Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BA0-DI>JO-ANG2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Centrum Języków Obcych
Grupy: Przedmioty 4 sem. - architektura i urbanistyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Na realizację modułu składa się 30 godzin dydaktycznych w semestrze. Moduł prowadzony jest w formie ćwiczeń. W trakcie ćwiczeń student ćwiczy sprawności mówieni, słuchania, czytania i pisania, a także nabywa wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa języka angielskiego. Celem modułu jest osiągnięcie przez studenta po 4 semestrach poziomu zaawansowania językowego B2.

Treści kształcenia

- Czytanie: Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. Gramatyka: Future Continuous i Future Perfect.

- Budowanie związków. Język funkcjonalny: budowanie zaufania.

- Słuchanie: prezentowanie się. Język funkcjonalny: autoprezentacja.

- Pisanie: firmowy blog informacyjny. Strukturyzacja firmowego bloga informacyjnego.

- Słuchanie: sugestia pracownika dotycząca poprawy.

- Czytanie: Analizowanie ankiety. Mówienie: Burza mózgów na temat sposobów na poprawę utrzymania pracowników. Test postępów 1

- Słownictwo: Szkolenie i rozwój. Mówienie: wprowadzenie do nowej pracy.

- Słuchanie: Strategia szkolenia i rozwoju. Gramatyka: czasowniki modalne w stronie biernej. Mówienie: uzgadnianie planu działania

- Język funkcjonalny: wymiana pomysłów. Mówienie: Organizacja imprezy integracyjnej.

- Słuchanie: Możliwe zmiany w zarządzaniu nauką. Język funkcjonalny: ułatwianie dyskusji.

- Pisanie: Email z prośbą o szkolenie. Język funkcjonalny: prośby i powody.

- Gramatyka: spójniki powodu i celu.

- Słuchanie: Regionalni dyrektorzy HR omawiają kwestie szkoleniowe. Czytanie: Analiza raportów dyrektorów regionalnych..

- Mówienie: Tworzenie i prezentacja kursu online.

- Pisanie: notatka przedstawiająca plan działania. Test postępów 2

- Słownictwo: Finanse i kryzysy gospodarcze. Mówienie: zbadaj bank lub instytucję finansową.

- Czytanie: Adidas podnosi cele. Gramatyka: wyrażanie pewności i prawdopodobieństwa. Mówienie: omawianie przyszłych zmian.

- Słuchanie: zarządzanie złymi wiadomościami. Język funkcjonalny: odpowiadanie na złe wieści.

- Mówienie: równoważenie pozytywów i negatywów podczas przekazywania złych wiadomości. Słuchanie: rozmowa telefoniczna w celu sprawdzenia szczegółów.

- Język funkcjonalny: prośba o wyjaśnienia i parafrazy. Mówienie: telefonowanie w celu wyjaśnienia informacji.

- Pisanie: Podsumowanie raportu rocznego. Język funkcjonalny: Przydatne zwroty w podsumowaniach rocznych raportów.

- Słuchanie: spotkanie menedżerów. Mówienie: opisywanie i analizowanie wykresów. Test postępów 3

- Słownictwo: biznes i technologia cyfrowa. Mówienie: przełomowa technologia.

- Słuchanie: prezentacje produktów na targach.

Gramatyka: pierwszy i drugi tryb warunkowy

- Mówienie: Prezentacja aplikacji na targach.

Pisanie: instrukcje dotyczące aplikacji.

- Słuchanie: radzenie sobie z trudnymi komunikatami. Język funkcjonalny: prowadzenie spotkania na dobrej drodze.

- Słuchanie: negocjacje pozycyjne i oparte na zasadach. Język funkcjonalny: osiągnięcie porozumienia w negocjacjach.

- Pisanie: Krótka propozycja biznesowa. Język funkcjonalny: przydatne zwroty w propozycjach biznesowych.

- Gramatyka: Frazy rzeczownikowe zastępujące wyrażenia czasownikowe. Czytanie: Roboty w miejscu pracy.

