Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BA0-DI>BOiM1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo
Jednostka: Katedra Budownictwa Ogólnego
Grupy: Przedmioty 1 sem. - architektura i urbanistyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zapoznanie się z zasadami produkcji podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, sposobami ich doboru i stosowania. Poznanie wybranych metod pozwalających na przeprowadzenie kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych. Zapoznanie się z dokumentacją architektoniczno-budowlaną oraz możliwością zastosowania materiałów budowlanych w projektowaniu poszczególnych elementów budynku.

Treści kształcenia

- Ogólne informacje dotyczące klasyfikacji, metod badań oraz normalizacji materiałów i wyrobów budowlanych. Cechy techniczne materiałów budowlanych

- Klasyfikacja, surowce i technologia wytwarzania, ogólna charakterystyka, właściwości i możliwości zastosowania w budownictwie wybranych materiałów budowlanych m.in. ceramiki budowlanej, materiałów kamiennych i kruszyw, spoiw i zapraw budowlanych, drewna, metali, szkła, tworzyw sztucznych, materiałów termo- i hydroizolacyjnych oraz do izolacji akustycznej.

- Podstawowe informacje dotyczące dokumentacji budowlanej - wymagania, zakres, forma projektu budowlanego.

- Omówienie zagadnień obejmujących przedmiot, wymagania i warunki zaliczenia, regulamin pracy w laboratorium, przepisy porządkowe i BHP.

- Badanie wybranych właściwości fizyko-mechanicznych podstawowych materiałów budowlanych m.in.: wybranych elementów murowych, materiałów kamiennych, kruszyw, spoiw budowlanych, metali.

- Omówienie zagadnień związanych z przedmiotem, przedstawienie wymagań i warunków zaliczenia.

- Ogólne informacje. Proces inwestycyjny w budownictwie, omówienie zasad przygotowania w zakresie dokumentacji architektoniczno-budowlanej obiektu budowlanego.

- Omówienie założeń projektowych oraz zasad wymiarowania rysunków architektoniczno-budowlanych.

- Omówienie zasad projektowania budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Ogólne informacje o obiektach budowlanych. Podstawy projektowania architektonicznego. Elementy architektoniczne obiektów budowlanych.

- Rozwiązania fundamentów w budynkach, ściany fundamentowe, prace ziemne przy posadowieniu budynków.

- Rodzaje ścian stosowanych w budynkach. Ściany osłonowe przeszklone oraz nieprzezroczyste. Nadproża i wieńce. Stolarka budowlana - typy i kształty okien i drzwi

- Rodzaje stropów stosowanych w budynkach – zasady konstruowania, kryteria doboru elementów.

- Dachy i stropodachy oraz balkony i tarasy w budynkach – rodzaje, kształtowanie połaci dachowych, pokrycia, odprowadzanie wód opadowych.

- Komunikacja w budynkach, konstrukcja i zasady kształtowania schodów, zasady doboru i wykonania przewodów kominowych w budynkach.

- Omówienie zagadnień związanych z przedmiotem, ogólny podział na elementy w budynku, wymagania i warunki zaliczenia.

- Omówienie szczegółowych rozwiązań projektowych związanych z elementami przyziemia budynku.

- Omówienie szczegółowych rozwiązań projektowych różnych rodzajów ścian zewnętrznych oraz ich połączeń z innymi elementami budynku.

- Omówienie szczegółowych rozwiązań projektowych różnych rodzajów stropów międzykondygnacyjnych oraz ich połączeń z innymi elementami budynku. Omówienie szczegółowych rozwiązań elementów wykończeniowych stropów międzykondygnacyjnych.

- Omówienie szczegółowych rozwiązań projektowych różnych rodzajów stropodachów oraz ich połączeń z innymi elementami budynku.

- Omówienie szczegółowych rozwiązań projektowych różnych rodzajów dachów skośnych oraz ich połączeń z innymi elementami budynku.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Lichołai L., Szalacha A. - Materiały budowlane i ich badania laboratoryjne - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2005

Stefańczyk B - Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane. Tom1 - Arkady Warszawa. - 2005

Lichołai L. - Budownictwo ogólne, Tom 3, Elementy budynków, podstawy projektowania. - Arkady Warszawa . - 2008

Neufert E. - Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, wyd.2 zm. - Arkady Warszawa. - 1995

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Zbiór norm przedmiotowych z serii PN-EN 771 - - . -

Zbiór norm przedmiotowych z serii PN-EN 772 - - . -

Markiewicz P. - Budownictwo ogólne dla architektów - Archi-Plus Kraków. - 2009

Markiewicz P. - Prezentacja nowoczesnych technologii budowlanych - Archi-Plus Kraków. - 2002

