Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BA0-DI>JO-ROS1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski
Jednostka: Centrum Języków Obcych
Grupy: Przedmioty 3 sem. - architektura i urbanistyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Na realizację modułu składa się 30 godzin dydaktycznych w semestrze. Moduł prowadzony jest w formie ćwiczeń. W trakcie ćwiczeń student ćwiczy sprawności mówieni, słuchania, czytania i pisania, a także nabywa wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa języka rosyjskiego. Celem modułu jest osiągnięcie przez studenta po 4 semestrach poziomu zaawansowania językowego B2.

Treści kształcenia

- Wspomnienia z wakacji - pisanie pocztówek. Aspekt dokonany i niedokonany czasowników.

- Czas wolny - organizacja. Praca z tekstem " Отдых в современном обществе"

- Sport - emocje i widowiska sportowe, główne dyscypliny sportu. Ćwiczenia leksykalne.

- Mówienie: sportowy tryb życia - korzyści i zagrożenia z nim związane.

- Stan środowiska naturalnego - przyczyny i skutki jego degradacji. Praca z tekstem.

- Efekt cieplarniany i jego możliwe następstwa. Sposoby ochrony środowiska - dyskusja.

- Mówienie: wizyta w restauracji - zamawianie potraw, przykładowa analiza menu. Pisanie przepisów na dania obiadowe i deserowe. Użycie czasowników w trybie rozkazującym.

- Mówienie: wspólczesne problemy absolwentów .Praca z tekstem " Трудоустройство"

- Oferty pracy - warunki pracy i płacy. Stopniowanie przymiotników nieregularnych

- Dokumenty niezbędne w trakcie starań o pracę – pisanie podań.

- Idiomy biznesowe – przykłady zastosowania

- Podatki - rodzaje i sposoby naliczania. Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne.

- Ogłoszenia reklamowe – opis, metody wizualizacji informacji.

- Wycieczka szkolna, oferty biur podróży. Uzyskiwanie informacji. Czasowniki: посетить/посещать.

- Pobyt na obozie - relacjonowanie przebiegu wyjazdu. Pisanie pocztówek.

- Podróż pociągiem. Komunikaty na dworcu kolejowym. Rzeczownik путь - deklinacja.

- Środki transportu naziemnego i podziemnego - wady i zalety. Praca z tekstem "Катаемся на московском метро"

- Wizyta w biurze turystycznym - negocjowanie wyboru miejsca na wyjazd wakacyjny, Gramatyka: czasowniki заказать/забронировать - użycie, formy osobowe.

- Pisanie listów formalnych (reklamacji) do organizatora wycieczek. Ćwiczenia leksykalne.

- Wynajem mieszkania - opis pomieszczeń i ich wyposażenia. Praca z tekstem, pisanie ofert.

- Ogłoszenia o wynajmie mieszkania - pisanie ogłoszeń. Krótka forma przymiotnika - ćwiczenia gramatyczne.

- Wypadki i awarie w podróży - praca z tekstem, ćwiczenia utrwalające.

- Codzienne czynności i obowiązki domowe - dyskusja. praca z tekstem.

- Mówienie: związki partnerskie, społeczne role kobiet i mężczyzn.Pisanie rozprawki.

- Konflikt pokoleń - przyczyny, słuszność norm społecznych - dyskusja. Gramatyka: czasowniki nieregularne - koniugacja.

- Historia życia i twórczości M, Bułhakowa - problematyka utworów. Ćwiczenia leksykalne,

- Umowa o pracę - analiza wzorca, obowiązki pracowników. Pisanie przykładowych umów.

- Ekonomia - definicja, główne pojęcia. Ćwiczenia leksykalno - gramatyczne.

- Reformy gospodarcze w Rosji w latach 90 - tych. Praca z tekstem "Рынок - не рынок"

- Federacja Rosyjska - podział administracyjny, instytucje państwowe. Ćwiczenia laksykalne.

- Polityka gospodarcza Rosji. Praca z tekstem: "Российский экспорт - импрт"

- "Przedsiębiorstwa - typy i organizacja.Funkcje przedsiębiorstw - główne kierunki działalności, finanse. Czasownik "заниматься" z rzeczownikami odczasownikowymi.

- Przedsiębiorstwo - status prawny i kompetencje walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

- Wskaźniki działalności i rentowności firmy - słownictwo. Ćwiczenia gramatyczne.

- Międzynarodowe koncerny na rosyjskim rynku. Praca z tekstem "Окно на восток российского бизнеса" - analiza, prezentowanie treści, dyskusja.

- Mówienie: prezentacja firm wybranych przez studentów - kierunki działalności

- Ogłoszenia reklamowe - rodzaje, elementy składowe, struktura. Pisanie ogłoszeń.

- Dokumentacja handlowa - zamówienia, potwierdzenia, proste pisma przewodnie.

- Ćwiczenie mówienia

- Zdrowy styl życia - praca z tekstem, dyskusja.

- Uroczystości rodzinne - zawieranie związku małżeńskiego, tradycje i zwyczaje z tym związane. Praca z tekstem, mówienie. Wyrażenie zaimkowe друг друга - użycie, formy gramatyczne.