- Słuchanie: incydenty z robotami na wystawie. Mówienie: analizowanie statystyk opinii i omawianie przyszłych ulepszeń. Test postępów 4

- Słuchanie: zarządzanie czasem. Słownictwo: Zarządzanie czasem. Mówienie: Debata o pracy zdalnej.

- Czytanie: Ograniczenie nadgodzin w Japonii. Gramatyka: przysłówki i wyrażenia czasowe.

- Mówienie: Czy jesteś dobry w zarządzaniu czasem? Słuchanie: zajmowanie się pilnymi sprawami.

- Język funkcjonalny: Omawianie priorytetów. Mówienie: kontynuacja działań z wiadomości e-mail.

- Słuchanie: trudne spotkanie. Język funkcjonalny: Radzenie sobie z trudnościami w negocjacjach.

- Mówienie: Radzenie sobie z trudnymi ludźmi w pracy. Gramatyka: przyimki czasu.

- Pisanie: e-mail z uzasadnieniem. Język funkcjonalny: problem, przyczyny i wymagane działanie.

- Mówienie: Stworzenie planu wystawienia się na targach. Test postępów 7

- Słownictwo: zarządzanie zmianą. Mówienie: quiz na temat zdolności adaptacyjnych.

- Słuchanie: trudne decyzje i zmiany. Gramatyka: mowa zależna i czasowniki związane z raportowaniem.

- Słuchanie: omawianie przyszłych opcji. Język funkcjonalny: coaching i mentoring.

- Słuchanie: burza mózgów. Język funkcjonalny: prowadzenie sesji burzy mózgów.

- Pisanie: informacja prasowa. Język funkcjonalny: Przydatne zwroty w komunikacie prasowym.

- Gramatyka: strona bierna z czasownikami raportowania. Czytanie: Zmiana w Michelin.

- Słuchanie i czytanie: plotki o firmie. Test postępów 8

- Słownictwo: satysfakcjonujące wykonanie. Mówiąc: awans w firmie.

- Czytanie: Jak rozwinąć satysfakcjonującą kulturę.

Gramatyka: łączenie słów i zdania okolicznikowe przyzwolenia.

- Mówienie: ustępstwa i kompromisy w swoim życiu.

- Słuchanie: zarządzanie trudnymi informacjami zwrotnymi. Język funkcjonalny: odpowiadanie na trudne informacje zwrotne.

- Słuchanie: spotkanie w celu omówienia projektu. Język funkcjonalny: prowadzenie i uczestnictwo w spotkaniach przeglądowych.

- Pisanie: Podsumowanie przeglądu wyników. Język funkcjonalny: pozytywne komentarze i konstruktywna krytyka.

- Słuchanie: spotkanie mające na celu znalezienie nowych sposobów nagradzania wyników. Test postępów 5

- Słuchanie: Etyka w branży modowej. Słownictwo: etyka biznesu.

- Słuchanie: potrójne saldo. Gramatyka: trzeci tryb warunkowy.

- Mówienie: omawianie etycznych wyników organizacji. Słuchanie: Przejrzystość w biznesie.

- Język funkcjonalny: wyrażanie obaw i odpowiadanie na nie. Słuchanie: lokalne wydarzenie mające na celu nawiązywanie kontaktów biznesowych.

- Język funkcjonalny: sprzedaż produktu lub usługi. Mówiąc: promowanie produktu lub usługi.

- Pisanie: biuletyn firmowy. Język funkcjonalny: najnowsze wiadomości, aktualne wiadomości i plany na przyszłość.

- Gramatyka: spójniki dla wyrażania przyczyn i skutków. Czytanie: artykuły dotyczące etyki biznesu.