Schabowicz K., Gorzelańczyk T. - Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego. - DWE Wrocław. - 2009

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - . - 2002

Peter Beinhauer - Katalog standardowych rozwiązań projektowych detali dla projektów budowlanych - PWT. - 2010

Literatura do samodzielnego studiowania

Markiewicz P. - Detale projektowe dla architektów - Archi-Plus. - 2010

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
B.W4. zna i rozumie matematykę, geometrię przestrzeni, statykę, wytrzymałość materiałów, kształtowanie, konstruowanie i wymiarowanie konstrukcji, w zakresie niezbędnym do formułowania i rozwiązywania zadań z obszaru projektowania architektonicznego i urbanistycznegowykładegzamin cz. pisemna
B.W5. zna i rozumie problematykę budownictwa, technologii i instalacji budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli, obejmującą kluczowe zagadnienia w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i planistycznym oraz zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową obiektów budowlanychwykładegzamin cz. pisemna
B.W6. zna i rozumie ekonomikę inwestycji i metody organizacji oraz przebieg procesu projektowego i inwestycyjnego; podstawowe zasady zarządzania jakością projektową i realizacyjną w procesie budowlanymwykładegzamin cz. pisemna
B.U3. potrafi posługiwać się właściwie dobranymi symulacjami komputerowymi, analizami i technologiami informacyjnymi, wspomagającymi projektowanie architektoniczne i urbanistyczneprojekt indywidualny, laboratoriumprezentacja projektu, sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa
B.U4. potrafi opracować rozwiązania poszczególnych ustrojów i elementów budynków pod względem technologicznym, konstrukcyjnym i materiałowymprojekt indywidualnyprezentacja projektu
B.U6. potrafi odpowiednio stosować normy i przepisy prawa w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznegoprojekt indywidualnyprezentacja projektu
B.S1. jest gotów do formułowania opinii dotyczących osiągnięć architektury i urbanistyki, ich uwarunkowań oraz innych aspektów działalności architekta, a także przekazywania informacji i opiniiprojekt indywidualny, laboratoriumprezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z projektu
B.S2. jest gotów do rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki dotyczącej działań architektonicznych i urbanistycznychprojekt indywidualny, laboratoriumprezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna najczęściej stosowane materiały budowlane oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dokonać prawidłowego doboru materiałów budowlanych dla poszczególnych elementów budynkunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada wiadomości o istnieniu i możliwościach zastosowania w budownictwie nowych technologii materiałowych
Zna elementy budynku, ich rodzaje i funkcje w obiekcie budowlanym. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wybrać najlepsze rozwiązanie elementów budynku z grupy zaproponowanych rozwiązańnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zaproponować kilka alternatywnych rozwiązań elementów budynków w zależności od postawionych wymagań
Potrafi przygotować dokumentację architektoniczno-budowlaną w oparciu o wytyczne projektowania budynków oraz aktualne przepisy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi samodzielnie zastosować aktualne przepisy dla różnorodnych warunków technicznych obiektu budowlanego postawionych przez inwestoranie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie dobrać najkorzystniejszy wariant z przepisów dla różnorodnych warunków technicznych obiektu budowlanego postawionych przez inwestora
Potrafi wykonać proste eksperymenty laboratoryjne prowadzące do oceny jakości stosowanych materiałów budowlanych. Potrafi pracować samodzielnie i współpracować w zespole nad wyznaczonym zadaniem. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wykonać analizę otrzymanych wyników i ocenić jakość badanych materiałównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie dobrać metody badawcze prowadzące do rozwiązania problemu dotyczącego kontroli jakości surowców i materiałów budowlanych oraz ich trwałości
Jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników badań i ich interpretację. Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Potrafi dobrać najczęściej stosowane materiały budowlane do projektowania rozwiązań architektoniczno-budowlanych w obiekcie budowlanym. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi samodzielnie zaprojektować rozwiązanie detalu architektoniczno-budowlanego nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zaproponować najkorzystniejszy wariant rozwiązania detalu architektoniczno-budowlanego z uwagi na postawione przez inwestora wymagania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Gosztyła
Prowadzący grup: Bernardeta Dębska, Marek Gosztyła, Joanna Krasoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Gosztyła
Prowadzący grup: Marek Gosztyła, Joanna Krasoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Gosztyła
Prowadzący grup: Marek Gosztyła, Joanna Krasoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Starakiewicz
Prowadzący grup: Joanna Krasoń, Aleksander Starakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.