Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika budowli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BA0-DI>MechBud2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika budowli
Jednostka: Katedra Mechaniki Konstrukcji
Grupy: Przedmioty 3 sem. - architektura i urbanistyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Mechanika budowli daje podstawy do projektowania wytrzymałościowego elementów konstrukcji oraz prostych układów konstrukcyjnych.

Treści kształcenia

- Elementy rachunku wektorowego

- Podstawowe pojęcia i określenia w mechanice. Aksjomaty statyki. Moment siły względem punktu i względem osi. Twierdzenia o parach sił.

- Redukcja układu sił do dowolnego bieguna i do najprostszej postaci. Elementy statyki wykreślnej.

- Warunki równowagi układu sił. Równania równowagi w poszczególnych przypadkach układów sił. Modele więzów i ich reakcje. Obliczanie reakcji w układach statycznie wyznaczalnych.

- Stopnie swobody układu ciał sztywnych. Warunki geometrycznej niezmienności i statycznej wyznaczalności.

- Obliczanie reakcji w złożonych układach prętowych statycznie wyznaczalnych.

- Kratownice. Analiza budowy kratownicy. Obliczanie sił w prętach kratownic metodą równoważenia węzłów. Pręty zerowe.

- Kratownice. Obliczanie sił w prętach kratownic płaskich metodą Rittera. Metoda Cremony.

- Pojęcie siły wewnętrznej. Pojęcia pręta. Redukcja układu sił zewnętrznych do sił przekrojowych. Pojęcie układu własnego przekroju poprzecznego. Konwencja znakowania. Punkty i przedziały charakterystyczne w płaskich układach prętowych

- Siły przekrojowe w płaskich konstrukcjach prętowych. Zasady konstruowania wykresów sil przekrojowych na przykładach: belki proste, ramy. Związki różniczkowe dla pręta prostego.

- Charakterystyki geometryczne figur płaskich, definicje podstawowych charakterystyk geometrycznych, twierdzenie Steinera, centralne i główne osie bezwładności, obliczanie centralnych i głównych momentów bezwładności.

- Stan naprężenia – podstawowe definicje i pojęcia. Macierz naprężeń, graficzny obraz macierzy naprężeń. Tensor naprężeń, transformacja tensora naprężeń. Aksjator i dewiator tensora naprężeń. Płaski stan naprężenia: naprężenia główne, koło Mohra.

- Stan odkształcenia. Równania fizyczne. Związki między stanem odkształcenia i naprężenia. I i II postać równań Hooke’a.

- Przypadki wytrzymałościowe. Osiowe rozciąganie i ściskanie prętów, statyczna próba rozciągania. Proste zginanie. Poprzeczne zginanie

- Przypadki wytrzymałościowe. Zginanie ukośne. Mimośrodowe rozciąganie i ściskanie. Skręcanie prętów o przekroju kołowym i prostokątnym.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Leyko Jerzy - Mechanika ogólna T.1 i 2 - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2012

Misiak Jan - Mechanika ogólna T.1 i 2 - WNT. - 2009

Adam Bodnar - Wytrzymałość materiałów : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych - Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. - 2004

Kolendowicz Tadeusz - Mechanika Budowli dla architektów - Arkady. - 1997

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Misiak Jan - Zadania z mechaniki ogólnej - WNT. - 2005

Leyko Jerzy, Szmelter Jan - Zbiór zadań z mechaniki ogólne - PWN. - 1983

Zdzisław Dyląg, Antoni Jakubowicz, Zbigniew Orłoś. - Wytrzymałość materiałów T.1 - WNT. - 2003

Literatura do samodzielnego studiowania

Nizioł Józef - Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki - WNT. - 2006