- Słuchanie: radiowy program śledczy. Test postępów 6

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Rosenberg, M; Dubicka, I. - Business Partner B2 - Pearson Education Limited, Harlow (england). - 2018

Literatura uzupełniająca

Vince M - First Certificate Language Practice - Heinemann, Oxford. - 1996

Murphy R. - English Grammar in Use - Cambridge University Press. - 1995

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
C.W3. zna i rozumie słownictwo i struktury gramatyczne języka obcego będącego językiem komunikacji międzynarodowej w zakresie tworzenia i rozumienia wypowiedzi pisemnych i ustnych dotyczących architektury, a także konieczność sprawnego posługiwania się językiem obcymćwiczeniakolokwium, obserwacja wykonawstwa
C.U1. potrafi pozyskiwać informacje z właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym będącym językiem komunikacji międzynarodowej, w celu wykorzystania ich w procesie projektowymćwiczenia, konwersatoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa
C.U2. potrafi posługiwać się co najmniej jednym językiem obcym będącym językiem komunikacji międzynarodowej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym specjalistyczną terminologią z zakresu architektury i urbanistyki niezbędną w działalności projektowejćwiczenia, konwersatoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Wiedza: Student dysponuje wystarczającym zakresem środków językowych, by formułować przejrzyste opisy lub wyrażać swoje zdanie na większość tematów ogólnych, przy wykorzystaniu niektórych złożonych struktur zdaniowych. Wykazuje dość wysoki stopień poprawności gramatycznej, sporadyczne błędy nie zakłócają komunikacji, co umożliwia aktywne uczestnictwo w dyskusjach formalnych i nieformalnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dobrze opanował i stosuje w komunikacji zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału;dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji szeroki zasób słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału; bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji bogaty zasób słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału;
Słuchanie: Potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami pod warunkiem, że temat jest mu w miarę znany. Rozumie większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumie większość filmów w standardowej odmianie języka.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zrozumieć duża częśc informacji szczegółowych zawartych w materiale dzwiękowym w standardowej odmianie języka, pod warunkiem że temat jest mu w miarę znany.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zrozumieć większą częśc informacji szczegółowych zawartych w materiale dzwiękowym w standardowej odmianie języka, pod warunkiem że temat jest mu w miarę znany.
Czytanie: Czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumie współczesną prozę literacką.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zrozumieć duża częśc informacji szczegółowych zawartych w tekście.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zrozumieć większą częśc informacji szczegółowych zawartych w tekście.
Interakcja: Potrafi się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że może prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafi brać czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji szeroki zasób słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji szeroki zasób słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału;
Produkcja: Potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują. Potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Pisanie: Potrafi pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z jego zainteresowaniami. Potrafi napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafi pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla niego dane wydarzenia i przeżycia. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również teksty pisane przez studenta są w dużym stopniu poprawne gramatycznie i zawierają dosyć szeroki zasób słownictwa określonego w rozkładzie materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również teksty pisane przez studenta są poprawne gramatycznie i zawierają szeroki zasób słownictwa z zakresu określonego w rozkładzie materiału.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kania, Agnieszka Kozik, Dorota Rejman
Prowadzący grup: Agnieszka Kozik, Dorota Rejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mamczur, Karolina Potocka, Kamil Sękowski
Prowadzący grup: Magdalena Mamczur, Karolina Potocka, Kamil Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jagiełło, Piotr Januszewski, Barbara Ochab, Mateusz Szal, Anna Wyrostek
Prowadzący grup: Małgorzata Jagiełło, Piotr Januszewski, Barbara Ochab, Magdalena Paluch, Mateusz Szal, Anna Wyrostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gajdek, Magdalena Kawa, Katarzyna Kurek, Karolina Potocka
Prowadzący grup: Tomasz Gajdek, Magdalena Kawa, Ewa Kolasa, Katarzyna Kurek, Karolina Potocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kozik, Katarzyna Kurek, Jolanta Mazurek, Barbara Rochecka, Justyna Wawrzkiewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Kozik, Katarzyna Kurek, Jolanta Mazurek, Barbara Rochecka, Justyna Wawrzkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)