- Święta państwowe i kościelne - przygotowania i przebieg uroczystości. Opisywanie zwyczajów świątecznych. Zdania współrzędnie złożone.

- Wieczór w teatrze - pisanie recenzji spektaklu. Gramatyka: zdania podrzędne przydawkowe, Użycie zaimka: который.

- Środki masowego przekazu - znaczenie i rola w życiu społecznym. Mówienie: wyrażanie opinii na temat audycji radiowych i telewizyjnych.

- "Абитура на ура" - praca z tekstem. Ćwiczenia utrwalające.

- Popularne zawody i miejsca pracy. Mówienie : wyrażanie opinii na temat zawodu, warunków pracy, Gramatyka: zaimki przeczące: никто, ничто - deklinacja, użycie.

- Mówienie: opisywanie czynności wykonywanych w ramach określonego zawodu. Udzielanie porad ułatwiających zrobienie kariery zawodowej. Gramatyka: czasowniki - стать, работать (кум) - użycie.

- Listy formalne: pisanie CV i listu motywacyjnego. Konstrukcja gramatyczna: несмотря на то, что - użycie.

- Ogłoszenia o pracę - analiza, redagowanie treści. Ćwiczenia leksykalne.

- Uczelnie wyższe w Rosji - reguły studiowania, uzasadnienie wyboru kierunku studiów. Praca z tekstem.

- Praca za granicą: argumenty za i przeciw emigracji zarobkowej - dyskusja.

- Rozmowa o pracę - dialogi sytuacyjne. Gramatyka; użycie zaimków: сам, самый,

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Wiatr Kmieciak M., Wujec S. - Вот и мы 3 - Wyd. Szkolne PWN. - 2011

Bondar N., Chwatow S. - Бизнес - контакт 1 - Wyd. rea. - 2002

Literatura uzupełniająca

Chlebda W., Gołubiewa A. - Idiomy Polsko - Rosyjskie - Wyd. PWN. - 2004

Wiatr - Kmieciak M., Wujec S. - Вот и мы 2 - Wyd. Szkolne PWN. - 2012

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
C.W3. zna i rozumie słownictwo i struktury gramatyczne języka obcego będącego językiem komunikacji międzynarodowej w zakresie tworzenia i rozumienia wypowiedzi pisemnych i ustnych dotyczących architektury, a także konieczność sprawnego posługiwania się językiem obcymćwiczeniakolokwium, obserwacja wykonawstwa
C.U1. potrafi pozyskiwać informacje z właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym będącym językiem komunikacji międzynarodowej, w celu wykorzystania ich w procesie projektowymćwiczenia, konwersatoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa
C.U2. potrafi posługiwać się co najmniej jednym językiem obcym będącym językiem komunikacji międzynarodowej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym specjalistyczną terminologią z zakresu architektury i urbanistyki niezbędną w działalności projektowejćwiczenia, konwersatoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Wiedza: Student dysponuje wystarczającym zakresem środków językowych, by formułować przejrzyste opisy lub wyrażać swoje zdanie na większość tematów ogólnych, przy wykorzystaniu niektórych złożonych struktur zdaniowych. Wykazuje dość wysoki stopień poprawności gramatycznej, sporadyczne błędy nie zakłócają komunikacji, co umożliwia aktywne uczestnictwo w dyskusjach formalnych i nieformalnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dobrze opanował i stosuje w komunikacji zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału;dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji szeroki zasób słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału; bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji bogaty zasób słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału;
Słuchanie: Potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami pod warunkiem, że temat jest mu w miarę znany. Rozumie większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumie większość filmów w standardowej odmianie języka.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zrozumieć duża częśc informacji szczegółowych zawartych w materiale dzwiękowym w standardowej odmianie języka, pod warunkiem że temat jest mu w miarę znany.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zrozumieć większą częśc informacji szczegółowych zawartych w materiale dzwiękowym w standardowej odmianie języka, pod warunkiem że temat jest mu w miarę znany.
Czytanie: Czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumie współczesną prozę literacką.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Interakcja: Potrafi się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że może prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafi brać czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji szeroki zasób słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji szeroki zasób słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału;
Produkcja: Potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują. Potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji szeroki zasób słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału; w większości przypadków potrafi rozróżnić i na ogół poprawnie dostosować struktury leksykalno-gramatyczne do rejestru wypowiedzi (formalny / neutralny / nieformalny / kolokwialny).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji szeroki zasób słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału; rozróżnia i poprawnie dostosowuje struktury leksykalno-gramatyczne do rejestru wypowiedzi (formalny / neutralny / nieformalny / kolokwialny).
Pisanie: Potrafi pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z jego zainteresowaniami. Potrafi napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafi pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla niego dane wydarzenia i przeżycia. Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kołacz
Prowadzący grup: Iwona Kołacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kołacz
Prowadzący grup: Iwona Kołacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jaworski
Prowadzący grup: Jarosław Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Jemioło
Prowadzący grup: Ewelina Jemioło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Jemioło
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)