. - 2006

- Ustawa o rachunkowości - . -

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Gierusz B. - Podręcznik do samodzielnej nauki ksiegowania - ODDK, Gdańsk. - 2008

- Ustawa o rachunkowości - . -

Literatura uzupełniająca

- Ustawa o rachunkowości - . -

- Rachunkowość. Zamknięcie roku 2011. - Wyd. Rachunkowość Sp. z o.o., Warszawa . - 2011

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi określić istotę, genezę i hierarchię prawa bilansowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem polityki rachunkowości i jej zakresu.wykład / wykład informacyjnyzaliczenie cz. pisemna
Zna zasady określania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, potrafi posługiwać się metodami wyceny aktywów i pasywów oraz zna procedury pomiaru wyniku finansowego.wykład / wykład problemowyćwiczenia / ćwiczenia rachunkowekolokwium, zaliczenie cz. pisemna
Potrafi określać sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz stworzyć właściwy system ochrony danych.wykład / wykład informacyjny;ćwiczenia / ćwiczenia problemowekolokwium, zaliczenie cz. pisemna
Zna strukturę zakładowego planu kont oraz potrafi tworzyć księgę główną i księgi pomocnicze dla potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa.wykład / wykład informacyjny;ćwiczenia / ćwiczenia problemowekolokwium, zaliczenie cz. pisemna
Potrafi stworzyć rozwiązania w polityce rachunkowości dla potrzeb przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność, zmieniającego formę ewidencji, dokonać ocen stosowanych rozwiązań i dokonać zmian w polwykład / wykład informacyjny;ćwiczenia / ćwiczenia problemowekolokwium, zaliczenie cz. pisemna
Potrafi określić relację pomiędzy rozwiązaniami w polityce rachunkowości a wspomaganiem procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie.wykład / wykład informacyjny, wykład problemowyzaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi określić istotę, genezę i hierarchię prawa bilansowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem polityki rachunkowości i jej zakresu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna zakres polityki rachunkowościnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również rozumie znaczenie i rolę poszczególnych elementów polityki rachunkowości
Zna zasady określania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, potrafi posługiwać się metodami wyceny aktywów i pasywów oraz zna procedury pomiaru wyniku finansowego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zastosować właściwe zasady wyceny bieżącej i bilansowej aktywów i pasywównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dostosować politykę rachunkowości do ustalania wyniku finansowego w formułach porównawczej i/lub kalkulacyjnej
Potrafi określać sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz stworzyć właściwy system ochrony danych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dobrać sposób prowadzenia ksiąg do specyfiki jednostkinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wskazać możliwe uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Zna strukturę zakładowego planu kont oraz potrafi tworzyć księgę główną i księgi pomocnicze dla potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi stworzyć zakładowy plan kont dla wybranych jednostek nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wskazać kierunki dostosowania zakładowego planu kont do potrzeb zarządczych
Potrafi stworzyć rozwiązania w polityce rachunkowości dla potrzeb przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność, zmieniającego formę ewidencji, dokonać ocen stosowanych rozwiązań i dokonać zmian w polnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stworzy rozwiązania dla danego przedsiębiorstwa w wybranych obszarach polityki rachunkowościnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi w sposób kompleksowy opracować politykę rachunkowości dla wybranej jednostki
Potrafi określić relację pomiędzy rozwiązaniami w polityce rachunkowości a wspomaganiem procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi ocenić przydatność rozwiązań w polityce rachunkowości jednostki dla celów decyzyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wskazać kierunki zmian w polityce rachunkowości zwiększające ilość i jakość informacji zarządczych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alfred Szydełko
Prowadzący grup: Joanna Nakonieczny, Alfred Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alfred Szydełko
Prowadzący grup: Joanna Nakonieczny, Alfred Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alfred Szydełko
Prowadzący grup: Joanna Nakonieczny, Alfred Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alfred Szydełko
Prowadzący grup: Joanna Nakonieczny, Alfred Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)