M. Niezgodziński, T. Niezgodziński - Zadania z wytrzymałości materiałów - WNT. - 1997

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada podstawową wiedzę z zakresu statyki nieodkształcalnych ciał sztywnych. wykładzaliczenie cz. pisemna
Zna zasady redukcji dowolnego układu sil, potrafi przeprowadzić analizę budowy układu.wykładzaliczenie cz. pisemna
Potrafi wyznaczyć wypadkową sił na płaszczyźnie. Umie zredukować dowolny układ sił do dowolnego bieguna.ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna
Ma wiedzę niezbędną do wyznaczania reakcji w płaskich układach statycznie wyznaczalnych.wykładzaliczenie cz. pisemna
Umie obliczyć reakcje w układach statycznie wyznaczalnych. ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna
Ma podstawową wiedzę dotyczącą płaskich kratownic statycznie wyznaczalnych i wyznaczania w nich sil.wykładzaliczenie cz. pisemna
Wykonuje obliczenia sil w prętach płaskich kratownic ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna
Zna pojęcie sily wewnętrznej , ma wiedze dotyczącą budowy wykresów sil wewnętrznych w płaskich konstrukcjach prętowych.wykładzaliczenie cz. pisemna
Umie wyznaczać siły przekrojowe w płaskich konstrukcjach prętowych. Wykonuje wykresy sil przekrojowych dla belek, ram.ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna
Posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą obliczania naprężeń w rożnych przypadkach wytrzymałościowych.wykładzaliczenie cz. pisemna
Wykonuje obliczenia naprężeń w różnych przypadkach wytrzymałościowych. ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna
Zna stan naprężenia i odkształcenia w punkcie i związki miedzy nimi.wykładzaliczenie cz. pisemna
Potrafi wyznaczyć stan naprężenia i odkształcenia w punkcie.ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna
Ma świadomość obszerności zagadnień teorii sprężystości i plastyczności i wynikające z nich konieczności samokształcenia się.Rozumie konieczność stałego dokształcania się i pogłębiania własnej wiedzy. Potrafi odpowiednio zarządzać czasem i powierzone zadania wykonuje terminowo. Jest odpowiedzialny za własną pracę i szanuje pracę innych ludzi .wykład, ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada podstawową wiedzę z zakresu statyki nieodkształcalnych ciał sztywnych. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie przedmiotu uzupełnioną wiadomościami z zalecanej literatury.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada poszerzoną wiedzę z zakresu przedmiotu wraz z dogłębną znajomością zagadnień z nim związanych, po przeprowadzeniu dodatkowych, samodzielnych studiów zalecanej literatury.
Zna zasady redukcji dowolnego układu sil, potrafi przeprowadzić analizę budowy układu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie przedmiotu uzupełnioną wiadomościami z zalecanej literatury.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada poszerzoną wiedzę z zakresu przedmiotu wraz z dogłębną znajomością zagadnień z nim związanych, po przeprowadzeniu dodatkowych, samodzielnych studiów zalecanej literatury.
Potrafi wyznaczyć wypadkową sił na płaszczyźnie. Umie zredukować dowolny układ sił do dowolnego bieguna.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również również potrafi rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umiejętność rozwiązywania przykładów o wysokim stopniu trudności, wymagającą studiów zalecanej literatury.
Ma wiedzę niezbędną do wyznaczania reakcji w płaskich układach statycznie wyznaczalnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie przedmiotu uzupełnioną wiadomościami z zalecanej literatury.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada poszerzoną wiedzę z zakresu przedmiotu wraz z dogłębną znajomością zagadnień z nim związanych, po przeprowadzeniu dodatkowych, samodzielnych studiów zalecanej literatury.
Umie obliczyć reakcje w układach statycznie wyznaczalnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ale również potrafi rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umiejętność rozwiązywania przykładów o wysokim stopniu trudności, wymagającą studiów zalecanej literatury.
Ma podstawową wiedzę dotyczącą płaskich kratownic statycznie wyznaczalnych i wyznaczania w nich sil.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie przedmiotu uzupełnioną wiadomościami z zalecanej literatury.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada poszerzoną wiedzę z zakresu przedmiotu wraz z dogłębną znajomością zagadnień z nim związanych, po przeprowadzeniu dodatkowych, samodzielnych studiów zalecanej literatury.
Wykonuje obliczenia sil w prętach płaskich kratownicnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ale również potrafi rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umiejętność rozwiązywania przykładów o wysokim stopniu trudności, wymagającą studiów zalecanej literatury.
Zna pojęcie sily wewnętrznej , ma wiedze dotyczącą budowy wykresów sil wewnętrznych w płaskich konstrukcjach prętowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie przedmiotu uzupełnioną wiadomościami z zalecanej literatury.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada poszerzoną wiedzę z zakresu przedmiotu wraz z dogłębną znajomością zagadnień z nim związanych, po przeprowadzeniu dodatkowych, samodzielnych studiów zalecanej literatury.
Umie wyznaczać siły przekrojowe w płaskich konstrukcjach prętowych. Wykonuje wykresy sil przekrojowych dla belek, ram.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ale również potrafi rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umiejętność rozwiązywania przykładów o wysokim stopniu trudności, wymagającą studiów zalecanej literatury.
Posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą obliczania naprężeń w rożnych przypadkach wytrzymałościowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie przedmiotu uzupełnioną wiadomościami z zalecanej literatury.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada poszerzoną wiedzę z zakresu przedmiotu wraz z dogłębną znajomością zagadnień z nim związanych, po przeprowadzeniu dodatkowych, samodzielnych studiów zalecanej literatury.
Wykonuje obliczenia naprężeń w różnych przypadkach wytrzymałościowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ale również potrafi rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umiejętność rozwiązywania przykładów o wysokim stopniu trudności, wymagającą studiów zalecanej literatury.
Zna stan naprężenia i odkształcenia w punkcie i związki miedzy nimi.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie przedmiotu uzupełnioną wiadomościami z zalecanej literatury.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada poszerzoną wiedzę z zakresu przedmiotu wraz z dogłębną znajomością zagadnień z nim związanych, po przeprowadzeniu dodatkowych, samodzielnych studiów zalecanej literatury.
Potrafi wyznaczyć stan naprężenia i odkształcenia w punkcie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ale również potrafi rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umiejętność rozwiązywania przykładów o wysokim stopniu trudności, wymagającą studiów zalecanej literatury.
Ma świadomość obszerności zagadnień teorii sprężystości i plastyczności i wynikające z nich konieczności samokształcenia się.Rozumie konieczność stałego dokształcania się i pogłębiania własnej wiedzy. Potrafi odpowiednio zarządzać czasem i powierzone zadania wykonuje terminowo. Jest odpowiedzialny za własną pracę i szanuje pracę innych ludzi .Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonard Ziemiański
Prowadzący grup: Leonard Ziemiański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonard Ziemiański
Prowadzący grup: Leonard Ziemiański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)