Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ0-DU/07>Sem2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie II
Jednostka: Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych
Grupy: Przedmioty 4 sem. - zarządzanie - project portfolio manager, st. II-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie - zarządzanie zasobami ludzkimi, st. II-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-komunikacja w biznesie, st. II-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-prof. menedżer,st. II-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-rachunkowość w zarz. finansami przedsięborstwa, st. II-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-Start-up-kreowanie innowacyjnego biznesu, st. II-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-zarz. organizacjami.pub., st. II-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-zarządzanie bezpieczeństwem, st. II-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-zarządzanie firmą, st. II-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-zarządzanie zespołem projektowym, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Określanie tematu, problemu głównego i celu pracy magisterskiej. Formalne wymagania stawiane pracom magisterskim. Metodyka pisania pracy dyplomowej na studiach II stopnia. Korzystanie ze źródeł. Metody, techniki i narzędzia badawcze właściwe do rozwiązania problemu ustalonego w pracy dyplomowej - przegląd.

- Szczegółowe techniki i narzędzi badawcze. Analiza wyników badań. Prezentacja wyników. Zasady ostatecznego redagowania pracy dyplomowej.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Dudziak A., Żejmo A. - Redagowanie prac dyplomowych: wskazówki metodyczne dla studentów - Difin, Warszawa. - 2008

Salomon A. - Poradnik pisania prac dyplomowych stopnia magisterskiego - Uniwersytet Gdański, Gdańsk. - 2005

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi posługiwać się samodzielnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami dostępnymi źródłami w procesie przygotowywania prac pisemnych i wystąpień ustnychćwiczenia problemoweprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi posługiwać się samodzielnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami dostępnymi źródłami w procesie przygotowywania prac pisemnych i wystąpień ustnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również popełnia mało błędównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również robi to bezbłędnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Lew, Grzegorz Mentel, Grzegorz Ostasz
Prowadzący grup: Grzegorz Ostasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Ostasz
Prowadzący grup: Grzegorz Ostasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Ostasz
Prowadzący grup: Grzegorz Ostasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)